Bài tập Toán lớp 5: Bảng đơn vị đo khối lượng

Bài tập Toán lớp 5: Bảng đơn vị đo khối lượng bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán quy đổi số đo khối lượng, bài tập so sánh, củng cố kỹ năng giải Toán chương 1 Toán 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Bảng đơn vị đo khối lượng

Câu 1:

Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 21 yến = ….kg

130 tạ = ….kg

44 tấn = …. kg

b) 320 kg = …. yến

4600 kg = …. tạ

19 000 kg = …. tấn

c) 3 kg 125 g = …. g

2 kg 50 g = …. g

d) 1256 g = …. kg ….g

6005 g = …. kg ….g

Câu 2:

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 2 kg 60 g = 260g ……

b) 7030 kg > 7 tấn 3 kg ……

c) 21 kg 65 g < 21kg 605 g ……

d) 1/4 tấn < 30 kg ……

Câu 4:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

7 kg 5 g = ….g

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là;

A. 75

B. 705

C. 7005

D. 750

Câu 5:

Một cửa hàng có 2 tấn đường. Ngày đầu bán được 400kg. Ngày thứ hai bán được số đường bằng 3/5 số đường bán được trong ngày đầu.

Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Đáp án Bài tập Toán lớp 5: Bảng đơn vị đo khối lượng

Câu 1:

a) 21 yến = 210kg

130 tạ = 13 000kg

44 tấn = 44 000 kg

b) 320 kg = 32 yến

4600 kg = 46 tạ

19 000 kg = 19 tấn

c) 3 kg 125 g = 3125 g

2 kg 50 g = 2050 g

d) 1256 g = 1kg 256g

6005 g = 6kg 5 g

Câu 2:

a. S

b. Đ

c. Đ

d. S

Câu 3:

Khoanh C

Câu 4:

2 tấn = 2000 kg

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số đường là:

400 x \frac{3}{5} = 240 (kg)

Cả hai ngày cửa hàng bán được số đường là:

400 + 240 = 640 (kg)

Cửa hàng còn lại số đường là:

2000 – 640 = 1360 (kg)

Đáp số: 1360 kg

Đánh giá bài viết
85 33.295
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm