Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 10

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 10 được VnDoc biên soạn có đáp án kèm theo. Nội dung đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm dưới dạng câu hỏi lí thuyết và các dạng bài tập Hóa học THCS. Giúp các em ôn tập, tổng hợp lại kiến thức cần luyện tập.

Hy vọng qua đề thi khảo sát này còn hỗ trợ quý thầy cô trong quá trình ôn luyện cũng như ra đề cho các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 10

Câu 1. Kim loại Fe không phản ứng được với?

A. Dung dịch HCl

B. Dung dịch CuCl2

C. Dung dịch H2SO4

D. H2SO4 đặc, nguội

Câu 2. Cho 5,6 gam Fe tác dụng hết với dung dịch axit HCl thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V?

A. 2,24

B. 4,48

C. 3,36

D. 8,96

Câu 3. Để phân biệt các dung dịch HCl, H2SO4 và Ba(OH)2 chỉ cần dùng kim loại nào sau đây?

A. K

B. Na

C. Ba

D. Cu

Câu 4. Để làm sạch khí N2 từ hỗn hợp khí gồm N2 và CO2, có thể dùng chất nào sau đây?

A. H2SO4

B. Ca(OH)2

C. NaHSO3

D. CaCl2

Câu 5. Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm oxit tác dụng với nước tạo thành axit?

A. SO2, P2O5, CO2, N2O5

B. CuO, CO, CaO, Mn2O7

C. N2O, ZnO, PbO, Fe2O3

D. CuO, CaO, K2O, FeO

Câu 6. Dung dịch có pH > 7 là

A. NaCl

B. H3PO4

C. NaOH

D. NaClO

Câu 7. Cho 6,4 gam Cu tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng sản phẩm khử sau phản ứng thu được duy nhất V khí SO2 (đktc). Giá trị của V

A. 6,72 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 3,36 lít

Câu 8. Cho V lít khí CO2 (đktc) tác dụng hết với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 30 gam CaCO3. Giá trị của V bằng.

A. 2,24 lít

B. 6,72 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Câu 9. NaOH không được tạo thành trong thí nghiệm nào sau đây?

A. Cho kim loại Na tác dụng với nước

B. Cho Na2O tác dụng với nước

C. Cho Na2SO4 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2

D. Cho Na2O tác dụng với dung dịch HCl

Câu 10. Cho m gam hỗn hợp gồm Mg(OH)2, Cu(OH)2, NaOH tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 2M tạo thành 24,1 gam muối clorua. Giá trị của m là

A. 15,5 gam

B. 16,7 gam

C. 17 gam

D. 17,6 gam

Câu 11. Dãy nào dưới đây sắp xếp các kim loại theo thứ tự mức độ hoạt động hóa học tăng dần?

A. K, Al, Zn, Cu, Ag

B. Ag, Cu, Zn, Al, K

C. Ag, Zn, Cu, Al, K

D. K, Zn, Al, Cu, Ag

Câu 12. Chất nào sao đây tác dụng với KHCO3 sinh ra khí CO2

A. HCl

B. KNO3

C. NaCl

D. NaNO3

Câu 13. Chất X có công thức N2O5 tên gọi của X là

A. Đinitơ pentaoxit

B. Nitơ (II) pentaoxit

C. Nitơ pentaoxit

D. Nitơ oxit

Câu 14. Khí nào dưới đây được sinh ra từ các khí thải nhà máy, xí nghiệp, tạo thành mưa axit?

A. SO2

B. CO

C. CO2

D. H2

Câu 15. Phản ứng của cặp chất nào sau đây không tạo muối?

A. Fe và dung dịch H2SO4 loãng

B. CuO và dung dịch HCl

C. BaCl2 và dung dịch H2SO4 loãng

D. Na2O và H2O

Câu 16. Kim loại M có hóa trị III. Cho 2,7 gam kim loại này tác dụng hết với dung dịch HCl sinh ra 3,36 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là:

A. Fe

B. Cr

C. Al

D. Cu

Câu 17. Khử hoàn toàn hỗn hợp gồm PbO và CuO bằng V lít CO (đktc) ở nhiệt độ cao. Khí sinh ra sau phản ứng được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của V là:

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 6,72 lít

D. 4,48 lít

Câu 18. Nhiệt phân hoàn toàn 12,6 gam muối cacbonat của kim loại M hóa trị (II) thu được 3,36 lít khí (đktc). Công thức của muối trên là

A. MgCO3

B. CaCO3

C. BaCO3

D. Na2CO3

Câu 19. Dãy oxit bazơ nào dưới đây tác dụng được với nước?

A. Na2O, K2O, CaO

B. CaO, MgO, CuO

C. CaO, MgO, Fe2O3

D. Na2O, K2O, FeO

Câu 20. Cho 8,1 gam Al vào 800ml dung dịch HCl 2M, thể tích khí thu được (đktc) là:

A. 2,24 lít

B. 10,08 lít

C. 6,72 lít

D. 3,36 lít

Câu 21. Cho một thanh sắt vào cốc đựng dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch và thấy có 1,6 gam đồng sinh ra bám trên đinh sắt. Khối lượng sắt đã tan vào dung dịch là:

A. 2,8 gam

B. 5,6 gam

C. 4,2 gam

D. 1,4 gam

Câu 22. Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

C → X → Y→ Z →Y

Các chất X, Y, Z có thể là

A. CO2, CaCO3, Ca(OH)2

B. CO, CaCO3, Ca(HCO3)2

C. CO, CO2, CaCO3

D. CO, Ca(HCO3)2, CaCO3

Câu 23. Trong thành phần nước Gia-ven có

A. NaCl và HCl

B. NaClO và HCl

C. NaCl và NaClO

D. NaCl và NaOH

Câu 24. Dẫn 1,12 lít khí cacbonic (đktc) vào 300 ml dung dịch NaOH 0,2M. Muối thu được gồm

A. Na2CO3

B. NaOH dư và Na2CO3

C. NaHCO3

D. Na2CO3 và NaHCO3

Câu 25. Dung dịch muối Mg(NO3)3 lẫn tạp chất là AgNO3. Có thể dùng chất nào sau đây loại bỏ được muối AgNO3?

A. Cu

B. Mg

C. CuCl2

D. NaOH

(Cho biết: Fe = 56; N = 14; H = 1; C = 12; Cu = 64; O = 16, C = 12, Ca = 40, S = 32, Na = 23, Mg = 24, Zn = 65)

------- Hết -------

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

1D2A3C4B5A6C7C8B9D
10B11B12A13A14A15D16C17D18A
19A20B21D22A23C24D25B

.........................

Tham khảo thêm một số đề thi khảo sát đầu năm lớp 10 môn Hóa tại:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 10 tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 280
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm