Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh tiểu học có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH TIỂU HỌC
Chọn đáp án đúng.
1. My brother and I .............television every evening.
A. watches B. listen C. are D. watch
2. There is a well ................Minh’s house.
A. behind B. next C. near to D. to the left
3. A paddy-field is a rice .......................... .
A. yard B. garden C. paddy D. park
4. They are good students. ...................books are new.
A. They B. Their C. These D. Those
5. Ba ..................lunch at school .
A. have B. has C. eat D. does
6. What time ...........................classes start?
A. do B. does C. is D. are
7. Lan’s brother ....................volleyball now.
A. is play B. are playing C. is playing D. playing
8. This is my father . ................name’s Ha.
A. His B. He’s C. She’s D. Her
9. I go to school .................ten past twelve.
A. in B. on C. at D. for
10. This is his sister. ...................... is a doctor .
A.He B. She C. It D. Her
11. Mr Ba travels to work .....................motorbike.
A. at B. for C. in D. by
12. How many ..........................are there in the classroom ?
A. table B. benches C. board D. desk
13.There is .......................... fruit juice in the pitcher .
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.some B. any C. a D. an
14. His lips aren’t full. They are ................................. .
A. fat B. weak C. thin D. long
15.We would like some vegetables ...........................dinner.
A.in B. at C. for D. of
16. She is thirsty. She’d like ........................drink.
A. Any B. some C. an D. a
17. Would you like ...........................chicken?
A. a B. an C. some D. any
18.Lemonade, apple juice, soda and ........................... are cold drinks.
A. beans B. light C. full D. tall
20.What is your favorite .................... , Mai ? _ I like fish .
A. vegetablesB. drinks C. meat D. food
21. He doesn’t want ..................................a movie.
A. see B. to see C. seeing D. watch
22. It’s never .................in winter.
A. hot B. cold C. warm D. cool
23. How .....................are they going to stay there ? _ For 3 days.
A.many B. much C. often D. long
24. They are ........................aerobics now.
A. play B. playing C. do D. doing
25. We are going to ..................Nha Trang beach this summer.
A.stay B. go C. visit D. travel
26. Ba and Nga often listen to music in ..................free time.
A.your B his C. her D. their
27. We have English on Tuesday and on Saturday. We have it .................... a week .
A.once B. twice C. two times D. three times
28. Lan doesn’t like watching T.V. She ..................watches T.V.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.always B. usually C. never D. often
29.................................. I help you ?
A. Do B. AmC. Would D. Can
30. HCM City is ..................................city in Viet Nam .
A. big B. bigger C. biggest D. the biggest
31. I’m going .............. the Ngoc Son Temple tomorrow.
A.see B. sees C. to see D. seeing
32. We have ..........................lakes in the countryside.
A.any B. a lot C. lots of D. much
33. What about ...................... to Hue.
A. go B. to go C. goes D. going
34.There are .....................apples in the refrigerator.
A.a B. an C. some D. any
35. ............................are you going to stay ? _ In a hotel.
A. What B. Where C. When D. Which
36. Tokyo is .............................than Mexico City.
A. small B. smaller C. the smallest D. very small
37.I usually go to school ..........................the morning.
A.for B. at C. in D. on
38.We live in Hue , but my uncle .............in HCM City.
A.to live B. living C. liveD. lives
39. .................................. you learn French?
A. Would B. Can C. Does D. Are
40. ..................... do you do when it is hot?
A. Who B. What C. When D. Where
41.How ..........................bananas are there in the fridge?
A.many B. much C. long D. often
42.The Red River is the ........................in Viet Nam.

300 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh tiểu học có đáp án

Tài liệu Bộ đề Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh tiểu học của Bùi Văn Vinh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học năm học 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh gồm 300 câu hỏi khác nhau được biên tập bám sát với chương trình học Tiếng Anh khối lớp 3, lớp 4, lớp 5 giúp các em học sinh ôn tập Tiếng Anh hiệu quả. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu phục vụ việc học tập và giảng dạy.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Xem thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 các lớp 1 - 5

Ngoài ra, VnDoc.com còn cập nhật thêm lịch học trực tuyến lớp 4 và lớp 5 môn tiếng Anh trên đài truyền hình Hà Nội như:

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Tiếng Anh ltiểu học hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Ôn tập tiếng Anh lớp 4 cả năm, Bài tập tiếng Anh lớp 3 theo từng Unit, Ôn tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 2,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
69 10.243
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm