Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh trường Tiểu học An Thượng A, Hà Nội có file nghe

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG TH AN THƯỢNG A
1
Trường TH BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
Họ tên: Năm học: 201…. 201….
Lớp: 4 Môn: Anh Văn
PART I - LISTENING:
1 - Listen and tick () the correct pictures.
1. a. b. c. 2. a. b. c.
3. a. b. c. 4. a. b. c.
2 - Listen and number:
a. b. c. d.
3 - Listen and write.
1. My ___is thick. 3. The chocolate in this___is delicious.
2. Let’s go to the_____. 4. How much are these______?
4 - Listen and circle.
1. Tony’s phone number is_____________
a. 0987 988 412 b. 0987 988 512 c. 0987 998 412
2. Tom wants to by some___________
a. books b. pencils c. pens
3. Phong does not like tigers because they are____________
Điểm
Nhận xét của thầy, giáo
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG TH AN THƯỢNG A
2
a. big b. scary c. funny
PART II - READING
1 - Read and complete these sentences below:
It’s the New Year’s Eve. It is nearly midnight. Nam and his father are watching the firework
displays by Hoan Kiem Lake. They are colourful and beautiful. Nam is happy because New Year is
coming. He is having a big party at home. He is wearing new and beautiful clothes, and getting lucky
money from his parents. He likes Tet very much.
1. Nam and his father are
2. The firework displays are
3. He is wearing
4. He is getting
2 - Read and circle.
Linda and Tom like going to the zoo. There are different animals at the zoo. Linda likes
monkeys very much. They and swing and do a lot of funny things. They like eating fruit. Tom does
not like monkeys. He likes bears. They are big and strong. They like eating fish and honey. Some of
them can cycle and play with balls. What about you? What animals do you like?
1. Linda and Tom like going to the__________
a. Park b. cinema c. zoo
2. At the zoo Linda wants to see__________
a. Bears b. monkeys c. tigers
3. Linda likes money because they can_________
a. Swing and do funny things b. swing and dance c. swing and cycle
4. Tom likes bears because they are__________
a. big and funny b. big and strong c. strong and fast
3 - Read and match.
A B Answer
0. What time is it? a. They are 80.000 dong 0 d
1. Why do you want to go to the bookshop? b.Yes, please.
2. Who is taller? c. Because I want to buy some pens. 2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG TH AN THƯỢNG A
3
3. How much are your trousers? d. It’s seven fifteen. 3
4. Would you like some bread? e. The sister is taller than the mother. 4 -
PART III - WRITING
1 - Reorder the words.
1. is/ favourite/ your/ What/ food?
2. time/ What/ you/ do/ up?/ get
3. lucky/ money/ I/ get/ from/ parents./ my
4. do/ you/ go/ Why/ to/ bakery?/ want/ to/ the
Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-4

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 4

VnDoc.com xin giới thiệu đến thầy cô và các em Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh trường Tiểu học An Thượng A, Hà Nội có file nghe rất bổ ích cho thầy cô và các bạn trang bị kiến thức cũng như các kĩ năng làm bài cần thiết, yên tâm bước vào kì thi quan trọng sắp đến.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 4, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 4 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
3 2.208
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm