Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2023 - 2024 - Đề số 3

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 - Đề số 3 do VnDoc biên soạn sau đây hệ thông kiến thức được học trong chương trình môn Toán lớp 5, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học, chuẩn bị cho chương trình học sách lớp 6 trong năm học mới. Tài liệu kèm hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh so sánh đối chiếu kết quả khi làm bài. Mời các em cùng tham khảo chi tiết sau đây.

Tham khảo thêm: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6  - Đề số 4

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 – Đề số 3

Bài 1 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

a, 4,25 x 57,43 – 325 + 42,57 x 4,25b, 67,49 : 17 + 32,45 : 2,5
c, (75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 x 2d, 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{{27}} + \frac{1}{{81}}

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, 150 – 5 x X + 18 = 118b, 53,2 : (X – 3,5) + 45,8 = 99
c, (X + 3,5) : 7,7 = 30,6d, \left( {X - \frac{1}{2}} \right) \times \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = \frac{7}{4}

Bài 3 (3 điểm): Một cửa hàng gạo có 9 tạ 36kg gạo tẻ và 2 tạ 68kg gạo nếp. Cửa hàng đã bán 75% số gạo tẻ và 25% số gạo nếp. Hỏi cửa hàng còn lại tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 4 (2 điểm): Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 0,9m; chiều rộng 0,6m và chiều cao 0,5m

a, Tính thể tích của bể cá hình hộp chữ nhật đó

b, Thể tích nước chiếm 80% bể. Tính thể tích nước có trong bể.

Bài 5 (1 điểm): Tính nhanh: \frac{3}{{2 \times 5}} + \frac{3}{{5 \times 8}} + \frac{3}{{8 \times 11}} + \frac{3}{{11 \times 14}}

B. Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6

Bài 1:

a, 4,25 x 57,43 – 325 + 42,57 x 4,25

= 4,25 x (57,43 + 42,57) – 325

= 4,25 x 100 – 325

= 425 – 325 = 100

b, 67,49 : 17 + 32,45 : 2,5

= 3,97 + 12,98

= 16,95

c, (75,6 – 21,7) : 4 + 22,82 x 2

= 53,9 : 4 + 22,82 x 2

= 13,475 + 45,64

= 59,115

d, 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{{27}} + \frac{1}{{81}} = \frac{{81}}{{81}} + \frac{{27}}{{81}} + \frac{9}{{81}} + \frac{3}{{81}} + \frac{1}{{81}}

= \frac{{81 + 27 + 9 + 3 + 1}}{{81}} = \frac{{121}}{{81}}

Bài 2:

a, 150 – 5 x X + 18 = 118

150 – 5 x X = 118 – 18

150 – 5 x X = 100

5 x X = 150 – 100

5 x X = 50

X = 50 : 5 = 10

b, 53,2 : (X – 3,5) + 45,8 = 99

53,2 : (X – 3,5) = 99 – 45,8

53,2 : (X – 3,5) = 53,2

X – 3,5 = 53,2 : 53,2

X – 3,5 = 1

X = 1 + 3,5 = 4,5

c, (X + 3,5) : 7,7 = 30,6

X + 3,5 = 30,6 x 7,7

X + 3,5 = 235,62

X = 235,62 – 3,5

X = 232,12

d, \left( {X - \frac{1}{2}} \right) \times \frac{5}{2} + \frac{1}{2} = \frac{7}{4}

\left( {X - \frac{1}{2}} \right) \times \frac{5}{2} = \frac{7}{4} - \frac{1}{2}

\left( {X - \frac{1}{2}} \right) \times \frac{5}{2} = \frac{5}{4}

X - \frac{1}{2} = \frac{5}{4}:\frac{5}{2}

X - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}

X = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1

Bài 3:

Đổi 9 tạ 36kg = 936kg và 2 tạ 68kg = 268kg

Số gạo tẻ cửa hàng đã bán là:

936 x 75 : 100 = 702 (kg)

Số gạo tẻ cửa hàng còn lại là:

936 – 702 = 234 (kg)

Số gạo nếp cửa hàng đã bán là:

268 x 25 : 100 = 67 (kg)

Số gạo nếp cửa hàng còn lại là:

268 – 67 = 201 (kg)

Cửa hàng còn lại tất cả số ki-lô-gam gạo là:

234 + 201 = 435 (kg)

Đáp số: 435kg gạo

Bài 4:

a, Thể tích của bể cá hình hộp chữ nhật là:

0,9 x 0,6 x 0,5 = 0,27 (m3)

b, Thể tích nước có trong bể là:

0,27 x 80 : 100 = 0,216 (m3)

Đáp số: a, 0,27m3                      b, 0,216m3

Bài 5:

\frac{3}{{2 \times 5}} + \frac{3}{{5 \times 8}} + \frac{3}{{8 \times 11}} + \frac{3}{{11 \times 14}} = \frac{{14 - 11}}{{11 \times 14}} + \frac{{11 - 8}}{{8 \times 11}} + \frac{{8 - 5}}{{5 \times 8}} + \frac{{5 - 2}}{{2 \times 5}}

=\frac{1}{11}-\frac{1}{14}+\frac{1}{8}-\frac{1}{11}+\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\frac{1}{2}-\frac{1}{5}

= \frac{1}{2} + \left( {\frac{1}{5} - \frac{1}{5}} \right) + \left( {\frac{1}{8} - \frac{1}{8}} \right) + \left( {\frac{1}{{11}} - \frac{1}{{11}}} \right) - \frac{1}{{14}}

= \frac{1}{2} - \frac{1}{{14}} = \frac{7}{{14}} - \frac{1}{{14}} = \frac{6}{{14}} = \frac{3}{7}

------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 6 - Đề số 3. Để tham khảo thêm các đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 khác, mời các bạn vào chuyên mục Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 trên VnDoc nhé. Chuyên mục tổng hợp đề thi của các môn học khác nhau, giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức chương trình lớp 5, chuẩn bị bước vào năm học lớp 6 được tốt hơn.

Đánh giá bài viết
2 1.814
Sắp xếp theo

    Khảo sát CL đầu năm lớp 6

    Xem thêm