Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội

Trang 1/7 - Mã đề thi 121
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ
NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ và tên thí sinh:.
Mã đề 121
Số báo danh:.
Câu 1: Trong không gian
,Oxyz
cho mặt phẳng
:
2 0.
P
x y z
Một vectơ pháp tuyến của mặt
phẳng
P
có tọa độ là
A.
1
; 2;1 .
B.
1
;2;1 .
C.
1
;1; 1 .
D.
2
;1;1 .
Câu 2: Hàm số
4
2 1
y x
đồng biến trên khoảng
A.
1
;
.
2
B.
1
2
C.
0
; .
D.
;
0 .
Câu 3: Cho hàm số
y
f x
có đồ thị như hình vẽ bên
Hàm số đã cho có mấy điểm cực trị?
A. 0. B. 2.
C. 4. D. 1.
Câu 4: Nguyên hàm
1
d
2
1
I
x
x
bằng
A.
1
l
n 2 1 .
2
x
C
B.
l
n 2 1 .
x
C
C.
1
l
n 2 1 .
2
x
C
D.
l
n 2 1 .
x
C
Câu 5: Tập xác định D của hàm số
2
log 2
y x x
A.
0
;2 .
D
B.
;
0 2; .
D
 
C.
;
0 2; .
D
 
D.
0
;2 .
D
Câu 6: Điểm biểu diễn của số phức
z
1
;2 .
M
Tọa độ của điểm biểu diễn cho số phức
2w
z z
A.
2
; 3 .
B.
2
;1 .
C.
1
;6 .
D.
2
;3 .
Câu 7: Trong không gian
,Ox
yz
cho điểm
1
;0;2 .
M
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A.
.M Oxz
B.
.M Oyz
C.
.M
Oy
D.
.M Oxy
Câu 8: Mỗi đỉnh của hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất bao nhiêu mặt?
A. Ba mặt. B. Hai mặt. C. Bốn mặt. D. Năm mặt.
Câu 9: Giới hạn
si
n 1
lim
x
x
x
bằng
A.
.
B.
1
.
C.
.
D.
0
.
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 06 trang)
Trang 2/7 - Mã đề thi 121
Câu 10: Trong không gian
,Ox
yz
cho đường thẳng
1
2
:
2 3 , .
3
x
t
d y t t
z
Tọa độ một vectơ chỉ
phương của
d
A.
2
;3;0 .
B.
2
;3;3 .
C.
1
;2;3 .
D.
2
;3;0 .
Câu 11: Trong không gian
,Ox
yz
cho điểm
;
; .
P
a b c
Khoảng cách từ điểm
P
đến trục tọa độ
O
y
bằng
A.
2
2
.
a
c
B.
.b
C.
.b
D.
2
2
.
a
c
Câu 12: Gọi
1
z
2
z
lần lượt hai nghiệm của phương trình
2
4 5 0.
z z
Giá trị của biểu thức
1
2 2 1
2 . 4P z z z z
bằng
A.
1
0.
B.
10.
C.
5
.
D.
1
5.
Câu 13: Đồ thị của hàm số
4
3
2
y x x
cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?
A.
2
.
B.
1
.
C.
0
.
D.
4
.
Câu 14: bao nhiêu cách chia hết 4 đồ vật khác nhau cho 3 người, biết rằng mỗi người nhận được ít
nhất một đồ vật?
A.
7
2.
B.
18.
C.
12.
D.
3
6.
Câu 15: Cho hàm số
y f x
thỏa mãn điều kiện
1 12,
f f x
liên tục trên
4
1
17.
f x dx
Khi đó
4
f
bằng
A.
5
.
B.
2
9.
C.
19.
D.
9
.
Câu 16: Cho hàm số
3 2
,y ax bx cx d
với
, , ,a b c d
là các số thực và
0
a
(có đồ thị như hình vẽ). Khẳng định nào sau đây sai?
A.
2
' 0 .
0
x
y x
x
B. Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại điểm
2
.
x
C.
'
0, 2;0 .
y
x  
D. Đồ thị hàm số có đúng hai điểm cực trị.
Câu 17: Cho cấp số cộng
*
,
n
u
n
số hạng tổng quát
1 3 .
n
u n
Tổng của 10 số hạng đầu tiên
của cấp số cộng bằng
A.
59048.
B.
59049.
C.
1
55.
D.
3
10.
Câu 18: Trong không gian
,Ox
yz
cho mặt cầu
2
2 2
2
: 2 4 3 0
zS x x zy y
mặt phẳng
:
2 2 0.
P
x y z
Mặt phẳng
P
cắt khối cầu
S
theo thiết diện một hình tròn diện
tích bằng
A.
5 .
B.
2
5 .
C.
2 5.
D.
1
0
.
Trang 3/7 - Mã đề thi 121
Câu 19: Gọi
,M
m
tương ứng giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
cos 1
cos
2
x
y
x
Khẳng
định nào sau đây đúng?
A.
9
0.
M
m
B.
9
0.
M
m
C.
9
0.
M
m
D.
M
m
Câu 20: Một người thợ thủ công làm hình đèn lồng hình bát diện đều, mỗi cạnh của bát diện đó
được làm từ các que tre có độ dài
8cm.
Hỏi người đó cần bao nhiêu mét que tre để làm
100
cái
đèn (giả sử mối nối giữa các que tre có độ dài không đáng kể)?
A.
96
m.
B.
96
0m.
C.
1
92 m.
D.
1
28m.
Câu 21: Một chất điểm chuyển động theo quy luật
2
3
1
m
.
6
s
t t t
Tìm thời điểm t (giây) mà tại đó
vận tốc v (m/s) của chuyển động đạt giá trị lớn nhất.
A.
2.
t
B.
0,5
t
. C.
2,5
t
. D.
1t
.
Câu 22: Cho
2
log 5,
a
2
log 9.
b Biểu diễn của
2
40
l
og
3
P
theo ab
A.
3
2 .
P
a b
B.
1
3
.
2
P
a b
C.
3
.
2
a
P
b
D.
3 .P a b
Câu 23: Cho hai hàm số
y
f x
y
g x
liên tục trên đoạn
;a
b
với
.a b
hiệu
1
S
diện
tích hình phẳng giới hạn bởi các đường
3 ,y f x
3 ,y g x
, ;x a x b
2
S
diện tích
hình phẳng giới hạn bởi các đường
2
y f x
,
2
y g x
,
,
x
a x b
. Khẳng định nào
sau đây đúng?
A.
1
2
2 .S S
B.
1
2
3 .S S
C.
1
2
2 2.
S S
D.
1
2
2 2.
S S
Câu 24: Đồ thị hàm số
2
1
1
x
y
x
có bao nhiêu tiệm cận?
A.
3
.
B.
1
.
C.
0
.
D.
2
.
Câu 25: Phương trình
4
4
1
3
81
x
m
vô nghiệm khi và chỉ khi
A.
0
.
m
B.
0
.
m
C.
1
.
m
D.
1
.
m
Câu 26: Tích tất cả các giá trị của
x
thỏa mãn phương trình
2
2 2
3 3 4 4 3 4 7
x
x x x
bằng
A.
4
.
B.
1
.
C.
3
.
D.
2
.
Câu 27: Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường
, 0, 1, 1
x
y e y x x
. Thể tích vật thể
tròn xoay được tạo ra khi cho hình (H) quay quanh trục hoành bằng
A.
2
2
2
e e
B.
2
2
2
e e
C.
4
2
e
D.
2
2
2
e e
Câu 28: Số phức
2
2018
1
1 ... 1z i i i
có phần ảo bằng
A.
1009
2
1.
B.
1009
2
1.
C.
1009
1
2 .
D.
10
09
2
1 .
Câu 29: Cho hình chóp
.
S
ABCD
đáy hình thoi cạnh
,a
,SA SB SD a
60 .
BAD
Góc giữa
đường thẳng
SA
và mặt phẳng
SCD
bằng
A.
30
. B.
60
. C.
90
. D.
45
.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12

VnDoc mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, đề thi Toán có đáp án tất cả các mã đề.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT Chu Văn An - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 496
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm