Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau

Trang 1/2 - Mã đề thi 132
SỞ GD & ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT Phan Ngọc Hiển
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn Toán – Khối 10
Thời gian làm bài: 90 phút; (Không k thời gian giao đề)
Mã đề thi 132
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Câu 1: Cho hình bình hành
ABCD
. Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai ?
A.
AB DC=
 
.
B.
AD CB
=
 
. C.
AD CB=
 
. D.
AB CD=
 
.
Câu 2: Tìm tọa độ đỉnh parabol
.
A.
(
)
1;1
I
. B.
( )
2;2I
. C.
( )
1; 0I
. D.
( )
2;2I
.
Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ
(1;2), ( 3;5).ab= =

Tìm tọa độ của vectơ
.u ab=

A.
( 4;3).u =
B.
( 2;7).u =
C.
( 3;5).u
=
D.
(4; 3).u =
Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho
(2; 3), (0; 1)AB
. Tìm tọa độ của vectơ

AB
.
A.
( )
=

4; 2AB
. B.
( )
=

2; 4AB
. C.
( )
=

2; 4AB
. D.
( )
=−−

2; 4AB
.
Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy, cho
−−(1;1), (2;3)AB
. Tìm tọa độ điểm
D
sao cho
3.AD AB=
 
A.
(4; 7)
D
. B.
( 4; 1)D −−
. C.
(4; 1)D
. D.
( 4;1).D
Câu 6: Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
AC BD=
 
. B.
AB AC AD+=
  
. C.
AB CD
=
 
. D.
AB AD AC
+=
  
.
Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, cho
−−(4;3), (2;1)
AB
. Tìm tọa độ trung điểm
I
của đoạn thẳng
AB
.
A.
( )
2; 2
I
. B.
( )
6; 4I
. C.
( )
2;2I
. D.
(
)
3; 2I
.
Câu 8: Cho tập hợp
{ } {
}
1;2;4;5 ; 2;4;6AB= =
. Xác định tập hợp
AB
.
A.
{ }
1;2;4;5;6
. B.
{ }
1; 5
. C.
{ }
1;2;3;4;5;6
. D.
{ }
2;4
.
Câu 9: Tìm tập xác định của hàm số
36yx= +
.
A.
(
]
;2−∞
. B.
[
)
2; +∞
. C.
[
)
2;+∞
. D.
( )
2; +∞
.
Câu 10: Cho
( )
2
: 23Py x x=−+ +
. Chọn khẳng định đúng ?.
A. Hàm số đồng biến trên
( )
−∞;1
và nghịch biến trên
( )
+∞1;
.
B. Hàm số đồng biến trên
( )
+∞
1;
và nghịch biến trên
( )
−∞;1
.
C. Hàm số đồng biến trên
( )
+∞1;
và nghịch biến trên
(
)
−∞ ;1
.
D. Hàm số đồng biến trên
( )
−∞ ;1
và nghịch biến trên
( )
+∞1;
.
Câu 11: Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn ?
A.
4
yx=
B.
4
1yx= +
. C.
3
yx=
. D.
3
1.yx= +
Câu 12: Cho tập hợp
[
) ( )
2;5 ; 2;10AB
=−=
. Xác định tập hợp
AB
.
A.
[
)
2;2
. B.
( )
2;5
. C.
( )
5;10
. D.
[
)
2;10
.
Câu 13: Cho tập hợp
( )
(
)
{ }
2
| 4 320Ax x x x= + −+=
. Viết tập hợp
A
bằng cách liệt kê phần tử.
A.
{ }
1;2;4A =
. B.
{ }
1; 2; 3A =
. C.
{ }
1; 2; 4A =
. D.
{
}
1; 2; 3A =
.
Câu 14: Tìm tập nghiệm của phương trình
2
22xx x−−=
.
A.
{ }
1; 2S
=
. B.
{ }
0.S =
C.
{ }
2S =
. D.
{ }
0;2S =
.
Trang 2/2 - Mã đề thi 132
Câu 15: Tìm tập nghiệm của phương trình
52x −=
.
A.
{ }
3
S =
. B.
{ }
9S =
. C.
= S
. D.
{ }
7S
=
.
Câu 16: Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Hỏi
+
 
BM MP
bằng vectơ nào?
A.
MN

. B.
BA

. C.
BC

. D.
AP

.
Câu 17: Tìm trục đối xứng của parabol
2
2 41yx x
= +−
.
A.
1x =
. B.
2x =
. C.
2x =
. D.
1x =
.
Câu 18: Tìm nghiệm của hệ phương trình
30
3 10
xy
xy
+−=
+=
.
A.
( 2; 1)−−
B.
(3;1)
. C.
(2;3)
. D.
(2;1)
.
Câu 19: Tìm a để đường thẳng
1y ax=
đi qua điểm
( )
1; 3M
.
A.
2a =
. B.
4a =
. C.
1a =
. D.
0a =
.
Câu 20: Điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số
31
yx=
.
A.
(1;1)
. B.
(2;5)
. C.
(2;3)
. D.
(0;1)
.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1. (2.0 điểm) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
2
43
yx x=−+
Bài 2. (1.0 điểm) Giải phương trình
13
xx−=
Bài 3. (2.0 điểm) Trong mp Oxy, cho ba điểm
( )
( )
( )
1;1 ; 3; 2 ; 4; 1
AB C
.
a) Tìm tọa độ điểm
D
sao cho
ABCD
là hình bình hành.
b) Tìm tọa độ điểm
M
thỏa mãn
2AM AB BC=
  
.
Bài 4. (1.0 điểm) Xác định
m
để phương trình
2
1
x mx+=
có hai nghiệm phân biệt
12
,xx
thỏa
12
1xx−=
(giả sử
12
xx>
).
----------- HẾT ----------
Trang 1/3 - Mã đề
ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: TOÁN LỚP 10
PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Mỗi câu đúng 0.2 điểm
Câu
132
209
357
485
1
C
A
B
D
2
C
B
B
C
3
D
B
D
B
4
C
B
B
A
5
A
C
D
A
6
D
C
D
A
7
D
D
A
A
8
A
A
A
C
9
B
A
C
C
10
A
D
C
D
11
A
A
B
A
12
B
C
D
B
13
C
C
D
B
14
C
D
C
D
15
B
B
A
D
16
A
D
A
D
17
D
C
B
B
18
D
B
A
C
19
B
A
C
B
20
B
D
C
C
PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài
Nội dung
Điểm
Bài 1
(2,0
điểm)
Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
2
43yx x=−+
Đỉnh
( )
2; 1I
; trục đối xứng
0,5
Bảng biến thiên:
x
−∞
2
+∞
y
+∞
+∞
-1
0,5
Đồ thị hàm số cắt
Ox
tại hai điểm
( ) ( )
1;0 , 3;0
; cắt
Oy
tai điểm
( )
0;3
; đi qua
điểm
( )
4;3
(Lưu ý: học sinh có thể lập bảng giá trị để tìm các điểm thuộc đồ thị hàm số)
0,5
Đồ thị
0.5

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau, tài liệu gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 4 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. VnDoc mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Chi tiết đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Câu 1: Cho hình bình hành ABCD. Trong các khẳng định sau hãy tìm khẳng định sai?

A. AB = DC

B. ΙADΙ = ΙCBΙ

C. AD = CB

D. ΙABΙ = ΙCDΙ

Câu 2: Tìm tọa độ đỉnh parabol y = -2x2 + 4x - 2

A. I (1;1)

B. I (-2; 2)

C. I (1; 0)

D. I (2; 2)

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai vectơ a = (1; 2), b = (-3;5). Tìm tọa độ của vectơ u = a - b.

A. u = (-4; 3)

B. u = (-2; 7)

C. u = (-3;5)

D. u = (4; -3)

Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(2; -3), B(0;1). Tìm tọa độ của vectơ AB.

A. AB = (4; 2)

B. AB = (2; -4)

C. AB = (-2; 4)

D. AB = (-2; -4)

Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(1; -1), B(2; -3). Tìm tọa độ điểm D sao cho AD = 3AB

A. D(4; -7)

B. D(-4; -1)

C. D(4; -1)

D. D(-4;1)

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kỳ 1 môn Toán lớp 10 năm học 2017 - 2018, trường THPT Phan Ngọc Hiển - Cà Mau. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu giải bài tập Toán lớp 10, đề thi học kì 1 lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Toán, mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 151
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm