Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
Trang 1/7 - Mã đề 511
SỞ GD & ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài : 90 phút; (Đề có 50 câu)
Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho đ thẳng d :
22
3 ( )
35
xt
y t t R
zt
ì
ï
=+
ï
ï
ï
= - Î
í
ï
ï
= - +
ï
ï
î
. Vectơ nào dưới đây vectơ chỉ
phương của
?
A.
(2; 3;5)u =-
r
B.
(2;3; 5)u =-
r
C.
( )
2;0;5u =
r
D.
(2;0; 3)u =-
r
Câu 2: Biết
Fx
là một nguyên hàm của
1
1
fx
x
21F
. Tính
3F
.
A.
1
3
2
F
B.
7
3
4
F
C.
3 ln 2 1F
D.
3 ln2 1.F
Câu 3: Cho s phc
43zi
. Phn thc, phn o ca s phc
z
lần lượt là
A.
4;3.
B.
4; 3.
C.
4; 3.
D.
4;3.
Câu 4: Biết rằng
( ) ( )
2 3 1 2 4 13 ,i a i b i+ + - = +
với
,ab
là các số thực. Giá trị của
ab+
bằng
A.
3.-
B.
1.
C.
5.
D.
9.
Câu 5: Trong không gian
Oxyz
, tọa độ trung điểm của đoạn thẳng
AB
với
1;2;3A
3;4;5B
A.
1;2;3 .
B.
2;3;4 .
C.
3;4;5 .
D.
3;3;4 .
Câu 6: Trong không gian vi h tọa độ Oxyz, cho hai điểm
A 1;1;1 ,B 2;0;1
và mt phng
P :x y 2z 2 0.
Phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua A, song song với mt phng (P)
sao cho khong cách t B đến d ln nht là
A.
x 1 y 1 z 1
d : .
3 1 2

B.
x 1 y 1 z 1
d : .
3 1 1


C.
x y z 2
d : .
2 2 2

D.
x 2 y 2 z
d : .
1 1 1


Câu 7: Cho
( )
1
0
2f x dx =
ò
,
( )
1
0
3g x dx =
ò
. Tính
( ) ( )
1
0
2I x f x g x dx
éù
= + +
êú
ëû
ò
.
A.
5.
B.
4.
C.
3.
D.
6.
Câu 8: Cho s phc
4 2021zi
. Phn thc, phn o ca s phc
z
lần lượt là
A.
4; 2021.
B.
4;2021.
C.
4;2021.
D.
4; 2021.
Câu 9: Nếu
1
0
d4f x x
thì
1
0
2df x x
bng
A.
8.
B. 2. C.
16.
D. 16.
Câu 10: Tính tích phân
1
0
2.I xdx
A.
1.
B.
3.
C.
2.
D.
0.
Câu 11: Trong không gian Oxyz, cho bốn điểm
1; 3;1 , 1; 1; 2AB
,
2;1; 3 , 0;1; 1CD
. Phương
Mã đề 511
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
Trang 2/7 - Mã đề 511
trình mt phng cha AB và song song vi CD là:
A.
8 3 4 3 0.xyz
B.
2 1 0.xy
C.
2 6 11 0.x y z
D.
2 4 0.xz
Câu 12: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1;2;3A
0; 1;2B
. Tọa độ
AB
uuur
A.
1; 3;1 .
B.
1; 3; 1 .
C.
1; 3; 1 .
D.
1; 3;1 .
Câu 13: Trong không gian
Oxyz
, cho hai vecto
1;3;4 , 3;2; 5 .ab
rr
Tính
2 3 .c a b
r r r
A.
11; 12; 7 .c
r
B.
11;12; 7 .c 
r
C.
11;12; 7 .c  
r
D.
11;12;7 .c
r
Câu 14: Trong không gian vi h trc tọa độ
Oxyz
, cho đường thng
21
:
2 2 1
x y z
điểm
2;1; 1I
. Mt cu tâm
tiếp xúc với đường thng
ct trc
Ox
tại hai điểm
A
,
B
. Tính đ dài đoạn
AB
.
A.
4 2.AB
B.
2 2.AB
C.
2 6.AB
D.
6.AB
Câu 15: Trong không gian vi h trc ta đ
Oxyz
, cho 2 điểm
2;4;1 , –2;2;3AB
. Phương trình
mt cầu đường kính AB là
A.
2 2 2
( 3) ( 1) 9.x y z
B.
2 2 2
( 3) ( 1) 9.x y z
C.
2 2 2
( 3) ( 1) 9.x y z
D.
2 2 2
( 3) ( 1) 3.x y z
Câu 16: Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
( )
2
2 1,yx= - -
trục hoành và hai đường
thẳng
1, 2xx==
bằng
A.
3
.
2
B.
2
.
3
C.
1
.
3
D.
7
.
3
Câu 17: Trong không gian vi h trc
Oxyz
,cho mt phng
: 2 3 0P x y
0;0;3 , 1;0;2 , 7;0; 1A B C 
.Mt phng
Q
qua A vuông góc mp (P) ct BC tại điểm I sao
cho I là trung điểm BC có phương trình là.
A.
5 10 6 18 0.x y z
B.
2 3 0.x y z
C.
2 6 18 0.x y z
D.
2 2 3 0.x y z
Câu 18: Cho hàm s

3
1
()
xx
fx
x
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
( )
3
ln .
3
x
f x dx x x C= + + +
ò
B.
( )
3
ln .
3
x
f x dx x x C= + + +
ò
C.
( )
3
ln .f x dx x x x C= + + +
ò
D.
( )
32
ln
32
xx
f x dx x C= + + +
ò
Câu 19: Cho s phc
tha mãn
2
23
34
2
iz
i
i
z
z
, giá tr ca
z
bng
A.
2.
B.
1.
C.
5.
D.
10.
Câu 20: Trong mt phng phc
Oxy
, điểm
M
biu din cho s phc
54zi
có tọa độ
A.
5; 4 .M
B.
5; 4 .
C.
5; 4 .Mi
D.
5;4 .
Câu 21: Cho hàm s
y f x
đạo hàm liên tc trên
¡
đồ th
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]m | Hotline: 024 2242 6188
Trang 3/7 - Mã đề 511
như hình vẽ. Giá trị của biểu thức
42
00
' 2 d ' 2 dI f x x f x x

bằng
A. 6. B. 2.
C. 10. D. -2.
Câu 22: Cho hàm s
( )
x
f x e=
. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
( )
2.
x
f x dx e C=+
ò
B.
( )
.
x
f x dx xe C=+
ò
C.
( )
4.
x
f x dx xe C=+
ò
D.
( )
.
x
f x dx e C=+
ò
Câu 23: S phc
z
tha mãn
2 3 1 9z i z i
A.
2.i
B.
2.i
C.
2.i
D.
3.i
Câu 24: Cho số phức
1
12zi
2
12zi  
. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A.
12
0.zz
B.
1
2
1.
z
z
C.
12
. 3 4 .z z i
D.
12
.zz
Câu 25: Cho
fx
gx
là hai hàm s liên tc và có mt nguyên hàm lần lượt là
2
2 2021, 2022F x x G x x
. Tìm mt nguyên hàm
Hx
ca hàm s
.h x f x g x
, biết
2 3.H
A.
2
2 5.H x x
B.
2
5.H x x
C.
2
2 5.H x x
D.
2
5.H x x
Câu 26: Cho s phc
43zi
. Môđun ca s phc
z
lần lượt là
A.
5.z
B.
5.z
C.
4.z
D.
3.z
Câu 27: Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng
0x
3x
, biết rằng thiết diện của vật
thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục
Ox
tại điểm hoành độ
03xx
một hình chữ nhật
có hai kích thước là
x
2
2 9 .x
A.
20.
B.
18.
C.
19.
D.
16.
Câu 28: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho ba điểm
( 2;0;0), (0;3;0)AB-
(0;0;2)C
.
Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng
()ABC
?
A.
1.
2 3 2
x y z
+ + =
-
B.
1.
2 2 3
x y z
+ + =
-
C.
1.
3 2 2
x y z
+ + =
-
D.
1.
2 3 2
x y z
+ + =
-
Câu 29: Phn thc, phn o ca s phc
z
tha mãn
5
3
12
zi
i

lần lượt là
A.
1;2.
B.
1; 2.
C.
1;1.
D.
1; 1.
Câu 30: Cho hàm s
()y f x
đạo hàm liên tc trên
0;2
,
(0) 3f
(2) 0f
. Tích phân
2
0
'( )df x x
có giá tr bng
A.
3.
B.
3.
C.
3
.
2
D.
2.
Câu 31: Cho hàm số
y f x
có đồ thị trên đoạn [-2;6] như
hình vẽ. Biết các miền A, B, C có diện tích lần là 32, 2 và 3.

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 môn Toán có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021 có đáp án, bám sát chương trình học sẽ giúp các em học sinh lớp 12 trong quá trình ôn thi đại học luyện thêm đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán 12.

Để tham khảo thêm nhiều đề thi và tài liệu học tập hay khác, trao đổi với thầy cô và giáo viên, mời các bạn tham gia nhóm: Tài liệu học tập lớp 12.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021 có đáp án nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2020 - 2021, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán lớp 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 103
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 Xem thêm