Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh trường Tiểu học Vạn Phúc, Hải Dương năm học 2016-2017 có đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD & ĐT NINH GIANG THE SECOND TERM TEST
VAN PHUC PRIMARY SCHOOL SUBJECT: ENGLISH
Class: 5……. Time: 40 minutes
Full name:............................................ School Year: 2016- 2017
Chữ GV coi ........................... ……Chữ ký GV chấm:..........................................
Mark
Listening Reading Writing Speaking Total
PART 1: LISTENING (15 Minutes)
Question 1: Listen and tick ( 1point)
1. What’s the matter with him?
a.
b.
c.
2. What do you do in your free time ?
a.
b.
c.
3. What did you do yesterday ?
a.
b.
c.
4. What shouldn’t he do?
a.
b.
c.
5. What would Tony like tobe in the future?
a.
b.
c.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Question 2: Listen and match. There is one example (0). ( 1 point)
a. b.
0 - E
1 -
c. d.
2 -
3 -
e. f.
4 -
Question 3: Listen and write T (True) or F ( False). Example (0). (1 point)
True False
0. His name is Quan. T
1. It is in the north of Viet Nam.
2. There are four seasons here.
3. The dry season lasts from November to April.
4. The rainy season lasts from May to October. It is usually hot
and dry.
PART 2: READING AND WRITING (25 Minutes)
Question 4: Read and complete (1 point)
go free often week watch
Hoa: What do you do in your (0) free time, Quan?
Quan: I often (1)…...................sports programmes on TV. What about you?
Hoa: I (2)……………….to the music club with my friends.
Quan: How (3)…………………. do you go there?
Hoa: Twice a (4)…………………...
Question 5: Look and read. Read and tick (√) T (True) or F (False) (1 point)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
My name is Mary. I’d like to be a nurse in the future. I’d like to look after patients and work with other
people in a hospital. It’s important work and very exciting. I’d also like to meet a lot of people. I’m
studying hard at school. I hope my dream will come true one day.
T F
0. Her name is Mary.
1. She would like to be a doctor.
2. She would like to be a nurse.
3. She would like to travel around the word .
4. She would like to meet a lot of people.
Question 6: Put the words in oder to make the sentences. (1.5 points)
1. you?/ matter/ with/ What’s/ the
...................................................................................................................................
2. often/ cartoons/ watches/ TV./He/ on
...................................................................................................................................
3. will/ What/ like/ the weather/ be/tomorrow?/
...................................................................................................................................
4. like/ I/ would/ an/ apple./
...................................................................................................................................
5. than/ beautiful/ I/ is/ more/ expected./ It
..................................................................................................................................
6. did/ do/ What/ weekend?/ you/ last/
..................................................................................................................................
Question 7: Fill in each gap with suitable words (1,5 points).
0. Eg: Don’t ride your bike too fast! You may fall off your bike
1. Your sister’s playing with a sharp knife. She may........... ……… herself
2. Giang has a toothache. He should go to the ....................................................
3. Don’t touch stove! You may ......................................................................
4. What will the ………………be like tomorrow ?
5.I’d like to be a ……………….Because I’d like to sing the song.
6. I surf the ……….................... in your free time.

Đề thi học kì 2 môn tiếng Anh lớp 5

Để giúp các bạn học sinh tự tin làm bài thi học kì sắp tới đây, trong bài viết này, VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh trường Tiểu học Vạn Phúc, Hải Dương năm học 2016-2017 có đáp án rất hữu ích. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Ngoài sưu tầm và đăng tải các học liệu cho chương trình tiếng Anh lớp 5, VnDoc.com còn biên soạn và đăng tải các môn học khác như Toán, Tiếng việt...lớp 5 với các đề cương học kỳ, các bài kiểm tra của các trường tiểu học trên cả nước cũng như từ các thầy cô có uy tín trong giảng dạy sẽ giúp các em củng cố và nâng cao hiệu quả học tập các môn. Chúc các em ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
8 2.996
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm