Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào lớp 10 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào môn Hóa lớp 10

lớp 10 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 là đề kiểm tra đầu năm nhằm khảo sát chất lượng đầu vào lớp 10. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng cho các bài kiểm tra trong năm học mới.

Đề thi chọn lớp khối 10 môn Hóa học trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 10 trường THPT Sa Đéc, thành phố Đồng Tháp năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO

NĂM HỌC: 2016- 2017

MÔN: HÓA HỌC 10

Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1 (3,0 điểm)

1/ (2,0 điểm) Lập công thức phân tử cho các chất sau:

a. Zn với PO4

e. NH4 với SO4

b. Clo

f. H với N

c. S với Br

g. Heli

d. Fe với O

2/ (1,0 điểm) Tính toán theo các yêu cầu sau:

a/ Tính số mol của 11,2 lít khí N2 (đktc); khối lượng của 0,03 mol Ag.

b/ Tính khối lượng của Fe ứng với 8,4308.1022 nguyên tử Fe.

c/ Tính khối lượng chất tan có trong 300 ml dung dịch Na2SO3 0,8M.

d/ Tính số mol chất tan có trong 200 gam dung dịch KOH 5,6%.

Câu 2 (3,0 điểm)

1/ (2,0 điểm) Viết các phương trình phản ứng trong các trường hợp sau (dd: dung dịch):

a/ Sục CO2 vào dd NaOH dư b/ Cho Al vào dd H2SO4 loãng

c/ Cho dd Ba(OH)2 vào dd FeCl3 d/ Cho Fe vào dd CuSO4.

e/ Cho Na vào H2O f/ Fe tác dụng với Clo

g/ Cho CO đi qua FeO nung nóng h/ Cho MgCO3 vào dd H2SO4.

2/ (1,0 điểm) Cho m gam Zn(OH)2 vào một lượng vừa đủ 250 ml HCl 2M thu được dung dịch X có nồng độ mol là aM. Xác định m, a.

Câu 3 (2,0 điểm)

1/ (1,0 điểm) Nhỏ 300 ml K2SO4 1M vào 416 gam dung dịch BaCl2 10% ( D = 2,08 gam/ml) thu được dung dịch X và a gam kết tủa. Xác định a và nồng độ mol của các chất trong X.

2/ (1,0 điểm) Cho m gam muối sunfit (chứa nhóm SO3) của kim loại R phản ứng hoàn toàn với 292 gam dung dịch HCl 5% thu được 3,36 lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được 17,55 gam muối khan. Xác định công thức của muối sunfit và nồng độ phần trăm các chất tan trong X.

Câu 4 (2,0 điểm)

1/ (1,0 điểm) Cho hỗn hợp X gồm: Fe, ZnO và MgSO3 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư) thu được dung dịch Y và khí Z.

  • Cho Z lội qua nước vôi trong dư thu được chất rắn G.
  • Cho dd NaOH dư vào dung dịch Y thu được kết tủa Q và dung dịch R. Nung Q ngoài không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn T. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Xác định các chất có trong Y, Z, G, Q, R, T và viết các PTHH xảy ra.

2/ (1,0 điểm) Cho m gam một hợp chất G có công thức M(HEO3)2 (M là kim loại, E là phi kim) vào 200 ml HCl 1,5M thu được dung dịch X và 10,56 gam một khí Y. Trung hòa X bằng 200ml KOH 0,3M thu được dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 15,87 gam chất rắn khan T. Xác định công thức của G.

Thí sinh không được sử dụng Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Cho khối lượng nguyên tử nguyên tố: Al = 27; Mg = 24; K = 39;Li = 7; Na = 23; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; C = 12; O = 16; Cl = 35,5; H = 1; S = 32.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu vào môn Hóa lớp 10

Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào lớp 10 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017
Đề thi khảo sát chất lượng đầu vào lớp 10 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đánh giá bài viết
2 3.905
Sắp xếp theo

    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10

    Xem thêm