Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2018 trường THPT Hưng Nhân - Thái Bình

Trang 1/5 - Mã đề thi 111
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT HƯNG NHÂN
ĐỀ THI KHẢO SÁT LẦN 2 HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 12
Khóa ngày 5/5/2018
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
Lớp:………………………………………………………………………………..
Mã đề thi
111
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................Số báo danh : .............................
Câu 1: . Cho
( )
fx
( )
gx
là hai hàm số liên tục trên
[
]
1,1
( )
fx
là hàm số chẵn,
(
)
gx
là hàm số
lẻ. Biết
(
)
1
0
7g x dx =
. Mệnh đề nào dưới đây sai?
A.
( )
( )
1
1
10f x g x dx
+=


. B.
( ) ( )
1
1
10f x g x dx
−=


.
C.
( )
1
1
10
f x dx
=
. D.
(
)
1
1
14
g x dx
=
.
Câu 2: Tập xác định của hàm số là :
A. B. C. D. Đáp án khác
Câu 3: Đồ thị (C) của làm số
= lnyx
cắt trục hoành tại điểm A, tiếp tuyến của (C) tại A có phương trình
là:
A.
= 43yx
. B.
= 1yx
. C.
= +21yx
. D.
= 3yx
.
Câu 4: Trong không gian với hệ toạ độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
( )
:3 0xz
α
−=
. Tìm khẳng định đúng
trong các mệnh đề sau:
A.
( )
Oy
α
B.
( ) ( )
// xOz
α
. C.
( )
//Oy
α
. D.
( )
//Ox
α
Câu 5:
4
4
log 8
bằng
A.
3
8
B.
5
4
. C.
1
2
D. 2.
Câu 6: Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên R, biết f ‘(5) = 5. Tính .
A. 5 B. Không tồn tại C. 10 D. đáp án khác
Câu 7: Tìm các giá trị thực của tham số
m
để phương trình
2
21
x x mxx+ = +−
hai nghiệm
thực phân biệt.
A.
23
5; .
4
m



B.
[ ]
5;6 .m
C.
{ }
23
5; 6 .
4
m

∈∪


D.
{ }
23
5; 6 .
4
m

∈∪

Câu 8: Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số
42
1
42
xx
y =+−
tại điểm có hoành độ x = 2 là
A. 5 B. 4 C. 10 D. 2
Câu 9: Thể tích
V
của khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đường tròn
22
( ) : ( 3) 1Cx y+− =
xung quanh trục hoành là
A.
2
6V
π
=
B.
3
6V
π
=
. C.
2
3V
π
=
. D.
6V
π
=
Câu 10: . Cho hình nón có bán kính đáy là 4a, chiều cao là 3a. Diện tích xung quanh hình nón là
A. 40π a
2
B. 20π a
2
C. 12π a
2
D. 24π a
2
Câu 11: Phương trình mặt cầu có bán kính bằng 3 và tâm là giao điểm của ba trục toạ độ?
Trang 2/5 - Mã đề thi 111
A.
222
6 0.++−=xyz z
B.
222
6 0.++− =xyz x
C.
222
6 0.++− =
xyz y
D.
222
9.++=
xyz
Câu 12: Cho hai số phức
1
12
zi
=
,
2
4
z x yi
=−+
với . Tìm cặp
( )
;xy
để
21
2zz=
.
A.
( ) ( )
; 6; 4xy=
. B.
( ) ( )
; 5; 4xy=
. C.
( ) ( )
; 6;4xy=
D.
( ) ( )
; 4;6xy=
Câu 13: Hàm số y=
32
11
22
32
x xx −+
đồng biến trên các khoảng
A.
( )
;1−∞
( )
2;+∞
B.
( )
;2−∞
( )
2;+∞
C.
( )
1; 2
D.
( )
1; +∞
Câu 14: Cho hàm số
(
)
32
43
khi 1
1
5
khi =1
2
xx
x
x
fx
ax x
−+
=
+
. Xác định a để hàm số liên tục trên R.
A.
5
2
a
=
B. C.
15
2
a =
D.
Câu 15: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
m
sao cho hàm số
1+
=
+
mx
y
xm
đồng biến trên khoảng
( )
1; +∞
.
A.
1<−m
hoặc
1.>
m
B.
1>m
. C.
1
m
. D.
1 1.−< <m
Câu 16: Họ nguyên hàm của
2
f(x) x 2x 1=−+
A.
32
1
F(x) x 2x x C
3
= ++
B.
F(x) 2x 2 C= −+
C.
32
1
F(x) x x x C
3
= ++
D.
3
1
F(x) x 2 x C
3
= −++
Câu 17: Biết rằng tích phân
( )
1
0
21 .
x
x e dx a b e+=+
, tích
ab
bằng:
A.
1
. B.
20
. C.
1
. D.
15
.
Câu 18: Nghiệm của phương trình:
−+
=
2
2 8 13
24
xx x
là:
A.
2.
x =
B. Đáp án khác C.
1.x
=
D.
2
.
3
x
x
=
=
Câu 19: Hàm số nào sau đây không có cực đại và cực tiểu
A. y = x
3
-3x +2 B. y= - x
3
+ 2x+ 3 C. y = x
4
-2x
2
D. y= 2x
3
- 5
Câu 20:m mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Số phức
z a bi= +
được biểu diễn bằng điểm
( )
;M ab
trong mặt phẳng phức
Oxy
.
B. Số phức
z a bi= +
có môđun
22
ab+
.
C. Số phức
0
0
0
a
z a bi
b
=
=+=
=
.
D. Số phức
z a bi= +
có số phức đối
z a bi
=
.
Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho đường thẳng
2
:
2 14
= =
x yz
d
mặt cầu
( ) ( ) ( ) ( )
2 22
:1 2 12 + +− =Sx y z
. Hai mặt phẳng
( )
P
( )
Q
chứa
d
tiếp xúc với
( )
S
. Gọi
,MN
tiếp điểm. Tính độ dài đoạn thẳng
.MN
A.
4.
B.
2 2.
C.
6.
D.
4
.
3
Trang 3/5 - Mã đề thi 111
Câu 22: Gọi
1
z
,
2
z
là hai nghiệm phức của phương trình
2
2 50
zz
+ +=
. Tính
12
zz+
.
A.
12
10zz+=
.
B.
12
5zz+=
C.
12
25zz+=
D.
12
5zz+=
.
Câu 23: Trong không gian với hệ tọa độ
,Oxyz
phương trình đường thẳng
đi qua điểm
( )
2;1; 5 ,M
đồng thời vuông góc với hai vectơ
( )
1; 0;1a =
( )
4;1; 1b =
A.
215
.
1 51
x yz+ +−
= =
−−
B.
215
.
15 1
x yz+ +−
= =
C.
151
.
21 5
xyz
+−
= =
D.
215
.
15 1
x yz −+
= =
Câu 24: Hàm số nào sau đây luôn đồng biến trên R .
A.
2
2yx x
= +−
B.
2
23
x
y
x
=
+
C.
3
2yx= +
D.
5
x
y
x
=
Câu 25: Tìm số phức z có mô đun nhỏ nhất thỏa mãn
32iz z i = −−
A.
12
55
zi=−+
B.
12
55
zi= +
C.
12
55
zi=−−
D.
12
55
zi=
Câu 26: Đồ thị hàm số y = ax
4
+ bx
2
+ c có điểm cực tiểu là A(0;3) và đim cực đại là B(1;5).Khi đó a +
b + c bằng
A. 9 B. 5 C. -5 D. 7
Câu 27: Nguyên hàm của hàm số
x
2
1
f(x) 2e
cos x
= +
là:
A. e
x
+ tanx + C B. Kết quả khác C. 2e
x
+ tanx + C D. e
x
(2x -
x
2
e
)
cos x
Câu 28: Cho hình chóp tứ giác đều
.
S ABCD
đáy hình vuông ABCD cạnh a, góc giữa mặt bên
mặt phẳng đáy
α
thoả mãn
cos =
1
3
α
. Mặt phẳng
( )
P
qua AC vuông góc với mặt phẳng
( )
SAD
chia khối chóp
.S ABCD
thành hai khối đa diện. Tỉ lệ thể tích hai khối đa diện là:
A. B. C. D.
Câu 29: Cho các mệnh đề sau:
(1). Nếu
> 1
a
thì
> >>log log 0
aa
M N MN
.
(2). Nếu
>>0MN
<≠01a
thì
=log ( ) log .log
a aa
MN M N
.
(3). Nếu
<<01a
thì
> ⇔< <log log 0
aa
M N MN
.
Số mệnh đề đúng là:
A. 2. B. 3. C. 1. D. 0
Câu 30: Cho hàm số
( )
=y fx
liên tục, đồng biến trên đoạn
[ ]
;.ab
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên khoảng
( )
;.ab
.
B. Hàm số đã cho có cực trị trên đoạn
[ ]
;.ab
C. Phương trình
( )
0=fx
có nghiệm duy nhất thuộc đoạn
[ ]
;.ab
D. Hàm số đã cho có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn
[
]
;.ab
Câu 31: Trong không gian
Oxyz
, gọi
,,i jk

lần lượt các vectơ đơn vị của các trục ox; oy; oz, khi đó
với
( )
;;M xyz
thì
OM

bằng
A.
.xi y j zk−−

B.
.xi y j zk
++

C.
.x j yi zk++

D.
.xi y j zk−−


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2018 trường THPT Hưng Nhân - Thái Bình, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút, kỳ thi được diễn ra vào ngày 05/05/2018 nhằm kiểm tra chất lượng học tập môn Toán của học sinh khối 12, đề thi có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2018 trường THPT Hưng Nhân - Thái Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 465
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm