Đề thi khảo sát đầu năm Lớp 9 tỉnh Đăk Lăk môn Hóa học

UBND HUYỆN KRÔNG BUK
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KIỂM TRA KHẢO SÁT ĐẦU NĂM LỚP 9
MÔN: HOÁ HỌC

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Những đơn chất tác dụng được với dung dịch HCl
A. Fe, Al, Mg B. Fe, Al, Cu C. Zn, Al, Ag D. Au, Al, Mg

Câu 2: Cho các hợp chất của đồng: CuO, CuS, CuSO4, CuSO3. Bằng phương pháp suy luận, hãy cho biết hợp chất nào sau đây nghèo đồng nhất:
A. CuSO3 B. CuO C. CuS D. CuSO4

Câu 3: Để phân biệt dd KOH và Ca(OH)2 có thể dùng thuốc thử nào sau đây:
A. Dung dịch HCl B. Dung dịch NaOH C. CaO D. CO2

Câu 4: Để làm khô khí CO2 (có lẫn hơi nước), người ta dẫn khí này qua:
A. H2SO4 đậm đặc B. NaOH rắn C. CaO mới nung D. Al2O3

Câu 5: Dãy toàn các oxit tác dụng với nước tạo thành axit là:
A. CO2, SO2, CaO, N2O5 B. CO, CO2, SO3, P2O5
C. SO3, N2O5, CO2, P2O5 D. SO3, N2O5, NO, P2O5.

Câu 6: Hai chất khí chủ yếu trong thành phần của không khí là:
A. N2, CO2 B. CO2, CO C. CO2, O2 D. O2, N2

Câu 7: Số gam NaCl trong 50g dung dịch NaCl 40% là:
A. 40g. B. 30g. C. 20g. D. 50g.

Câu 8: Cho dung dịch axit sufuric tác dụng với natrisunfit thì chất khí nào được tạo thành:
A. H2 B. CO2 C. O2 D. SO2

Câu 9: Phần trăm theo khối lượng của oxi trong hợp chất oxit nào cho dưới đây là lớn nhất?
A. MgO B. CaO C. BaO D. CuO

Câu 10: Cho các công thức hóa học như sau:O2, O3, CO2, SO2, H2O, Fe2O3, N2. Nhóm chỉ gồm các hợp chất là:
A. CO2, SO2, H2O, Fe2O3 B. O2, O3, Fe2O3, N2.
C. CO2, SO2, Fe2O3, N2 D. O2, O3, CO2, SO2

Câu 11: Chất nào sau đây tác dụng được với dd H2SO4 loãng tạo thành chất khí cháy được trong không khí?
A. ZnO B. Cu C. Fe D. NaOH

Câu 12: Đốt cháy sắt trong bình chúa oxi, sản phẩm thu được là oxit nào sau đây?
A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Fe3O2

Câu 13: Dãy gồm các chất phản ứng với nước ở điều kiện thường là:
A. CO2, SO2, K2O, Na, K. B. SO2, NaOH, Na, CuO, K2O
C. Fe3O4, SiO2, KOH. D. SO2, NaOH, K2O, Ca(OH)2

Câu 14: Những cặp chất nào tác dụng được với nhau trong các cặp chất sau:
1/ KOH và CO2. 2/ CO và K2O. 3/ P2O5 và H2O.
4/ MgO và H2O. 5/ CaO và NaOH 6/ CaO và HCl.
A. 1,3,4. B. 1,4,6. C. 1,3,6. D. 1,2,3.

Câu 15: Trong các dãy oxit sau, dãy toàn oxit bazơ là:
A. CaO, CO, MgO, Fe2O3 B. Na2O, MgO, Fe2O3, ZnO
C. CaO, MgO, CO2 , FeO D. Na2O, CaO, MgO, SO3

Câu 16: Làm bay hơi 100g nước từ 700g dung dịch 30%. Nồng độ dung dịch thu được sau khi làm bay hơi là:
A. 36% B. 37% C. 35% D. 38%

Câu 17: Một hợp chất X có chứa 85,7% C về khối lượng còn lại là nguyên tố H. Biết phân tử khối của X = 28. Công thức phân tử của X là?
A. C2H4 B. CH4 C. C2H2 D. C3H6

Câu 18: Cho Natri tác dụng với khí Oxi, phương trình hoá học nào sau viết đúng?
A. 2Na + O -> Na2O B. Na + O2 -> NaO2
C. Na + O -> NaO D. 4Na + O2 -> 2Na2O

Câu 19: Cho 1 lượng bột sắt dư vào 100 ml dd HCl. Sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Nồng độ mol của dd HCl đã dùng là:
A. 1,5 M B. 2,0 M C. 2,5 M D. 3,0 M

Câu 20: Cho 2,22g CaCl2 được hòa tan trong nước để được 100ml dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch là:
A. 0,20M. B. 0,02M. C. 0,01M. D. 0,029M.

Câu 21: Khi cho oxit axit tác dung dịch bazơ, hoặc oxit bazơ sản phản tạo ra là
A. Muối B. Muối và nước C. Muối axit D. Muối và khí hiđro

Câu 22: Phản ứng hoá học nào cho sau đây là phản ứng phân huỷ?
A. CuO + H2 -> Cu + H2O B. 4P + 5O2 -> 2P2O5
C. 2Al + 3H2SO4 -> Al2(SO4)3 + 3H2 D. 2KClO3 -> 2KCl + 3O2

Câu 23: Khí SO2 được tạo thành từ những cặp chất nào sau đây:
A. K2SO3 và H2SO4. B. K2SO4 và HCl. C. Na2SO3 và NaOH. D. Na2SO3 và NaCl.

Câu 24: Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế 2,24l khí O2 (đktc) trong phòng thí nghiệm là:
A. 15,8g. B. 31,6g. C. 23,7g. D. 17,3g.

Câu 25: Một oxit của kim loại R (hoá trị II). Trong đó kim loại R chiếm 71,43% theo khối lượng. Công thức của oxit là:
A. FeO B. MgO C. CaO D. ZnO

Câu 26: Cho PTHH sau: Na2CO3 + CaCl2 -> CaCO3 + 2NaCl. Cho biết các chất tham gia phản ứng vừa đủ,lượng kết tủa thu được là 10g. Khối lượng muối Na2CO3 đã dùng là:
A. 10,8g. B. 10,5g. C. 10,7g. D. 10,6g.

Câu 27: Dãy các chất nào sau đây chỉ gồm các oxit?
A. CaO, NaOH, CO2, Na2SO4. B. Fe2O3, O3, CaCO3, CO2.
C. CaO, CO2, Fe2O3, SO2. D. CO2, SO2, Na2SO4, Fe2O3.

Câu 28: Cho các chất sau: H2O, KOH, K2O, CO2. Có bao nhiêu cặp chất tác dụng được với nhau
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 29: Cho 12 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 6,72 lít khí hiđo ở đktc. Khối lượng Mg và Fe có trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 8,4g và 3,6 g B. 3,6g và 8,4g C. 0,8 g và 11,2g D. 7,2g và 4,8 g

Câu 30: Dãy các chất nào sau đây đều gồm các chất là oxit axit?
A. SO3, P2O5, SiO2, CO2. B. SO3, P2O5, Fe2O3, CO2.
C. SO3, P2O5, SiO2, Fe2O3. D. SO3, P2O5, CuO, CO2.

Đánh giá bài viết
20 1.446
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lớp 9 Xem thêm