Bài tập Toán lớp 5: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Bài tập Toán lớp 5: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập quy đổi số đo độ dài ra số thập phân, củng cố kỹ năng giải Toán chương 2 Toán 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Câu 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m 25cm = …. m

12m 8dm = ….m

26m 8cm = ….m

b) 9dm 8cm 5mm = …. dm

2m 6dm 3cm = ….m

9m = ….km

c) 248dm = ….m

36dm = ….m

5dm = ….m

d) 3561m = ….km

542m = ….km

9m = ….km

Câu 2:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2,539m = …. m ….dm….cm….mm

= ….m….cm….mm

=….mm

b) 7,306m=….m….dm….mm

=….m….cm….mm

=….m….mm

=….mm

c) 2,586 km = ….km….m

=….m

d) 8,2km =….km….m

=….m

Câu 3:

Điền dấu > < = thích hợp:

a) 5,8m….5,799m

b) 0,2m ….20cm

c) 0,64m….6,5dm

d)9,3m ….9m 3cm

Câu 4:

Viết các số đo sau đây theo thứ tự từ bé đến lớn:

8,62m ; 82,6dm ; 8,597m ; 860cm ; 8m 6cm.

Đáp án Bài tập Toán lớp 5

Câu 1:

a) 4,25m; 12,8m; 26,08m

b) 9, 85 dm; 2,63 m; 4, 04 dm

c) 24,8m; 3,6m; 0,5 m

d) 3,561km; 0,542 km; 0, 009km

Câu 2:

a) 2,539m = 2 m 5dm 3cm 9mm

= 2m 53cm 9mm

= 2539 mm

b) 7,306m = 7m 3dm 6mm

=7 m 30 cm 6mm

=7m 306mm

=7306mm

c) 2,586 km = 2km 586m

=2586 m

d) 8,2km = 8km 200m

= 8200 m

Câu 3:

a) 5,8m > 5,799m

b) 0,2m = 20cm

c) 0,64m < 6,5dm

d)9,3m > 9m 3cm

Câu 4:

8m 6cm ; 82,6dm ; 8,597m ; 860cm ; 8,62m .

Đánh giá bài viết
38 13.169
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm