Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3 năm học 2015 - 2016

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3

Đề thi Olympic Tiếng Anh (IOE) lớp 5 vòng 3 năm học 2015 - 2016 có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm, chọn lọc giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức chuẩn bị các bài dự thi Olympic Tiếng Anh qua mạng đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 4 năm học 2015 - 2016

Exercise 1. Match the words from column A with the pictures from column B

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 3

Example:

1- a

Exercise 2. Fill in the blank

1. P_ZA

2. BE_OW

3. SL_EP

4. AL_AYS

5. NUM_ER

6. KI_CHEN

7. EA_Y

8. H_LP

9. PA_TY

Exercise 3. Choose the best answer

1. He can play football ... he can't dance.

A. but
B. and
C. because
D. Ø

2. Choose the word that has the underlined part pronounced differently.

A. music
B. subject
C. Tuesday
D. during

3. How many ... are there?

A. books
B. boy
C. pencil
D. girl

4. My house is ... .

A. this
B. that
C. big
D. many

5. What's her name?

A. My name's Hien.
B. I'm Linda.
C. Her name's Thanh Hoa.
D. He is Thanh.

Đáp án và hướng dẫn giải

Exercise 1. Match the words from column A with the pictures from column B

1- a

2- c

3- g

4- h

5- e

6- d

7- j

8- i

9- f

10- b

Exercise 2. Fill in the blank

1. z

2. l

3. e

4. w

5. b

6. t

7. s

8. e

9. r

Exercise 3. Choose the best answer

1. A

2. B

3. A

4. C

5. C

Đánh giá bài viết
1 319
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi Xem thêm