Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn tiếng Anh trường THPT Hoa Lư A, Ninh Bình có đáp án (lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn tiếng Anh

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn tiếng Anh trường THPT Hoa Lư A, Ninh Bình có đáp án (lần 1) được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức cũng như tự đánh giá kiến thức để có kế hoạch ôn tập tốt nhất. Mời các bạn vào tham khảo.

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks.

Researchers in communication show that more feelings and intentions are (1) _______ and received nonverbally than verbally. Mehrabian and Wienerfollowing have stated that only 7% (2) _______ message is sent through words, with remaining 93% sent nonverbal (3) _______. Humans use nonverbal communication because:

1. Words have limitations: There are (4) _______ areas where nonverbal communication is more (5) v than verbal, especially when we explain the shape, directions, personalities which are expressed nonverbally.

2. Nonverbal signal are powerful: Nonverbal cues primarily express inner (6) _______ while verbal messages deal basically with outside world.

3. Nonverbal message are likely (7) _______ more genuine: because nonverbal behaviors cannot be controlled as easily as spoken words.

4. Nonverbal signals can express feelings inappropriate to state: Social etiquette limits (8) _______ can be said, but nonverbal cues can communicate thoughts.

5. A separate communication channel is necessary to (9) _______ send complex messages: A speaker can add enormously to the complexity of the verbal message through simple nonverbal (10) _______.

Câu 1. A. mailed B. posted C. sent D. thrown

Câu 2. A. through B. off C. in D. for

Câu 3. A. expressions B. thoughts C. gestures D. postures

Câu 4. A. sum B. great deal C. numerous D. amount

Câu 5. A. effect B. effectiveness C. effectively D. effective

Câu 6. A. words B. feelings C. shows D. sorrows

Câu 7. A. be B. being C. been D. to be

Câu 8. A. why B. that C. what D. when

Câu 9. A. help B. have C. make D. get

Câu 10. A. signs B. sight C. signals D. signatures

Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one

Câu 11. The USA is a country of high youth unemployment.

A. We find high youth unemployment a problem in the USA.

B. It is the USE that has a great number of young people.

C. High youth unemployment is found in the USA.

D. The USA is a country of young people.

Câu 12. My mother is very busy at work but she takes good care of her children.

A. In spite of being busy at work, my mother takes good care of her children.

B. My mother takes good care of her children but she is very busy at work.

C. Though my mother was very busy at work my mother took good care of her children.

D. Although my mother was very busy at work she did not take good care of her children.

Câu 13. “You’d better think carefully before applying for that job.” She said to me.

A. She said me to think carefully before applying for that job.

B. She says me to think carefully before applying for that job.

C. She advise me to think carefully before applying for that job.

D. She advised me to think carefully before applying that job.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following.

Câu 14. School uniform is compulsory in most of Vietnamese schools.

A. depended B. required C. divided D. paid

Câu 15. Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly.

A. clean B. encounter C. arrive D. happen

Pick out the word that has primary stress different from that of other words

Câu 16. A. holiday B. adventure C. industry D. certainly

Câu 17. A. finish B. pastime C. summer D. begin

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Câu 18. Fill each of the blank below with a suitable word from the reading passage.

A. unimportant B. irrelevant C. uninteresting D. impossible

Câu 19. Why did parents oppose to the ideas of sending their children to the special class at first?

A. unlimited B. everyday C. normal D. undefined

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentence in the following questions.

Câu 20. The plants may develop differently. The plants live on that island.

A. The plants which live on that island may develop differently.

B. The plants live on that island may develop differently.

C. The plants which lives on that island may develop differently.

D. The plants which live that island may develop differently.

Câu 21. Some kinds of fish live in fresh water. Others live in sea water.

A. Some kinds of fish live in fresh water, for others live in sea water.

B. Some kinds of fish live in fresh water, and others live in sea water.

C. Some kinds of fish live in fresh water, or others live in sea water.

D. Some kinds of fish live in fresh water, so others live in sea water.

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2018

Câu 1. Chọn đáp án C

A. mailed: được gửi qua đường bưu điện

B. posted: được thông báo

C. sent: được gửi

D. thrown: được ném

Dịch: Các nhà nghiên cứu về giao tiếp cho thấy rằng cảm xúc và ý định được gửi và nhận một cách phi ngôn ngữ nhiều hơn thông qua ngôn ngữ.

Câu 2. Chọn đáp án B

A. through: qua, thông qua

B. of: của

C. in: trong

D. for: cho

Dịch: Mehrabian và Wienerfollowing đã chỉ ra rằng chỉ có 7% của thông điệp được gửi thông qua từ ngữ.

Câu 3. Chọn đáp án A

A. expressions: sự biểu đạt

B. thoughts: suy nghĩ

C. gestures: điệu bộ, cử chỉ

D. posture: tư thế, dáng điệu

Dịch: còn lại 93% được gửi qua những biểu hiện phi ngôn ngữ.

Câu 4. Chọn đáp án C

A. sum: tổng số

B. great deal of + N: rất nhiều

C. numerous (adj): nhiều, đông đảo

D. amount of + N: số lượng

Đáp án B và C bị loại vì không có giới từ “of” đi cùng.

Dịch: có rất nhiều nơi mà giao tiếp phi ngôn ngữ.

Câu 5. Chọn đáp án D

A. effect (n): ảnh hưởng

B. effectiveness (n): sự có hiệu lực

C. effectively (adv): hiệu quả

D. effect (adj): hiệu quả

Ở đây sau is ta cần chọn một tính từ nên chỉ có thể chọn D

Câu 6. Chọn đáp án B

A. words: từ ngữ

B. feelings: cảm xúc

C. shows: sự bày tỏ, sự phô trương

D. sorrows: nỗi buồn

Dịch: Tín hiệu phi ngôn ngữ rất mạnh: những tín hiệu phi ngôn ngữ chủ yếu thể hiện cảm xúc bên trong

Câu 48. Chọn đáp án C

Sau năm nào thì thị trấn bắt đầu phát triển?

A. 800

B. 875

C. 1845

D. 1951

Câu thứ 2 đoạn 3: The town grew faster in the nineteenth century after the opening of the railway in 1845.

(Thị trấn phát triển nhanh hơn vào thế kỉ 19 sau khi mở đường sắt vào năm 1945)

Câu 49. Chọn đáp án D

Phần được gạch chân ở câu C được phát âm là /s/, còn lại phát âm là /z/

Cách phát âm đuôi “s/es”

- Phát âm là /s/ khi từ có tận cùng bằng các phụ âm vô thanh: /ð/, /p/, /k/, /f/, /t/.

- Phát âm là /iz/ khi từ có tận cùng là các âm: /s/, /z/, /ʃ/, /tʃ/, /ʒ/, /dʒ/.

- Phát âm là /z/ khi các từ có tận cùng là nguyên âm và các phụ âm hữu thanh còn lại.

Câu 50. Chọn đáp án A

Phần gạch chân ở đáp án B được phát âm /d/ còn lại phát âm là /t/ Cách phát âm “ed”.

- Đuôi “ed” được phát âm là /ɪd/: khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.

- Đuôi ed được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là: /ch/, /p/, /f/, /s/, /k/, /θ/, /ʃ/, /t/, /tʃ/.

- Đuôi ed được phát âm là /d/ trong các trường hợp còn lại.

Dịch bài [Câu 1 – Câu 10]

Các nghiên cứu về giao tiếp cho thấy rằng cảm xúc và ý định được gửi và nhận một cách phi ngôn ngữ nhiều hơn thông qua ngôn ngữ. Mehrabian và Wienerfollowing đã chỉ ra rằng chỉ có 7% của thông điệp được gửi thông qua từ ngữ, còn lại 93% được gửi qua những biểu hiện phi ngôn ngữ. Con người sử dụng giao tiếp phi ngôn ngữ vì:

1. Từ ngữ có những giới hạn: có rất nhiều nơi mà giao tiếp phi ngôn ngữ hiệu quả hơn giao tiếp bằng ngôn ngữ, đặc biệt là khi chúng ta giải thích hình dạng, hướng đi, tính cách được thể hiện qua phi ngôn ngữ.

2. Tín hiệu phi ngôn ngữ rất mạnh: những tín hiệu phi ngôn ngữ chủ yếu thể hiện cảm xúc bên trong khi các thông điệp bằng lời nói về cơ bản giải quyết với thế giới bên ngoài.

3. Thông điệp phi ngôn ngữ có thể chân thực hơn: bởi vì những hành vi phi ngôn ngữ không thể được kiểm soát dễ dàng như những từ ngữ được nói ra.

4. Những tín hiệu phi ngôn ngữ có thể diễn tả được những cảm xúc không phù hợp với sự trang trọng: nghi thức xã hội hạn chế những gì có thể nói, nhưng tín hiệu phi ngôn ngữ có thể truyền đạt những suy nghĩ.

5. Một kênh giao tiếp riêng biệt là cần thiết để giúp gửi đi những thông điệp phức tạp: một người diễn thuyết có thể thêm rất nhiều sự phức tạp của thông điệp bằng lời nói thông qua những tín hiệu phi ngôn ngữ đơn giản.

Trên đây, VnDoc.com đã gửi đến các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh của trường THPT Hoa Lư, Ninh Bình. Ngoài các tài liệu tiếng Anh cho kì thi THPT Quốc gia, chúng tôi còn sưu tầm và đăng tải cho các môn học khác như Toán, Ngữ văn, Vật lý, Sinh học, Hóa học...rất hữu ích. Các bạn hãy ôn luyện nhuần nhuyễn trước khi bước vào kì thi chính thức. Chúc các bạn thành công.

Đánh giá bài viết
1 689
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm