Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Sử Sở GD&ĐT Ninh Bình có đáp án

Mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT 2021 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Ninh Bình do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Mời các bạn tham khảo, so sánh đối chiếu với kết quả bài làm của mình. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Tham khảo thêm: Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia 2021 môn Lịch sử

Chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia được giới thiệu trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn sử của tỉnh Ninh Bình

Câu 1: Lập trường cứu nước của Phan Bội Châu từ Hội Duy tân đến Việt Nam Quang phục hồi đã có sự chuyển biến từ

A. phong kiến sang dân chủ tư sản.

B. dựa Nhật sang dựa vào Pháp.

C. bạo động sang cải cách, duy tân đất nước.

D. quân chủ lập hiến sang dân chủ cộng hòa.

Câu 2: Cuộc Chiến tranh lạnh kết thúc (12 - 1989) đã tác động gì đến khu vực Đông Nam Á?

A. Thúc đẩy sự đối thoại, hợp tác giữa các nước Đông Dương với tổ chức ASEAN.

B. Giúp các nước Đông Dương thoát khỏi sự chi phối của Liên Xô và Mĩ.

C. Giúp các nước Đông Dương thoát khỏi lệ thuộc vào nguồn viện trợ bên ngoài.

D. Tạo điều kiện tiên quyết cho các nước Đông Dương hội nhập quốc tế.

Câu 3: Năm 1940, căn cứ địa cách mạng đầu tiên được xây dựng theo chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương là

A. căn cứ địa Lạng Sơn.

B. căn cứ địa Cao Bằng.

C. căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai.

D. căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng.

Câu 4: Yếu tố quyết định làm suy giảm vị thế kinh tế, chính trị của Mỹ trong giai đoạn 1973 - 1991 là gì?

A. Sự cạnh tranh của Nhật Bản, Tây Âu.

B. Sự đối đầu giữa Mỹ và Liên Xô.

C. Mất đi “sân sau” là các nước Mĩ Latinh.

D. Thất bại trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Câu 5: Vào những năm 30 của thế kỉ XX, trước những biến động lớn của tình hình thế giới và trong nước, đường lối đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương đã được điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tiễn, song vẫn không có sự thay đổi về

A. nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt.

B. nhiệm vụ chiến lược.

C. xác định kẻ thù trực tiếp, trước mắt.

D. hình thức, phương pháp đấu tranh.

Câu 6: Ở Việt Nam, căn cứ địa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) đều

A. là nơi đứng chân của lực lượng vũ trang ba thứ quân.

B. là nơi tiếp nhận viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa.

C. cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến.

D. tạo tiền đề để tiến lên xây dựng chế độ xã hội mới.

Câu 7: Khẩu hiệu “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói” (1945) được Đảng Cộng sản Đông Dương sử dụng

A. trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

B. trên cả nước trong cao trào kháng Nhật cứu nước.

C. ở Bắc Kì và Bắc Trung Kì.

D. khi Nhật tiến vào Đông Dương.

Câu 8: Đối với cách mạng Việt Nam, việc phát xít Nhật đầu hàng đồng minh không điều kiện (8-1945) đã

A. tạo điều kiện thuận lợi cho khởi nghĩa từng phần.

B. tạo cơ hội cho quân Đồng minh trợ nhân dân khởi nghĩa.

C. tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho tổng khởi nghĩa.

D. mở ra thời kì trực tiếp vận động giải phóng dân tộc.

Câu 9: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điểm tương đồng giữa kế hoạch Đà Lát đơ Tatxinhi và kế hoạch Rove của Pháp - Mĩ?

A. Mục tiêu chiến tranh.

B. Kết quả của kế hoạch.

C. Cục diện chiến trường.

D. Lực lượng tham chiến.

Câu 10: Đâu là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp quyết liệt của nhân dân Việt Nam từ Chiến tranh thế giới thứ nhất

A. Cách mạng tháng Tám thành công (1945)

B. Kháng chiến chống Pháp thắng lợi (1954).

C. Mặt trận Việt Minh ra đời (1941).

D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930).

Câu 11: Đảng Cộng sản Đông Dương có biện pháp gì để giải quyết nạn dốt ở Việt Nam trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Thực hiện cải cách giáo dục.

B. Thành lập Nha Bình dân học vụ.

C. Xây dựng hệ thống trường học.

D. Xoá bỏ văn hoá thực dân nô dịch phản động.

Câu 12: Tổ chức chính trị do Nguyễn Ái Quốc thành lập tháng 7 - 1925 với mục đích đoàn kết các dân tộc bị áp bức làm cách mạng, đánh đổ đế quốc là

A. Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.

