Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Tiếng Anh năm học 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 4 MÔN TIẾNG ANH
(Số 1)
I. Chọn từ khác loại.
1. January November member October
2. It he she your
3. where there who what
4. today Tuesday Thursday Friday
5. dance play swim doll
II. Chọn đáp án thích hợp.
1………. are you from? (Where / When ) .
2. My birthday is ….. September. ( on / in ) .
3. Would you like an ……? (banana / apple) .
4. I’m from ……… (English / England ).
5. There are two ……. in my bag . (book / books) .
III. Sắp xếp những từ ới đây thành câu hoàn chỉnh.
1. are / These / school bags / my/ ./
2. Would / milk / you / like / some/ ?/
3. apples / on / are / the / There / some / table .
4. Maths / have / I / today .
5. His / in / birthday / is / December .
IV. Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi.
My name is Ba. I’m twelve years old. I’m from Nghe An. I’m a student at Quang
Trung primary school. My birthday is in May. Today I have Maths, English and
Music. My favourite subject is music because I like to sing very much.
1. How old is Ba?
2.Where is he from?
3.What is his school’s name?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
4.When is his birthday?
5. What subjects does he have today?
6. What’s his favourite subject?
ĐÁP ÁN:
I. 1. member 2. your 3. there 4. today 5. doll
II. 1. Where 2. in 3. banana 4. England 5. books
III. 1. These are my school bags.
2. Would you like some milk?
3. These are some apples on the table.
4. I have Math today.
5. His birthday is in December.
IV. 1. He is twelve years old.
2. He is from Nghe An.
3. His school’s name is Quang Trung primary school.
4. His birthday is in May.
5. He has Math, English and Music. / Today he has Math, English and Music.
6. His favorite subject is Music. / Music is his favorite subject.
Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 4 khác tại đây:
https://vndoc.com/tieng-anh-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-7-11-tuoi

Luyện thi HSG môn Tiếng Anh lớp 4 chương trình mới

Tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 4 năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh nâng cao lớp 4 khác nhau giúp bạn đọc chuẩn bị kỹ lưỡng cho kì thi HSG sắp tới!

Một số tài liệu Bài tập Tiếng Anh lớp 4 khác:

Đánh giá bài viết
65 12.098
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm