Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi khảo sát đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021

Đề thi khảo sát tiếng Anh vào lớp 6 năm 2020 - 2021

Đề khảo sát đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi khảo sát năng lực tiếng Anh lớp 6 năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi khảo sát tiếng anh lớp 6 năm 2020 có đáp án tổng hợp nhiều chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm giúp các em ôn tập hiệu quả.

I. Chọn từ khác loại với các từ còn lại (1.0 ps). 

1. A. HelloB. Good afternoonC. Good morningD. How
2. A. liveB. fiveC. sixD. fourteen
3. A. amB. isC. openD. are
4. A. HowB. nameC. WhatD. Where
5. A. MissB. ThanksC. MrD. Mrs

II. Chọn đáp án thích hợp nhất (3.0 ps)

1. ______ morning, Miss Hoa!

A. Hi

B. Good

C. Bye

D. Thanks

2. How are you? I'm ______.

A. fine

B. fine, thanks

C. A and B

D. thank you

3. How old ______ ?

A. are your

B. is you

C. do you

D. are you

4. What's ______ name? – I'm Lan.

A. he

B. my

C. you

D. your

5. I ______ eleven years old.

A. am

B. is

C. are

D. Φ

6. ____ do you live? – In Hai Duong.

A. How

B. Where

C. What

D. When

7. Come ______ and sit _______.

A. in/ down

B. in/ up

C. down/ up

D. up/ in

8. Ba: "_________________ ?" – Nam: "N-A-M, Nam."

A. What's your name

B. How are you

C. What's that

D. How do you spell your name

9. "How are you, Nam and Ba?" – "_______ fine, thank you."

A. Ba is

B. Nam is

C. We are

D. I am

10. I live ______ Ho Chi Minh City.

A. in

B. on

C. at

D. To

III. Hoàn thành đoạn hội thoại sau (2.5ps)

Miss Hoa: 1. _______________________________?

Rose: My name is Rose.

Miss Hoa: 2. _______________________________?

Rose: R-O-S-E, Rose.

Miss Hoa: 3. ________________________________?

Rose: I am ten years old.

Miss Hoa: 4. ________________________________?

Rose: I live in Ha Noi.

Miss Hoa: Thank you. Goodbye, Rose.

Rose: 5. __________, Miss Hoa.

IV. Nối câu ở cột A với câu thích hợp ở cột B (1.0 ps)

1. Good morning, Lan.A. I’m eleven.
2. My name is Ha.B. Hello, Thu.
3. Hello, Miss Hoa. This is ThuC. Fine, thanks.
4. I’m twelve years old. And you?D. Hi, Ha. I’m Tam
5. How are you?E. Good morning, Mai.

V. Sắp xếp các câu đối thoại sau thành đoạn đối thoại hợp lí. (2.5ps)

______ Hello Ba. How old are you?

______ I live on Tran Phu street. And you?

______ I'm twelve.

____1__ Good morning, Nam. This is Ba .

______ Where do you live?

______ I live on Quang Trung street.

Trên đây là Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
9
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Khảo sát CL đầu năm lớp 6

    Xem thêm