Bài tập tính Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật Nâng cao

Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật được VnDoc biên soạn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập liên quan đến diện tích của hình hộp chữ nhật. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập, củng cố và nâng cao thêm kiến thức đã học trong chương trình Toán lớp 5, Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật

1. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật

Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Sxq = chiều cao x chu vi đáy = 2 x h x (a + b)

Trong đó Sxq là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, h là chiều cao của hình hộp chữ nhật, a và b là chiều dài và chiều rộng hình hộp chữ nhật.

2. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Stp = Sxq + Shai đáy = 2 x h x (a + b) + 2 x a x b

Trong đó Stp là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, Sxq là diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, S hai đáy là diện tích hai đáy, a là chiều dài, b là chiều rộng, h là chiều cao của hình hộp chữ nhật.

B. Bài tập về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

I. Bài tập trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng 13cm và chiều cao 9cm là:

A. 279cm² B. 558m²   C. 792m² D.2106cm²

Câu 2: Cho hình hộp chữ nhật có chiều rộng 4,25cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng và dài hơn chiều cao 5cm. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

A. 317,6875 cm²  B.371,875cm² C.603,5cm² D.711,875cm²

Câu 3: Cho hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 217,5m² và có nửa chu vi mặt đáy bằng 14,5m. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

A. 7,5m B. 9m C.15m D. 30m

Câu 4: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 48dm, chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa bằng 12m² ( biết rằng chỉ quét vôi bên trong phòng )?

A. 144m² B. 132m²  C. 115,2m² D. 103,2m²

Câu 5: Người ta xây tường rào xung quanh một cái hồ hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng kém chiều dài 23,5m, bức tường cao 1,6m. Cứ mỗi mét vuông tiêu tốn hết 40000 đồng. Hỏi xây bức tường đó hết tất cả bao nhiêu tiền?

A. 50812000 đồng B. 18520000 đồng
C. 8512000 đồng D. 4256000 đồng

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của một hình hộp chữ nhật có chu vi đáy bằng 74dm, chiều dài hơn chiều rộng 13dm và chiều cao bằng trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng.

Bài 2: Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 41dm², chiều cao 2,5dm, chiều rộng 3,7dm. Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 3: Một hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông. Biết diện tích đáy là 81cm2 và bằng 1/5 diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

Bài 4: Một căn phòng hình hộp chữ nhật có chiều dài 9m, chiều rộng kém chiều dài 3m và chiều cao dài 4m. Người ta cần quét vôi tường và trần nhà trong căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích các cửa và cửa sổ là 11,25m²?

Bài 5: Một cái thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài và kém chiều dài 1,2m, chiều cao dài 1,5m. Người ta sơn cả mặt trong và mặt ngoài của thùng, cứ 2m² thì hết 0,5kg sơn. Tính lượng sơn đã sơn xong cái thùng đó.

Bài 6: Một hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 880cm², chu vi đáy là 60cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tìm chiều cao hình hộp chữ nhật đó.

C. Hướng dẫn giải bài toán về diện tích của hình hộp chữ nhật

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
B B A D C

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

Nửa chu vi đáy là:

74 : 2 = 37 (dm)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

(37 + 13) : 2 = 25 (dm)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

37 – 25 = 12 (dm)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

(35 + 12) : 2 = 23,5 (dm)

Diện tích đáy là:

25 x 12 = 300 (dm2)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

74 x 23,5 = 1739 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

1739 + 300 x 2 = 2339 (dm2)

Đáp số: 1739dm2; 2339dm2

Bài 2:

Chu vi một đáy của hình hộp chữ nhật là:

41: 2,5 = 16,4 (dm)

Nửa chu vi đáy là:

16,4: 2 = 8,2 (dm)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

8,2 – 3,7 = 4,5 (dm)

Diện tích đáy là:

4,5 x 3,7 = 16,65 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

41 + 2 x 16,65 = 74,3 (dm2)

Đáp số: 74,3dm2

Bài 3:

Vì 9 x 9 = 81 nên độ dài cạnh đáy bằng 9cm.

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

81 x 5 = 405 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

405 – 81 x 2 = 243 (cm2)

Chu vi của mặt đáy là:

9 x 4 = 36 (cm2)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

243 : 36 = 3,75 (cm)

Đáp số: 3,75cm

Bài 4:

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

9 – 3 = 6 (m)

Chu vi đáy là:

(9 + 6) x 2 = 30 (m)

Diện tích đáy là:

9 x 6 = 54 (m2)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

30 x 4 = 120 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

120 + 54 – 11,25 = 162,75 (m2)

Đáp số: 162,75m2

Bài 5:

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 3 = 2 (phần)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

1,2 : 2 x 3 = 1,8 (m)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

1,8 + 1,2 = 3 (m)

Chu vi của đáy là:

(1,8 + 3) x 2 = 9,6 (m)

Diện tích của đáy là:

1,8 x 3 = 5,4 (m2)

Tổng diện tích sơn thùng là;

(5,4 x 2 + 9,6 x 1,5) x 2 = 50,4 (m2)

Lượng sơn để sơn hết thùng đó là:

0,5 x 50,4 : 2 = 12,6 (kg)

Đáp số: 12,6kg sơn

Bài 6:

Nửa chu vi của đáy là:

60 : 2 = 30 (cm)

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Chiều dài của hình hộp chữ nhật là:

30 : 3 x 2 = 20 (cm)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

30 – 20 = 10 (cm)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật là:

20 x 10 = 200 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

880 – 200 x 2 = 480 (cm2)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật là:

480 : 60 = 8 (cm)

Đáp số: 8cm

--------------

Ngoài Bài tập Toán lớp 5: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 5đề thi học kì 2 lớp 5 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 5 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
50 32.334
Sắp xếp theo

Bài tập Toán lớp 5

Xem thêm