Bài tập Toán lớp 5 Vận tốc (Có đáp án)

Bài tập Toán lớp 5: Vận tốc bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập về số đo thời gian, chuyển động đều. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

1. Công thức tính Vận tốc

Công thức tính vận tốc của một vật bằng quãng đường vật đi được chia cho thời gian đi hết quãng đường.

v = s : t

Trong đó:

  • v: vận tốc của vật
  • s: quãng đường vật đi được
  • t: thời gian đi hết quãng đường

>> Chi tiết: Công thức tính Vận tốc

2. Bài tập Vận tốc lớp 5

Câu 1. Viết vào ô trống cho thích hợp:

S

120 km

90 km

102m

1560m

t

2,5 giờ

1 giờ 30 phút

12 giây

5 phút

v

Câu 2:

Quãng đường AB dài 135 km. Ô tô đi từ A đến B hết 2 giờ 30 phút.

Tính vận tốc của ô tô, biết dọc đường ô tô nghỉ 15 phút.

Câu 3

Một ô tô khỏi hành từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 10 giờ 15 phút. Tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường AB dài 154 km.

Câu 4

Cùng trên một quãng đường 24 km, ô tô đi hết 24 phút còn lại còn xe máy đi hết 36 phút. Hỏi vận tốc xe nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu km/h?

Câu 5

Một ô tô đi từ A lúc 12 giờ 15 phút và đến B lúc 17 giờ 35 phút. Dọc đường ô tô nghỉ trong 1 giờ 5 phút . Hãy tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường AB dài 170 km.

Câu 6

Một người đi từ nhà ra tỉnh. Lúc đầu người đó phải đi bộ một đoạn đường núi dài 15km, sau đó đi xe đò hết 2 giờ 30 phút thì tới nơi. Tính vận tốc của xe đò, biết quãng đường người đó đi từ nhà tới tỉnh dài 105 km.

Câu 7

Quãng đường AB gồm một đoạn lên dốc dài 15,3 km và đoạn xuống dốc dài 24 km. Một ô tô đi lên dốc hết 54 phút và đi xuống dốc hết 36 phút. Tính:

a) Vận tốc của ôt ô khi lên dốc, khi xuống dốc.

b) Vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB.

Câu 8

Trên cùng quãng đường 21km, ô tô đi hết 24 phút còn xe máy đi hết 36 phút. Hỏi vận tốc xe nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 9

Hà đi học lúc 6 giờ 45 phút và dự định đến trường lúc 7 giờ 30 phút. Hôm nay đi khỏi nhà được 600m thì Hà phải quay về lấy 1 quyển vở để quên nên khi đến trường thi đúng 7 giờ 45 phút.

Vậy vận tốc của Hà là bao nhiêu km/giờ, biết vận tốc của Hà là không đổi.

Đáp án bài tập Vận tốc Toán lớp 5

Câu 1:

S

120 km

90 km

102m

1560m

t

2,5 giờ

1 giờ 30 phút

12 giây

5 phút

v

48km/h

60 km/h

8,5 m/s

312 m/ phút

Câu 2

Thời gian ô tô đi quãng đường AB (không kể thời gian nghỉ ) là:

2 giờ 30 phút – 15 phút = 2 giờ 15 phút

2 giờ 15 phút = 2,25 giờ

Vận tốc của ô tô là:

135 : 2,25 = 60 (km/ giờ)

Câu 3

Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

10 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 2 giờ 45 phút ( hay 2,75 giờ)

Vận tốc của ô tô là:

154 : 2, 75 = 56 (km/ giờ)

Câu 4

Đổi 24 phút = 0,4 giờ

36 phút = 0,6 giờ

Vận tốc của ô tô là :

24 : 0,4 = 60 (km/giờ)

Vận tốc của xe máy là:

24 : 0,6 = 40 (km/giờ)

Vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy và lớn hơn là:

60 – 40 = 20 (km/ giờ)

Câu 5

Thời gian ô tô đi và nghĩ là:

17 giờ 35 phút - 12 giờ 15 phút = 5 giờ 20 phút

Thời gian ô tô đi là:

5 giờ 20 phút - 1 giờ 5 phút = 4 giờ 15 phút hay 4,25 giờ

Vận tốc của ô tô là:

170 : 4,25 = 40 (km/ giờ)

Đs: 40 km / giờ

Câu 6

Đổi 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường người đó đi xe đò là

105 - 15 = 90 (km)

Vận tốc của xe đó là

90 : 2,5 = 36 (km / giờ)

ĐS: 36 km / giờ

Câu 7

Đổi 54 phút = 0,9 giờ

36 phút = 0,6 giờ

a) Vận tốc của ô tô khi lên dốc là:

15,3 : 0,9 = 17 (km/giờ)

Vận tốc của ô tô khi xuống dốc là:

24 : 0,6 = 40 (km/h)

b) Thời gian ôt ô đi quãng đường AB là:

0,9 giờ + 0,6 giờ = 1,5 giờ

Quãng đường AB dài là:

15,3 + 24 = 39,3 (km)

Vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường AB là:

39,3 : 1,5 = 26,2 (km / giờ)

Câu 8

Đổi: 24 phút = 0,4 giờ ; 36 phút = 0,6 giờ

Vận tốc của ô tô là:

21 : 0,4 = 52,5 (km/giờ)

Vận tốc của xe máy là:

21 : 0,6 = 35 (km/giờ)

Ta có: 52,5 km/giờ > 35 km/giờ.

Vậy vận tốc ô tô lớn hơn.

Hiệu hai vận tốc là:

52,5 – 35 = 17,5 (km/giờ)

Đáp số: ô tô; 17,5 km/giờ.

Câu 9.

Do quên vở phải quay về nên quãng đường Hà phải đi thêm là:

600 × 2 = 1200 (m)

Đổi 1200m = 1,2km

Thời gian Hà phải đi thêm là:

7 giờ 45 phút − 7 giờ 30 phút = 15 phút

Đổi 15 phút = 0,25 giờ

Vận tốc của Hà là:

1,2 : 0,25 = 4,8 (km/giờ)

Đáp số: 4,8 km/giờ.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 4,8.

>> Tham khảo thêm: Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Vận tốc

3. Giải bài tập Vận tốc lớp 5

4. Trắc nghiệm Vận tốc

Tham khảo thêm:

Đánh giá bài viết
198 102.198
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm