Bài tập Toán lớp 5: Thể tích hình lập phương (có đáp án)

Bài tập Thể tích hình lập phương

Bài tập Toán lớp 5: Thể tích hình lập phương bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập tính thể tích cho hình lập phương. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Thể tích hình lập phương lớp 5

Câu 1:

Người ta xếp các khối lập phương 1 cm3 thành các hình dưới đây.

Hãy tính thể tích mỗi hình đó.

Bài tập Toán thể tích hình lập phương

Câu 2:

Tính thể tích hình lập phương cạnh a:

a) a = 6cm

b) a = 7,5 dm

c) a = 4/5 m

Câu 3:

Hình lập phương A có cạnh 4 cm. Hình lập phương B có cạnh gấp 2 lần cạnh hình lập phương A.

Hỏi thể tích hình lập phương B gấp bao nhiêu lần thể tích hình lập phương A.

Câu 4:

Một khối kim loại hình lập phương có cạnh 1/5 m. Mỗi xăng – ti-mét khối kim nặng 6,2 g. Hỏi khối kim loại đó cân nặng bao nhiêu ki – lô-gam?

Câu 5:

Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Bài tập Toán thể tích hình lập phương

Câu 6:

Một khối gỗ dạng hình lập phương có cạnh 20 cm. Người ta cắt đi một phần gỗ có dạng hình lập phương có cạnh bằng nửa cạnh khối gỗ đó. Tính thể tích phần gỗ còn lại.

Bài tập Toán thể tích hình lập phương

Câu 7:

Bài tập Toán thể tích hình lập phương

Với 4 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm, bạn An xếp được các hình như sau:

a) Tính diện tích toàn phần mỗi hình.

b) Tính thể tích mỗi hình

Đáp án Toán lớp 5

Câu 1:

Đếm số khối lập phương 1 cm3 ở mỗi hình

Đs:

a) 12 cm3

b) 16 cm3

c) 18 cm3

Câu 2:

ĐS:

a) 216 cm3

b) 421,875 dm3

c) 64/125 m3

Câu 3:

Cạnh hình lập phương B là:

4 x 2 = 8 (cm)

Thể tích hình lập phương B là:

8 x 8 x 8 = 512 (cm3)

Thể tích hình lập phương A là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm3)

Ta có 512 : 64 = 8. Vậy :Thể tích hình lập phương B gấp 8 lần thể tích hình lập phương A.

Có thể nhận xét tổng quát hơn:

Thể tích hình lập phương cạnh a là:

V1 = a x a x a

Thể tích hình lập phương cạnh 2a là:

V2 = 2a x 2a x 2a = 8 x (a x a x a ) = 8 x V1

Vậy khi cạnh hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích của nó gấp lên 8 lần.

Câu 4:

Bài giải:

1/5 m = 20 cm

Thể tích của khối kim loại hình lập phương là:

20 x 20 x 20 = 8000 (cm3)

Khối kim loại đó cân nặng là:

6,2 x 8000 = 49600 (g)

49 600 g = 49,6 kg

Đáp số: 49,6 kg

Câu 5:

Bài tập Toán thể tích hình lập phương

Câu 6:

Bài tập Toán thể tích hình lập phương

Đs: 7000 (cm3)

Câu 7:

Bài tập Toán thể tích hình lập phương

a) Diện tích toàn phần của hình A (gồm 18 ô vuông cạnh 1 cm) bằng 18 cm2

Diện tích toàn phần của hình B (gồm 18 ô vuông cạnh 1 cm) bằng 18 cm2

Diện tích toàn phần của hình C (gồm 18 ô vuông cạnh 1 cm) bằng 18 cm2

b) Thể tích 3 hình A, B,C đều bằng nhau và bằn g thể tích của 4 hình lập phương cạnh 1cm, bằng:
(1 x 1 x 1 ) x 4 = 4 (cm3)

Bài tập Thể tích hình hộp chữ nhật gồm 7 bài tập tự luyện có đáp án chi tiết là tài liệu tham khảo cho các em học sinh khá giỏi củng cố kiến thức, chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 5, bài thi học kì 2 lớp 5.

Đánh giá bài viết
36 8.645
Sắp xếp theo

Bài tập Toán lớp 5

Xem thêm