Đề thi học kì 2 môn Vật lí lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
SỞ GD ĐT TỈNH BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ THI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 132
Câu 1: Cho hai dao động điều hoà cùng phương phương trình dao động lần lượt
x
1
=3√3sin(5πt + π/2)(cm) và x
2
= 3√3sin(5πt - π/2)(cm). Biên đdao động tổng hợp của hai
dao động trên bằng
A. 63 cm. B. 3 3 cm. C. 3 cm. D. 0 cm.
Câu 2: Một người có khoảng nhìn rõ từ 12,5 cm đến 50 cm. Mắt người đó bị tật
A. lão thị B. cận thị C. viễn thị D. loạn thị
Câu 3: Công thức tính khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm giao thoa của I-âng là
A.
D
a
i
λ
=
B.
a2
D
i
λ
=
C.
a
D
i
λ
=
D.
a
D
i
λ
=
Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4πt) cm. Biên độ dao động của
vật là:
A. 3 cm. B. 4 cm. C. 6 cm. D. 12 m.
Câu 5: Điện tích điểm Q gây ra tại M một cường độ điện trường độ lớn E. Nếu giảm
khoảng cách từ điện tích tới M xuống 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường tại M
A. giảm 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 2 lần. D. tăng 4 lần.
Câu 6: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng:
A. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới .
B. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới .
C. khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng.
D. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới .
Câu 7: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng
đơn sắc . Khoảng vân giao thoa trên màn quan sát i. Khoảng cách xa nhất giữa vân sáng
bậc 4 và vân tối thứ 5 là:
A. 8,5i B. 9i C. 4i D. 0,5i
Câu 8: Điện áp đặt vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C không phân nhánh. Điện áp hiệu dụng
hai đầu R 80V, hai đầu L 120V, hai bản tụ C 60V. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn
mạch là:
A. 260V B. 140V C. 100V D. 20V
Câu 9: Khi tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi lên 50 lần thì công suất hao phí trên đường dây
A. giảm 50 lần B. tăng 50 lần C. tăng 2500 lần D. giảm 2500 lần
Câu 10: Mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = 2 (mH) và tụ điện có điện dung
C = 2 (pF), lấy π
2
= 10. Tần số dao động của mạch là
A. f = 2,5 Hz. B. f = 2,5 MHz. C. f = 1 Hz. D. f = 1 MHz.
Câu 11: Công thoát êlectron của một kim loại A = 4,2eV. Giới hạn quang điện của kim
loại này là
A. 295,8nm. B. 0,518μm. C. 0,757μm. D. 2,958μm.
Câu 12: Phần ứng của một máy phát điện xoay chiều có N = 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua
một vòng dây có giá trị cực đại là Ф
o (1 vòng)
= 2 mWb và biến thiên điều hoà với tần số f = 50 Hz. Suất
điện động của máy giá trị hiệu dụng
A. E = 88858 V B. E = 88,858 V C. E = 12566 V D. 125,66 V.
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
Câu 13: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L tụ điện C, khi tăng độ tự cảm
của cuộn cảm lên 4 lần thì chu kỳ dao động của mạch
A. giảm 4 lần. B. giảm 2 lần. C. tăng 4 lần. D. tăng 2 lần.
Câu 14: . Hãy xác định đáp án đúng .Dòng điện xoay chiều i = 10 cos100
t (A),qua điện trở
R=5
. Nhiệt lượng tỏa ra sau 7 phút là :
A. 105KJ. B. 250 J C. 500J. D. 50J .
Câu 15: Âm sắc là một đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào :
A. Bước sóng B. Vận tốc âm
C. Tần số và biên độ âm D. Bước sóng và năng lượng âm
Câu 16: Điện áp hai đầu đon mạch R, L, C mắc nối tiếp
u 200 2cos(100 t )V
3
π
= π−
,
cường độ dòng điện qua đoạn mạch
i 2cos(100 t)A
= π
.
Công suất tiêu thca đoạn mạch
là:
A. 200W. B. 100W. C. 143W. D. 141W.
Câu 17: Chu kì dao động điện từ tự do trong mạch dao động LC đựơc tính theo công thức:
A. T = 2π
LC
. B. T = 2π
L
C
. C. T = 2π
C
L
. D. T =
LC
π
2
.
Câu 18: Số đo của vôn kế xoay chiều chỉ:
A. Giá trị tức thời của hiệu điện thế xoay chiều.
B. Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều.
C. Giá trị trung bình của hiệu điện thế xoay chiều
D. Giá trị cực đại của hiệu điện thế xoay chiều.
Câu 19: Theo quan điểm của thuyết lượng tử phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Phôtôn tồn tại ở trạng thái chuyển động
B. Ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là phôtôn.
C. Khi ánh sáng truyền đi năng lượng các phôtôn ánh sáng không đổi, không phụ thuộc
khoảng cách đến nguồn sáng.
D. Các phôtôn có năng lượng bằng nhau vì chúng lan truyền với vận tốc bằng nhau.
Câu 20: Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao động.
Chu kì dao động của vật là
A. 30s. B. 0,5s. C. 2s. D. 1s.
Câu 21: Một con lắc đơn dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g =
2
π
(m/s
2
) với
chu kỳ T = 1s. Chiều dài l của con lắc đơn đó là:
A. 62,5cm. B. 25cm. C. 100cm. D. 80cm.
Câu 22: Biết khối lượng của prôtôn m
p
=1,0073u, khối lượng nơtron m
n
=1,0087u, khối lượng
của hạt nhân đơteri m
D
=2,0136u và 1u=931MeV/c
2
. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân
nguyên tử đơteri
D
2
1
A. 1,12MeV B. 2,24MeV C. 3,36MeV D. 1,24MeV
Câu 23: Sóng ngang (cơ học) truyền được trong các môi trường
A. chất khí và bề mặt chất rắn.
B. chất rắn và bề mặt chất lỏng.
C. chất khí và trong lòng chất rắn.
D. chất rắn và trong lòng chất lỏng.
Câu 24: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho
A. khả năng tác dụng lực của nguồn điện.
B. khả năng thực hiện công của nguồn điện.
C. khả năng tích điện cho hai cực của nó.
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
D. khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.
Câu 25: Chọn Câu sai. Biểu thức của dòng điện xoay chiều i = 2cos(50πt) (A), dòng
điện này có
A. Cường độ cực đại là 2 A. B. Cường độ hiệu dụng là
2
2
A.
C. Chu kỳ là 0,04 s. D. Tần số là 25 Hz.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây không phải là các đặc điểm của tia X ?
A. Gây ra hiện tượng quang điện. B. Khả năng đâm xuyên mạnh.
C. Có thể đi qua được lớp chì dày vài cm. D. Tác dụng mạnh lên kính ảnh.
Câu 27:
Một con lắc lò xo, quả cầu có khối lượng m = 0,2kg. Kích thích cho chuyển động thì nó dao
động với phương trình
x 5cos(4 t)cm
π
=
. Năng lượng đã truyền cho vật là:
A. 2.10
-2
J. B. 2.10
-1
J. C. 4.10
-2
J. D. 2J.
Câu 28: Sự điều tiết của mắt là
A. thay đổi độ cong của thủy tinh thể để ảnh của vật quan sát hiện rõ nét trên màng lưới.
B. thay đổi đường kính của con ngươi để thay đổi cường độ sáng chiếu vào mắt.
C. thay đổi vị trí của vật để ảnh của vật hiện rõ nét trên màng lưới.
D. thay đổi khoảng cách từ thủy tinh thể đến màng lưới để ảnh của vật hiện rõ nét trên
võng mạc.
Câu 29: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động:
A. với tần số bằng tần số dao động riêng. B. với tần số lớn nhất, biên độ lớn nhất.
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng. D. với tần số lớn nhất, biên độ lớn nhất.
Câu 30: Ứng dụng nào sau đây không phải liên quan đến dòng Foucault?
A. phanh điện từ;
B. . nấu chảy kim loại bằng cách để nó trong từ trường biến thiên;
C. lõi máy biến thế được ghép từ các lá thép mỏng cách điện với nhau;
D. đèn hình TV.
Câu 31: Cho phản ứng hạt nhân :
22 3 1
11 2 0
D D He n+→ +
. Biết khối lượng của
23 1
12 0
,,D He n
lần
lượt m
D
=2,0135u; m
He
= 3,0149 u; m
n
= 1,0087u. Năng lượng tỏa ra của phản ứng trên
bằng
A. 1,8821 MeV. B. 2,7391 MeV. C. 7,4991 MeV. D. 3,1671 MeV.
Câu 32: Một con lắc lò xo gồm một viên bi khối lượng nhỏ 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng 10
N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn tần số góc ω.
Biết biên độ của ngoại lực cưỡng bức không thay đổi. Khi thay đổi ω tăng dần từ 9 rad/s đến
12 rad/s thì biên độ dao động của viên bi:
A. tăng lên sau đó lại giảm. B. giảm đi 3/4 lần.
C. tăng lên 4/3 lần. D. giảm rồi sau đó tăng.
Câu 33: Đặt hiệu điện thế u = U
0
cos(100t) V, vào hai đầu đoạn R, L,
C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Trong đó U
0
, R, L không đổi, C
có thể thay đổi được. Cho đồ thị phụ thuộc của
U
C
vào C như hình vẽ
(lấy
48 10 152=
). Giá trị của R là:
A. 120 Ω B. 50 Ω
C. 100 Ω D. 60 Ω
Câu 34: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một biến trở R, một cuộn cảm thuần một tụ điện.
Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều ổn định. Khi biến trở giá trị R
1
= 30 thì
công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch P. Khi biến trở giá trị R
2
= 40 thì công suất
tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại là P
max
. Tỉ số
max
P
P
bằng

Đề thi học kì 2 môn Vật lí lớp 12 năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 môn Vật lí lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh, tài liệu với 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Vật lí lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 670
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý lớp 12 Xem thêm