Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh số 2

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn tiếng Anh lớp 6

Nằm trong bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6, đề khảo sát chất lượng môn tiếng Anh đầu năm lớp 6 có đáp án được biên tập bám sát chương trình học của bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập kiến thức hiệu quả.

I. Find the word which has a different sound in the part underlined

1. A. bedsB. clocksC. wallsD. tables
2. A. mothersB. centresC. auntsD. cousins
3. A. citiesB. watchesC. dishesD. houses
4. A. grandparents sB. brotherC. unclesD. fathers
5. A. booksB. wallsC. roomsD. pillows
6. A. posterB. sofaC. ownD. laptop
7. A. fridgeB. lightC. pictureD. living
8. A. televisionB. toiletC. bedD. chest
9. A. bookB. lookC. doorD. room
10. A. clocksB. villasC. tablesD. chairs

Choose the best answer (A, B, C or D).

1. There is a family photo __________ the wall.

A in

B. on

C. at

D. with

2. We need some chairs __________ the kitchen.

A with

B. on

C. in

D. at

3. We live in a town house, but our grandparents live in a __________ house.

A city

B. villa

C. country

D. apartment

4. It is called the tiger room __________ there is a big tiger on the wall.

A because

B. so

C. but

D. like

5. I live __________ my parents and my younger brother in a town house __________ Nha Trang.

A at – at

B. with – in

C. with –at

D. of – in

6. There are two lights __________ the ceiling.

A in

B. at

C. on

D. between

7. There __________ four chairs and a table __________ the middle of the room.

A are – in

B. are – at

C. is – on

D. is – in

8. They are moving __________ a new apartment __________ the city centre soon.

A at – at

B. from – in

C. to – in

D. to – from

9. There are some dirty dishes __________ the floor.

A on

B. with

C. in

D. for

10. My bedroom is __________ the bathroom.

A under

B. in

C. on

D. next to

11. There aren’t any pillows __________ the bed

A in

B. on

C. behind

D. in front of

12. I’d __________ study hard for the exam.

A like

B. be

C. do

D. better

13. There are clothes on the floor. It’s __________.

A interesting

B. mess

C. messes

D. messy

14. Where __________ the living room?

A is

B. are

C. do

D. does

15. There __________ a big fridge __________ the corner.

A is – in

B. is – on

C. are – in

D. are – on

16. My bedroom is small bit it has a __________ window.

A big

B. small

C. old

D. interesting

17. __________ there any furniture __________ your new living room?

A Is – in

B. Is – at

C. Are – in

D. Are –at

18. Where __________ the books? Are they __________ the bookshelf?

A is – in

B. is – on

C. are – in

D. are – on

19. There are many chairs in the kitchen, __________ there is only one in my bedroom.

A. because

B. but

C. so

D. in

20. There __________ two cats in the kitchen.

A. am

B. is

C. are

D. have

Write the question for the underlined part.

1. They sometimes go sailing in the fall

..............................................................................................................

2.The weather is cool and wet now in London.

...................................................................................................

3.The Great Wall of China is over 6,000 kilometers long.

..................................................................................

4.She walks to school every day

.........................................................................................................................

5.The man in the car is our new teacher

...............................................................................................................

ĐÁP ÁN

Find the word which has a different sound in the part underlined

1 - B;  2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - A;

6 - D; 7 - B; 8 - B; 9 - C; 10 - A;

Choose the best answer (A, B, C or D)

1 - B; 2 - C; 3 - B; 4 - A; 5 - B;

6 - C; 7 - A; 8 - C; 9 - A; 10 - D;

11 - B; 12 - D; 13 - D; 14 - A; 15 - A;

16 - A; 17 - C; 18 - D; 19 - B; 20 - C;

Write the question for the underlined part.

1 - What do they sometimes do in the fall?

2 - What is the weather like in London now?

3 - How long is the Great Wall of China?

4 - How does she go to school every day?

5 - Who is in the car?

Download Đề thi & đáp án tại: Đề kiểm tra đầu năm lớp 6 môn tiếng Anh. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 6 khác nhau như Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 6

    Xem thêm