Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 5 (1)

VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Bài tp tiếng Anh lp 4 Unit 5
I. Complete the sentences
1. Happy ………, Jenny! How ….. are you?
2. I’m seven ……….. .
3. This …….. for you!
4. Wow! A robot! Thank………
5. ……… my birthday today.
6. What………. it?
7. I don’t …….. .
8. ………. is it?
9. It’s ……. bicycle.
10. It’s………. eraser.
11. play………… a yo-yo
12. throw …….. ball
13. ………..a ball
14. hit a …………..
15. do a ……………
16. ……………rope
17. Can he play with a yo-yo? - Yes,…….. can.
18. Can you throw …….. ball?- No, I can…….
19. ……..you catch a ball? - ……, I can’t.
20. Can you hit a ……? ……, I can.
21. Can she play with a ……..?-Yes, …...can
22. Can ……. throw a ball? - No, I …….not.
23. Can ……. catch a ball? - No, I can…….
24. ……. you hit a ……? ……, I can
25. He……… six years old.
26. What ………. it? It’s ………. big kite.
27. ……….. it a ball? …………., it isn’t. It’s a little yo-yo.
28. Is it a doll? ..........., it is. It’s a big……….
29. ……….you hit a ball? …….., I can.
30. Can he ……….. the piano? ………, he can’t
II. Complete the dialogue
1. A: It’s little. What’s……..?
B: Is it ….. ball?
A: ……, it isn’t.
B: Is…….. a yo-yo?
A: Yes, it……... .
B: It’s a ………yo-yo.
A: Is this a bag?
B: Yes, …….. is. Is that ….. bicycle?
A: No, it………. .
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
B: Is…….. a bag?
A: Yes, it……... . It’s a big ………..
2. S1: Happy ……… Jenny!
S2: How …… are you?
Jenny: I’m eight………..
S1: This is ……… you.
Jenny: Thank you.
S2: What … it?
Jenny: It’s ….big ball.
S2: Can you throw …ball?
Jenny: Yes, I …
S1: Can you catch a ……
Jenny: No, I ……. .
III. Reorder the letters to make words
1. irbthdya 10. rtsoh
2. zpzeul 11. qauser
3. tike 12. orudn
4. ibcceyl 13. tiltel
5. toobr 14. igb
6. llab 15. nogl
7. lyap 16. chtac
8. thi 17. odl
9. wothr 18. pjmu
UNIT 6
I. Complete the dialogue
1. S1: How’s the ……….?
S2: ………. rainy.
S1: ………. the weather?
S2: It’s cloudy.
S1: ………………………..?
S2: It’s windy.
S1: How’s ………weather?
S2: It’s ………… today.
S1: Let’s ………. .
S2: Ok.
2. S1: ………….books are there?
S2: There’s …………book
S1: How many trees ……….there?
S2: There …………. many trees.
S1: How many ………………. are there?
VnDoc - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
S2: ……………… three puddles.
3.A: Where’s ………..kite?
B: ………… in the tree.
A: Where ………..the books?
B: …………. under the table.
A: Where ………. the book?
B: It ………. on the table.
A: Where are the bicycles?
B: ……………by the table.
A: Where …………. the balls?
B: …………………….in the bag.
A: …………. the yo-yo?
B: ……………by the table.
A: …………. the doll?
B: ………. under the table.
A: Where are ………. cars?
B: ………….. in the puddle.
II. Complete the sentences
1………. is your ruler?- It …….in my bag.
2. Where ……… the pencils?
- ……….are on the table.
3. ………..rope
2. ………. baseball
4. ……….a book
5. …………………… a yo-yo
6. ……… a bicycle
7. …………a kite
1. Can……………. play baseball? -Yes, ………can.
2. Can he throw …………… ball? - No,……… can’t.
3. Can…………. climb a tree? - ……, he can.
4. Can you …………. tag? No,…… can not.
5. Can she ride a bicycle? Yes, ……….. can.
6. How’s the……………? It’s cloudy.
7. How’s the weather? It’s r………...
8. ……………the kite? It’s under the tree.
9. Where’s ……. ………..?
The book……….. on the table.
10. How many …………. are there?
There ………… four puddles.
11. How many flowers……………?

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 5

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 5 trên VnDoc.com được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tiện theo dõi. Luyện tập với các bài tập này sẽ giúp các em học sinh nhanh chóng nắm được các kiến thức về từ vựng và ngữ pháp đã được học trong bài.

Mời các bạn vào tham khảo một số bài tiếp theo sau đây để có kiến thức trọn vẹn nhất:

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 6

Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 7 The weather report

Bài ôn tập tiếng Anh lớp 4 Unit 8 chương trình mới: What subjects do you have today?

Đánh giá bài viết
11 1.495
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm