Bài tập Dạng Toán Tìm X và Tính nhanh Toán lớp 5

Bài tập Toán lớp 5: Dạng Toán tìm X và tính nhanh được VnDoc sưu tầm và tổng hợp giúp các học sinh luyện tập các dạng bài tính nhanh, tìm x với các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số, số thập phân, phân số.

1. Dạng Toán tính nhanh lớp 5

Một số công thức cần nhớ để thực hiện tính nhanh

1. Tính chất của phép cộng

+ Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi

a + b = b + a

+ Tính chất kết hợp: Khi cộng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)

2. Tính chất của phép trừ

+ Trừ một số cho một tổng: Muốn trừ một số cho một tổng ta có thể lấy số đó trừ đi một số được kết quả trừ tiếp số còn lại

a – (b + c) = (a – b) - c

+ Trừ một tổng cho một số: Muốn trừ một tổng cho một số, ta lấy một số hạng của tổng trừ đi số đó rồi cộng với số hạng còn lại

(a + b) – c = (a – c) + b = (b – c) + a

3. Tính chất của phép nhân

+ Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

a x b = b x a

+ Tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba

a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

+ Nhân với số 1: Số tự nhiên nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số 1 nhân với một số tự nhiên nào đó đều bằng chính số đó.

a x 1 = 1 x a = a

+ Nhân một số với một tổng: Muốn nhân một số với một tổng, ta nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại với nhau.

a x (b + c) = a x b + a x c

+ Nhân một số với một hiệu: Muốn nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau

a x (b – c) = a x b – a x c

4. Tính chất của phép chia

+ Chia một tổng cho một số: Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được lại với nhau.

(a + b) : c = a : c + b : c

+ Chia một hiệu cho một số: Muốn chia một hiệu cho một số, ta có thể lần lượt chia số bị trừ và số trừ cho số đó rồi trừ hai kết quả lại với nhau

(a – b) : c = a : c – b : c

+ Chia một số cho một tích: Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b

+ Chia một tích cho một số: Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

(a x b) : c = a : c x b = b : c x a

+ Chia cho số 1: Bất kì số tự nhiên nào chia cho 1 cũng bằng chính nó

a : 1 = a

Câu 1: Tính nhanh:

a) 6,28 x 18,24 + 18,24 x 3,72

b) 35,7 x 99 + 35 + 0,7

c) 17,34 x 99 + 18 – 0,66

d) 0,9 x 95 + 1,8 x2 + 0,9

e) 0,25 x 611,7 x 40

g) 37,2 x 101 – 37 – 0,2

Câu 2: Tính nhanh: 

a) (100 + 67) x 67 + (200 – 33) x 33

b) 45,651 x 73 + 45,651 x 20 + 45,651 x 7

c) 14,2 x 30 + 14,2 x 57 + 14,2 x 13

d) 72 + 36 x2 + 24 x 3 + 18 x 4 + 12 x 6 + 168

e) (8,27 + 7,16 + 9,333) – (7,27 + 6,16 + 8,33)

g) 1,5 + 2,5 + 3,5 + 4,5 +… + 8,5

h) 7,63 x 12,47 + 12,47 x 2,37

i) 37,2 x 101 – 37 – 0,2

k) 112,37 x 4,29 – 4,29 x 12,37

l) 17,4 x 52 + 57 x 17,4 – 17,4 x 9

 

Câu 3: Tính nhanh:

a) 12,7 + 12,7 + 12,7 + 12,7 x 8 – 12,7

b) 81,3 x 99 + 82 – 0,7

c) (100 + 42) x 42 + (200 – 58) x 58

d) 17,8 x 99 + 17 + 0,8

e) 103,7 x 101 – 103 – 0,7

g) 124 x 76 + 12 x 248

h) 12,48 x 3,47 – 3,47 x 2,48

i) 128 x 68 + 16 x 256

Câu 4: Tính nhanh:

a) 12,48 x 3,47 – 3,47 x 2,48

b) 128 x 68 + 16 x 256

c) (7,29 + 9,34 + 8,27) – (7,34 + 6,27 + 5,29)

d) 45,7 x 101 – 45,7

e) 95,72 x 3,57 + 3,57 x 4,28

g) (200 - 58) x 58 + (100 + 42) x 42

h) 50 – 51 + 40 – 41 + 30 – 31 + 60

i) 28 + 62 x a x ( a x 1 – a : 1) + 28 x 8 + 28

2. Bài tập Tính nhanh nâng cao

Bài 1: Tính nhanh :

a) 6\frac{2}{7} + 7\frac{3}{5} + 8\frac{6}{9} + 9\frac{1}{4} + \frac{2}{5} + \frac{5}{7} + \frac{1}{3} + \frac{3}{4} + 1967

b) \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{{16}} + \frac{1}{{32}} + \frac{1}{{64}} + \frac{1}{{128}}

Bài 2: Tính bằng cách hợp lý:

a) \frac{4}{{2 \times 4}} + \frac{4}{{4 \times 6}} + \frac{4}{{6 \times 8}} + \frac{4}{{8 \times 10}} + ... + \frac{4}{{16 \times 18}} + \frac{4}{{18 \times 20}}

b) \frac{1}{6} + \frac{1}{{12}} + \frac{1}{{20}} + ... + \frac{1}{{90}}

Bài 3: Tính nhanh:

a) \frac{{1995 \times 1994 - 1}}{{1993 \times 1995 + 1994}} b) \frac{2}{3} + \frac{2}{{15}} + \frac{2}{{35}} + \frac{2}{{63}}

Bài 4: Tính nhanh:

\left( {1 + 1\frac{1}{4} + 1\frac{1}{2} + 1\frac{3}{4} + 2 + 2\frac{1}{4} + 2\frac{1}{2} + 2\frac{3}{4} + ... + 4\frac{3}{4}} \right):23

Bài 5: Tính nhanh:

a) \frac{{20,2 \times 5,1 - 30,3 \times 3,4 + 14,58}}{{14,58 \times 460 + 7,29 \times 540 \times 2}}

b) \frac{{5,22 \times 3134 + 1,44 \times 275 + 20,88 \times 1,079}}{{9,4 + 19,4 + 29,4 + ... + 199,4}}

Bài 6: Tính giá trị của biểu thức sau bằng cách nhanh nhất:

a) \frac{{2,4 \times 1994 \times 2 + 1,6 \times 3996 \times 3 + 1,2 \times 4010 \times 4}}{{3 + 7 + 11 + 15 + ... + 95 + 99 - 275}}

b) \frac{{8,1:0,6 \times 1875 + 1,5 \times 625 \times 9}}{{105 + 205 + 795 + 895}}

Bài 7. Tính nhanh:

a) 17,75 + 16,25 + 14,75 + 13,25 + ... + 4,25 + 2,75 + 1,25

b) \left( {2,0 + 2,1 + 2,2 + ... + 7,7 + 7,8 + 7,9 + 8,0} \right):\left( {\frac{{26 \times 49 - 23}}{{25 \times 49 + 26}}} \right)

3. Dạng Toán Tìm X Toán 5

Câu 1: Tìm X:

a) 5 x (4 + 6 x X) = 290

b) X x 3,7 + X x 6,3 = 120

c) (15 x 24 – X) : 0,25 = 100 : 1/4

d) 128 x X – 12 x X – 16 x X = 5208000

e) 5 x X + 3,75 x X + 1,25 x X = 20

g) (84,6 – 2 x X) : 3,02 = 5,1

Câu 2: Tìm X:

a) 7,2 : 2,4 x X = 4,5

b) 9,15 x X + 2,85 x X = 48

c) (X x 3 + 4) : 5 = 8

d) (15 x 28 – X) : 2/5 = 200 : 0,4

 

e) X x 4,8 + 5,2 x X = 160

g) 7 x (8 + 2 x X) = 210

h) X x 5,6 + 4,4 x X =130

i) (X – 12) x 17 : 11 = 51

k) 9,15 x X + 2,85 x X = 48

Câu 3: Tìm X:

a) (X x 7 + 8) : 5 = 10

b) (X + 5) x 19 : 13 = 57

c) 4 x (36 – 4 x X) = 64

d) 7,6 : 1,9 x X = 3,2

e) (X : 2 + 50) : 5 = 12

g) 280 : (7 + 3 x X) = 4

h) 6 x (28 – 8 x X) = 72

i) (X – 15 ) x 3 : 12 = 6

k) (X : 4 + 6) x 7 = 70

l) 5 x (7 + 3 x X) = 140

Câu 4: Tìm X:

a) X x 17,7 – 7,7 x X = 177

b) 9 x (12 – 2 x X) = 54

c) X x 3,9 + X x 0,1 = 16

d) 1,23 : X – 0,45 : X = 1,5

e) (X - 1/3) x 5/3 = 14/27 - 3/9

l) (12 x 15 – X) x 1/4 = 120 x 1/4

g) 17/5 : X = 34/5 : 4/3

h) X : 4/5 = 25/8 : 5/4

i) (X x 0,25 + 2012) x 2013 = (50 + 2012) x 2013

k) (X - 1/2) x 5/3 = 7/4 - 1/2

 

Câu 5: Tìm X:

a) \left( {X - \frac{1}{2}} \right) \times \frac{5}{3} = \frac{7}{4} - \frac{1}{2}

b) 4,25 x ( X + 41,53) – 125 = 53,5

Câu 6: Tìm X:

a) \left( {X + \frac{4}{3} \times \frac{7}{4}} \right) = 5 - \frac{7}{6} b) \frac{6}{8} = \frac{{15}}{X}

Câu 7: Tìm X:

(X + 1) + (X + 4) + (X +7) +(X + 10) + . . . + (X + 28) = 155

Câu 8: Tìm X :

a) 53,2 : (X – 3,5) + 45,8 = 99

b) 71 + 65 x 4 = \frac{{X + 140}}{X} + 260

------

Bài tập Toán lớp 5: Dạng Toán Tìm X và Tính nhanh bao gồm các dạng Toán từ cơ bản đến Toán nâng cao lớp 5 về 2 dạng Toán này cho các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các kì thi trong năm học. 

Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập giải bài tập Toán lớp 5, cũng như giúp các thầy cô có thêm tư liệu ra đề luyện tập cho học sinh. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm giải SGK Toán lớp 5, Vở bài tập Toán lớp 5, Trắc nghiệm Toán lớp 5 đầy đủ.

Đánh giá bài viết
1.130 429.585
11 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyễn Thị Hoài Thu
  Nguyễn Thị Hoài Thu

  cho em hỏi ạ, tại sao em xem phần bài tập bị lỗi không đọc được ạ 

  Thích Phản hồi 10/09/21
  • nguyệt Nguyễn
   nguyệt Nguyễn

   mạng yếu đó em

   Thích Phản hồi 29/09/21
 • Nhật Minh
  Nhật Minh

  why the question is not loading? unit 1 ???  Thích Phản hồi 21/12/21
 • Tuấn Nguyễn
  Tuấn Nguyễn

  sao ko có đáp án 


  Thích Phản hồi 24/12/21
 • Khanh Nguyễn thị
  Khanh Nguyễn thị

  6\frac{2}{7} + 7\frac{3}{5} + 8\frac{6}{9} + 9\frac{1}{4} + \frac{2}{5} + \frac{5}{7} + \frac{1}{3} + \frac{3}{4} + 1967


  Thích Phản hồi 11/01/22
 • Nguyễn Hải Yến
  Nguyễn Hải Yến

  cô ơi sao ko có kết quả vậy cô.

  Thích Phản hồi 25/02/22
 • Võ Trần Cát Tiên
  Võ Trần Cát Tiên

  0,75:0,5+0,75x99-0,75 giải giúp em với ạ

  Thích Phản hồi 01/05/22
 • hằng nguyễn
  hằng nguyễn

  oke

  Thích Phản hồi 06:41 18/09
 • Hoa Sữa
  Hoa Sữa

  nhờ cô giáo giải giúp phép tính này   136 - x : 48 - 27,8 - 2,2 = 92

  Thích Phản hồi 16:10 18/11
 • Nguyện Chu
  Nguyện Chu

  bài em làm hết nhưng bài khá nhiều em làm xong trong 3 ngày

  Thích Phản hồi 20:32 22/11
 • hiền vũ
  hiền vũ

  Xx3,6+6,4xX=35,6x3

  Thích Phản hồi 19:48 28/12

Bài tập Toán lớp 5

Xem thêm