B. Hội Liên hiệp thuộc địa.

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

Câu 13: Chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã góp phần

A. lôi kéo tay sai và quân đội Pháp đi theo cách mạng.

B. thúc đẩy sự phân hóa của Việt Nam Quốc dân đảng,

C. thúc đẩy sự phân hóa của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

D. thúc đẩy phong trào công nhân Việt Nam chuyển từ tự phát sang tự giác.

Câu 14: Mục tiêu cốt lõi của công cuộc cải cách giáo dục năm 1950 ở Việt Nam là

A. đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.

B. đẩy lùi nạn thất học, mù chữ trong nhân dân.

C. phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất.

D. thực hiện khẩu hiệu: “Kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến”.

Câu 15: Chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam không phải là

A. trận quyết chiến chiến lược giữa ta và địch.

B. trận đánh có sự huy động lực lượng cao nhất.

C. sự kiện chính trị quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

D. thắng lợi có ý nghĩa quốc tế to lớn.

Câu 16: Hội nghị Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9 - 1953) đề ra kế hoạch tác chiến trong Đông - Xuân (1953 1954) với quyết tâm giữ vững quyền chủ động đánh địch trên cả hai mặt trận nào?

A. Chính diện và sau lưng địch.

B. Chính trị và ngoại giao.

C. Chính trị và quân sự.

D. Quân sự và ngoại giao.

Câu 17: Sau khi Liên Xô tan rã (12 - 1991), Liên bang Nga có vai trò gì ở Liên hợp quốc?

A. Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an.

B. Trụ cột trong nhóm các nước đang phát triển.

C. Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an.

D. Là trung gian hòa giải các tranh chấp quốc tế.

Câu 18: Ở Việt Nam, phong trào cách mạng 1930 - 1931 và Cách mạng tháng Tám năm 1945 đều

A. sử dụng bạo lực của quần chúng để giành chính quyền.

B. giành thắng lợi, thiết lập được chính quyền cách mạng trên cả nước.

C. diễn ra nhanh, gọn, ít đổ máu, bằng phương pháp hòa bình.

D. có sự kết hợp ba thứ quân trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Câu 19: Trong bối cảnh xu thế toàn cầu hóa (từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX), thách thức lớn nhất mà Việt Nam phải đối mặt là gì?

A. Những bất bình đẳng giữa các nước trong quan hệ quốc tế.

B. Sự chênh lệch về trình độ kinh tế khi tham gia hội nhập quốc tế.

C. Việc sử dụng chưa có hiệu quả các nguồn vốn từ bên ngoài.

D. Sự cạnh tranh khốc liệt ở nhiều lĩnh vực trên thị trường thế giới.

Câu 20: Cơ sở nào dưới đây để Nguyễn Ái Quốc Xác định đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam là “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản" trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930)?

A. Không chỉ giành độc lập cho dân tộc mà còn giành ruộng đất cho dân cày.

B. Giành độc lập cho dân tộc, đưa công nhân, trí thức lên nắm quyền.

C. Không chỉ giải phóng dân tộc mà còn giải phóng xã hội.

D. Giành độc lập cho dân tộc, đưa công nhân lên nắm chính quyền.

Câu 21: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 - 1914) của thực dân Pháp ở Việt Nam đã dẫn đến sự ra đời của giai cấp

A. công nhân.

B. công nhân và tư sản

C. công nhân, tư sản và tiểu tư sản.

D. tư sản và tiểu tư sản.

Câu 22: Yếu tố nào có ý nghĩa quyết định đến tính thống nhất cao phong trào cách mạng 1930 - 1931?

A. Đã hình thành được mặt trận dân tộc thống nhất trong cả nước.

B. Phong trào đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.

C. Lực lượng tham gia đông đảo.

D. Tinh thần cách mạng của quần chúng nhân dân.

Câu 23: Liên minh công - nông là một nhân tố chiến lược của cách mạng Việt Nam, vì họ

A. bị bần cùng hóa và có tinh thần cách mạng triệt để.

B. bị bần cùng hóa và có tinh thần yêu nước sâu sắc.

C. chịu ba tầng áp bức, bóc lột, mâu thuẫn gây vắt với đế quốc, phong kiến.

D. bị bóc lột nặng nề, chiếm số lượng đông đảo, có tinh thần cách mạng triệt để.

Câu 24: Chủ trương thực hiện quyền dân tộc tự quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (3 - 1941) được thể hiện trong nội dung nào?

A. Khẩu hiệu đấu tranh cách mạng.

B. Cách thức tập hợp lực lượng.

C. Xác định đối tượng cách mạng.

D. Xác định hình thái cách mạng.

Câu 25: Liên Xô có thể khôi phục được những quyền lợi đã mất của nước Nga trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905) là do

A. đồng ý mở mặt trận mới ở châu Âu.

B. có công tiêu diệt phát xít Italia ở Bắc Phi.

C. chấp nhận tham chiến chống Nhật ở châu Á.

D. có công tiêu diệt phát xít Đức ở châu Âu.

Câu 26: Phong trào dân chủ 1936 - 1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của

Cách mạng tháng Tám năm 1945 vì đã

A. bước đầu xây dựng được lực lượng vũ trang nhân dân.

B. xây dựng được một lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.

C. khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị (10 – 1930).

D. đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.

Câu 27: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tiến trình khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Việt Nam trong năm 1945?

A. Giành chính quyền đồng thời ở cả hai địa bàn nông thôn và thành thị.

B. Giành chính quyền bộ phận rồi tiến lên giành chính quyền toàn quốc.

C. Giành chính quyền ở các vùng nông thôn rồi tiến vào thành thị.

D. Giành chính quyền ở các đô thị lớn rồi tỏa về các vùng nông thôn.

Câu 28: Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2 - 5 - 1945), các thế lực ngoại xâm và nội phản đều âm mưu

A. giúp Trung Hoa Dân quốc chiếm Việt Nam.

B. biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới.

C. mở đường cho Mỹ xâm lược Việt Nam.

D. chống phá, đàn áp cách mạng Việt Nam.

Câu 29: Sự dính líu của Mỹ và Liên Xô đến vấn đề Việt Nam từ năm 1949 có tác động nhiều mặt đến cuộc chiến tranh của Pháp ở Đông Dương, ngoại trừ việc

A. biến nó thành vấn đề quốc tế chi phối bởi cục diện hai cực.

B. tạo ra những thuận lợi và khó khăn mới cho phía Việt Nam.

C. khiến chiến tranh phát triển lên quy mô lớn, khốc liệt hơn.

D. đặt cơ sở cho sự chia cắt Việt Nam sau Hiệp định Giơnevơ.

Câu 30: Sự kiện nào mở ra giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong thời kì Chiến tranh lạnh?

A. Cộng đồng ASEAN thành lập.

B. Hiệp ước Bali được kí kết.

C. Hiến chương ASEAN được thông qua.

D. ASEAN trở thành tổ chức toàn khu vực.

Câu 31: Đông Khê được chọn là vị trí mở đầu trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950

với mục đích

A. chia cắt hệ thống phòng ngự của Pháp.

B. chọc thủng hành lang Đông - Tây của Pháp.

C. thực hiện chiến thuật nghi binh để đánh địch.

D. tiêu diệt đạo quân tiếp viện của Pháp.

Câu 32: Nội dung nào không phản ánh đúng những nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Tây Âu trong những năm 1950 - 1973?

A. Chi phí quốc phòng thấp (dưới 1% ngân sách quốc gia).

B. Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.

C. Hợp tác có hiệu quả trong khuôn khổ Cộng đồng châu Âu.

D. Nhà nước quản lí và điều tiết có hiệu quả nền kinh tế.

Câu 33: Trong giai đoạn 1930 - 1945, sự ra đời của Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương đã chứng tỏ

A. cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới.

B. nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng là đánh đuổi đế quốc.

C. hình thức mặt trận thống nhất trước đó không còn phù hợp.

D. nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng là đoàn kết dân tộc.

Câu 34: Trước Cách mạng tháng Hai năm 1917, nước Nga được biết đến là nơi tập trung

A. nhiều mâu thuẫn nhất của thời đại. B. nhiều nhân tố thúc đẩy xã hội phát triển.

C. những mâu thuẫn của xã hội thuộc địa. D. nhiều nhân tố thúc đẩy xã hội phát triển.

Câu 35: Quốc gia cuối cùng ở châu Phi hoàn thành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc là

A. Xu đăng

B. Nam Phi.

C. Angiêri.

D. Anggola.

Câu 36: Trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Thực lực là cái chiêng, ngoại giao là cái tiếng, chiêng có to tiếng mới lớn", "Thực lực” của Việt Nam giai đoạn đó được hiểu là sức mạnh

A. chính trị.

B. ngoại giao.

C. kinh tế.

D. quân sự.

Câu 37: Nét tương đồng về hình thức đấu tranh của Cách mạng Cuba năm 1959 so với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

A. đấu tranh vũ trang.

B. đấu tranh ngoại giao.

C. đấu tranh chính trị.

D. khởi nghĩa từng phần.

Câu 38: Hoạt động tiêu biểu nhất của tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng trong phong trào dân tộc dân chủ Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1930 là

A. đào tạo cán bộ.

B. vận động binh lính khởi nghĩa.

C. ám sát trùm mộ phu Badanh.

D. khởi nghĩa Yên Bái.

Câu 39: Lực lượng chiến đấu ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946, đầu năm 1947 là

A. dân quân, du kích.

B. Trung đoàn Thủ đô.

C. Cứu quốc quân.

D. Việt Nam Giải phóng quân.

Câu 40: Mục tiêu hàng đầu của Nhật Bản thông qua các chính sách phát triển đất nước từ năm 1991 đến năm 2000 là trở thành cường quốc về

A. quân sự và chính trị.

B. kinh tế và quân sự.

C. kinh tế và chính trị.

D. công nghệ, kinh tế.

-----------HẾT----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sử tỉnh Ninh Bình

1-D

2-A

3-C

4-B

5-B

6-C

7-B

8-C

9-C

10-D

11-B

12-A

13-D

14-C

15-C

16-A

17-C

18-A

19-D

20-A

21-A

22-B

23-D

24-B

25-C

26-B

27-B

28-D

29-D

30-B

31-A

32-A

33-D

34-A

35-B

36-D

37-A

38-D

39-B

40-C

Mời các bạn xem hướng dẫn chi tiết trong file tải về.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Lịch sử Sở GD&ĐT Ninh Bình có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc gia môn Lịch sử

    Xem thêm