Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019

VnDoc.com
Trang 1/4 Mã đề thi 001
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI THAM KHẢO
(Đề thi có 04 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2019
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh: ..........................................................................
Mã đề thi 001
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.
Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn (0
o
C, 1 atm). Bỏ qua sự hòa tan của chất khí trong nước.
Câu 41: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?
A. Zn. B. Hg. C. Ag. D. Cu.
Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?
A. Na. B. Ca. C. Al. D. Fe.
Câu 43: Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong nhiều loại mặt nạ
phòng độc. Chất X là
A. đá vôi. B. lưu huỳnh. C. than hoạt tính. D. thạch cao.
Câu 44: Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionat
A. HCOOC
2
H
5
. B. C
2
H
5
COOC
2
H
5
. C. C
2
H
5
COOCH
3
. D. CH
3
COOCH
3
.
Câu 45: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. Chất X là
A. FeCl
3
. B. MgCl
2
. C. CuCl
2
. D. FeCl
2
.
Câu 46: Dung dịch Ala-Gly phản ứng được với dung dịch nào sau đây?
A. HCl. B. KNO
3
. C. NaCl. D. NaNO
3
.
Câu 47: Kim loại Al không tan được trong dung dịch nào sau đây?
A. NaOH. B. BaCl
2
. C. HCl. D. Ba(OH)
2
.
Câu 48: Oxit nào sau đây là oxit axit?
A. Fe
2
O
3
. B. CrO
3
. C. FeO. D. Cr
2
O
3
.
Câu 49: Polietilen (PE) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?
A. CH
2
=CH
2
. B. CH
2
=CH-CH
3
. C. CH
2
=CHCl. D. CH
3
-CH
3
.
Câu 50: Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phản ứng nhiệt nhôm?
A. Na. B. Al. C. Ca. D. Fe.
Câu 51: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?
A. Saccarozơ. B. Xenlulozơ. C. Tinh bột. D. Glucozơ.
Câu 52: Thành phần chính của đá vôi là canxi cacbonat. Công thức của canxi cacbonat
A. CaSO
3
. B. CaCl
2
. C. CaCO
3
. D. Ca(HCO
3
)
2
.
Câu 53: Cho 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO
4
1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được
m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là
A. 7,0. B. 6,8. C. 6,4. D. 12,4.
Câu 54: Cho V ml dung dịch NaOH 2M vào 200 ml dung dịch AlCl
3
1M, sau khi các phản ứng xảy ra
hoàn toàn thu được 3,9 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V là
A. 175. B. 350. C. 375. D. 150.
Câu 55: Cho các chất sau: metylamin, alanin, metylamoni clorua, natri axetat. Số chất phản ứng được
với dung dịch HCl là
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
VnDoc.com
Trang 2/4 Mã đề thi 001
Câu 56: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 50%, thu được 4,48 lít CO
2
. Giá trị
của m là
A. 36,0. B. 18,0. C. 32,4. D. 16,2.
Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn amin X (no, đơn chức, mạch hở), thu được 0,2 mol CO
2
0,05 mol N
2
.
Công thức phân tử của X là
A. C
2
H
7
N. B. C
4
H
11
N. C. C
2
H
5
N. D. C
4
H
9
N.
Câu 58: Bộ dụng cụ chiết (được mô tả như hình vẽ bên) dùng để
A. tách hai chất rắn tan trong dung dịch.
B. tách hai chất lỏng tan tốt vào nhau.
C. tách hai chất lỏng không tan vào nhau.
D. tách chất lỏng và chất rắn.
Câu 59: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn H
+
+ OH
→ H
2
O?
A. NaHCO
3
+ NaOH → Na
2
CO
3
+ H
2
O. B. Ba(OH)
2
+ 2HCl → BaCl
2
+ 2H
2
O.
C. Ba(OH)
2
+ H
2
SO
4
→ BaSO
4
+ 2H
2
O. D. Cu(OH)
2
+ 2HCl → CuCl
2
+ 2H
2
O.
Câu 60: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Hiđro hóa X, thu được chất hữu cơ
Y. Hai chất X, Y lần lượt là:
A. glucozơ, sobitol. B. fructozơ, sobitol. C. saccarozơ, glucozơ. D. glucozơ, axit gluconic.
Câu 61: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Nhúng thanh đồng nguyên chất vào dung dịch FeCl
3
.
(b) Cắt miếng sắt tây (sắt tráng thiếc), để trong không khí ẩm.
(c) Nhúng thanh kẽm vào dung dịch H
2
SO
4
loãng có nhỏ vài giọt dung dịch CuSO
4
.
(d) Quấn sợi dây đồng vào đinh sắt rồi nhúng vào cốc nước muối.
Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm chỉ xảy ra ăn mòn hóa học
A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 62: Thủy phân este mạch hở X công thức phân tử C
4
H
6
O
2
, thu được sản phẩm phản ứng
tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là
A. 5. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 63: Cho các chất sau: CrO
3
, Fe, Cr(OH)
3
, Cr. Số chất tan được trong dung dịch NaOH là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 64: Cho các polime: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, policaproamit, polistiren, xenlulozơ triaxetat,
nilon-6,6. Số polime tổng hợp là
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 65: Dung dịch X gồm KHCO
3
1M Na
2
CO
3
1M. Dung dịch Y gồm H
2
SO
4
1M HCl 1M.
Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch Y vào 200 ml dung dịch X, thu được V lít khí CO
2
dung dịch E. Cho
dung dịch Ba(OH)
2
tới vào E, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị
của m và V lần lượt là
A. 82,4 và 1,12. B. 59,1 và 1,12. C. 82,4 và 2,24. D. 59,1 và 2,24.
Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn 0,06 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 4,77 mol O
2
, thu được
3,14 mol H
2
O. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 78,9 gam X (xúc tác Ni, t
o
), thu được hỗn hợp Y. Đun
nóng Y với dung dịch KOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là
A. 86,10. B. 57,40. C. 83,82. D. 57,16.
VnDoc.com
Trang 3/4 Mã đề thi 001
Câu 67: Este X có công thức phân tử C
6
H
10
O
4
. Xà phòng hóa hoàn toàn X bằng dung dịch NaOH, thu
được ba chất hữu cơ Y, Z, T. Biết Y tác dụng với Cu(OH)
2
tạo dung dịch màu xanh lam. Nung nóng Z
với hỗn hợp rắn gồm NaOH và CaO, thu được CH
4
. Phát biểu nào sau đây sai?
A. X có hai công thức cấu tạo phù hợp. B. Y có mạch cacbon phân nhánh.
C. T có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. D. Z không làm mất màu dung dịch brom.
Câu 68: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nung nóng Cu(NO
3
)
2
.
(b) Cho Fe(OH)
2
vào dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng (dư).
(c) Sục khí CO
2
vào dung dịch Ca(OH)
2
dư.
(d) Cho dung dịch KHSO
4
vào dung dịch NaHCO
3
.
(e) Cho dung dịch Fe(NO
3
)
2
vào dung dịch HCl loãng.
(g) Cho đinh sắt vào dung dịch H
2
SO
4
loãng.
Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra chất khí là
A. 4. B. 5. C. 6. D. 2.
Câu 69: Cho các phát biểu sau:
(a) Sục khí CO
2
tới dư vào dung dịch NaAlO
2
, thu được kết tủa trắng.
(b) Nhỏ dung dịch Ba(HCO
3
)
2
vào dung dịch KHSO
4
, thu được kết tủa trắng và có khí thoát ra.
(c) Dung dịch Na
2
CO
3
làm mềm được nước cứng toàn phần.
(d) Thạch cao nung dùng để nặn tượng, bó bột khi gãy xương.
(e) Hợp kim liti – nhôm siêu nhẹ, được dùng trong kĩ thuật hàng không.
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.
Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn m gam hiđrocacbon mạch hở X (28 < M
X
< 56), thu được 5,28 gam CO
2
.
Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với 19,2 gam Br
2
trong dung dịch. Giá trị của m là
A. 2,00. B. 3,00. C. 1,50. D. 1,52.
Câu 71: Dẫn từ từ đến khí CO
2
vào dung
dịch Ba(OH)
2
. Sự phụ thuộc của khối lượng kết
tủa (y gam) vào thể tích khí CO
2
tham gia phản
ứng (x lít) được biểu diễn bằng đồ thị bên. Giá
trị của m là
A. 19,70. B. 39,40.
C. 9,85. D. 29,55.
Câu 72: Cho các phát biểu sau:
(a) Sau khi mổ cá, có thể dùng giấm ăn để giảm mùi tanh.
(b) Dầu thực vật và dầu nhớt bôi trơn máy đều có thành phần chính là chất béo.
(c) Cao su sau khi được lưu hóa có tính đàn hồi và chịu nhiệt tốt hơn.
(d) Khi làm trứng muối (ngâm trứng trong dung dịch NaCl bão hòa) xảy ra hiện tượng đông tụ
protein.
(e) Thành phần chính của bông nõn là xenlulozơ.
(g) Để giảm đau nhức khi bị kiến đốt, có thể bôi vôi tôi vào vết đốt.
Số phát biểu đúng là
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 73: Điện phân dung dịch X chứa 3a mol Cu(NO
3
)
2
a mol KCl (với điện cực trơ, màng ngăn
xốp) đến khi khối lượng catot tăng 12,8 gam thì dừng điện phân, thu được dung dịch Y. Cho 22,4 gam
bột Fe o Y, sau khi các phản ứng xy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của
N
+5
) và 16 gam hỗn hợp kim loại. Giả thiết hiệu suất điện phân 100%. G trcủa a là
A. 0,096. B. 0,128. C. 0,112. D. 0,080.

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Hóa năm 2019

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Đề thi minh hoạ THPT Quốc gia năm 2019 môn Toán

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2019

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Địa Lí năm 2019

Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn Giáo dục công dân năm 2019

Đánh giá bài viết
3 3.339
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm