Kim loại tác dụng với nước

Chuyên đề Hóa học lớp 9: Kim loại tác dụng với nước được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh cùng quý thầy cô tham khảo. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Hóa học lớp 9 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

I. Lý thuyết và phương pháp giải

1. Kim loại tác dụng với nước - xác định kim loại hoặc định lượng bazo, hidro.

Một số kim loại kiềm: Na, K, Ba, Ca … tác dụng với H2O dd kiềm và H2.

VD: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

2. Kim loại tác dụng với nước - sau đó dung dịch tạo thành được trung hòa bằng dung dịch axit

H+ + OH- → H2O

3. Kim loại tác dụng với nước - sau đó dung dịch tạo thành tác dụng với dung dịch muối.

Phương pháp giải

B1: Xác định phương trình hóa học xảy ra.

B2: Xử lí dữ liệu đề bài, tính toán theo phương trình hóa học, đặt ẩn (nếu cần).

B3: Tính toán theo yêu cầu của đề bài.

II. Bài tập vận dụng liên quan

Bài 1: Cho 1,83 gam hỗn hợp 2 kim loai Na và Ba tác dụng với một lượng nước dư, thấy thoát ra 0,448 lít khí H2 đktc. Tổng khối lượng bazơ sinh ra là bao nhiêu?

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

nH2 = 0,448/22,4 = 0,02 mol

Cần nhớ rằng kim loại kiềm tác dụng với nước thì:

nOH trong bazo = 2.nH2 = 2.0,02 = 0,04 mol

mbazo = mkim loại + mOH = 1,83 + 0,04.17 = 2,51 g.

Bài 2: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với H2O (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là 2 kim loại nào?(cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137)

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

nH2 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

Vì cả 2 kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp, cùng là kim loại nhóm IIA nên ta quy đổi 2 kim loại thành 1 kim loại trung bình là , ta có phương trình:

M + 2H2O → M(OH)2 + H2

⇒ nH2 = nM(kim loại) = 0,03 mol

M = 1,67/0,03 = 55,67 gam

⇒ 2 kim loại cần tìm là Ca và Sr.

Bài 3. Cho hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm tan hết trong nước tạo ra dung dịch Y và thoát ra 0,12 mol H2. Thể tích dung dịch H2SO4 2M cần trung hòa dung dịch Y là bao nhiêu. 

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Phương trình tổng quát

X + H2SO4 → Muối + H2.

Bảo toàn nguyên tố (H):

n(H2SO4) = n(H2) = 0,12 mol

→ V = 0,12 : 0,5 = 0,24 (lít)

Bài 4. Cho 1,7 g hỗn hợp 2 kim loại Na và K tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu được 0,672 lít khí H2 (đktc). Tổng khối lượng hiđroxit sinh ra là bao nhiêu

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

nH2 = 0,336/22,4 = 0,03  mol

Ta có:

nOH- trong bazơ = 2.nH2 = 2 . 0,03 = 0,06 mol

mbazơ = mkim loại + mOH- = 0,85 + 0,06 . 17 = 2,72 gam .

Bài 5. Cho hỗn hợp Na, K, Ba tác dụng hết với nước, thu được dung dịch X và 3,36 lít khí H2 (đktc). Nếu cho X tác dụng hết với dung dịch Al(NO3)3 thì khối lượng kết tủa lớn nhất thu được là bao nhiêu. 

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Từ nhận xét của bài 7 ta có:

nOH- = 2nH2 = 2.3,36/22,4 = 0,3 mol

Cho X tác dụng với Al(NO3)3, đạt kết tủa lớn nhất khi Al(OH)3 tạo ra chưa bị hòa tan bởi các hidroxit kiềm, kiềm thổ trong X, khi đó:

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

⇒ nAl(OH)3 = 1/3 nOH- = 1/3 . 0,3 = 0,1 mol

⇒ m↓ = mAl(OH)3 = 0,1.78 = 7,8gam

Với chuyên đề: Kim loại tác dụng với nước trên đây chúng ta có thể hiểu rõ các phản ứng hóa học xảy ra giữa các kim loại tác dụng với nước.

------------------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn lý thuyết Hóa học 9: Kim loại tác dụng với nước. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 6.413
Sắp xếp theo
    Chuyên đề Hóa học lớp 9 Xem thêm