Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc

Trang 1/6 - Mã đề thi 120
SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
Mã đề thi 120
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA
NĂM HỌC 2019 - 2020, LẦN 1
BÀI THI KHXH - MÔN: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:..........................................................Số báo danh:..............................................
Câu 1: Nhóm 5 nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội nhằm mục tiêu
A. nâng cao đời sống nhân dân và chất lượng nguồn lao động.
B. xây dựng nền kinh tế có ng lực khẩu mạnh mẽ.
C. xây dựng nền kinh tế giàu mạnh, dân chủ, văn minh.
D. xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng nền kinh tế t chủ.
Câu 2: Dưới tác động của chương trình khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam
hình thành các lực lượng mới nào?
Câu 3: Sự kiện phát xít đầu hàng đồng minh (8/1945) đã tạo điều kiện cho nhân dân các nước Đông
Nam Á
A. Đứng lên đấu tranh nhiều nước giành được độc lp dân tộc.
B. Làm cách mạng thành công và thành lập các nước cộng hòa.
C. Đứng lên đấu tranh tất cả các nước Đông Nam Á đã giành được độc lập dân tộc.
D. T tuyên bố là các quốc gia độc lập
Câu 4: Ý nào sau đây không phải nguyên nhân dẫn ti sự ra đời của Hiệp hội các quốc gia Đông
Nam Á (ASEAN)?
A. Nhu cầu hợp tác giữa các nước trong khu vực để cùng phát triển.
B. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
C. S xuất hin của các tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế gii.
D. Tác động của xu thế toàn cầu hóa.
Câu 5: Đim nổi bật của kinh tế Mỹ trong thi gian 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ Hai?
A. Bị kinh tế Nhật cạnh tranh quyết liệt.
B. Kinh tế Mỹ bước đầu phát triển.
C. M trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất thế giới.
D. Kinh tế Mỹ suy thoái.
Câu 6: Để thoát khỏi tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai phe tư bn chủ nghĩa hội chủ
nghĩa, châu Âu đã.
A. Thành lập cộng đồng châu Âu (EC).
B. Giúp đỡ Đông Âu phát trin kinh tế.
C. Rút khỏi các khối quân sự do Liên Xô và Mĩ đứng đầu.
D. Kí định ước Henxinki, tạo nên mt cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình an
ninh khu vực.
Câu 7: Chủ trương cứu nước của Phan Châu Trinh là
A. dựa vào Pháp chống phong kiến xây dng nước Việt Nam cộng hòa.
B. cải cách nâng cao dân sinh,n t, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.
C. chống Pháp và phong kiến.
D. dùng bạo lực giành độc lập.
Câu 8: Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam tsự sụp đổ của chnghĩa hi Liên
Đông Âu là
A. kiên đnh con đường xã hi chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
B. tập trung cải cách chính trị.
C. thừa nhận chế độ đa nguyên đa đảng.
A. Nông nhân, tư sản, tiểu tư sản. B. Nông dân,ng nhân, tiểu tư sản.
C. Công nhân, tư sản, tiểu tư sản. D. Nông dân, địa chủ phong kiến, tư sản.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - Mã đề thi 120
D. duy t nền kinh tế bao cấp.
Câu 9: Sắp xếp các sự kiện sau đây theo thứ tự thời gian ttrước cho tới sau: 1. Mĩ ng các nước
phương y thành lập NATO; 2. thông qua kế hoạch Macsan; 3. Hiệp ước Vacsava được thành
lập; 4. Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
A. 4.3.1.2. B. 2,4,1,3. C. 1,4,3,2. D. 2,4,3,1.
Câu 10: Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sđối đầu gay gắt giữa Liên sau Chiến tranh thế
giới th hai là
A. do sự đối lập nhau về mục tiêu và chiến lược của siêu cường.
B. do hai nước đều muốn làm bá chủ thế giới.
C. muốn thiết lập thế giới đơn cưc dựa tn sức mạnh về kinh tế và quân sự.
D. Liên giúp đỡ phong trào gii phóng dân tộc thắng lợi đã làm thu hẹp hệ thống thuộc địa của
.
Câu 11: Trong lịch sử thế giới hiện đại, phong trào giải phóng dân tộc din ra chyếu ở khu vc nào?
A. Châu Á, châu Phi khu vực Mĩ la-tinh. B. Trên tất cả các châu lục
C. Châu Á, châu Âu và khu vực Mĩ la-tinh. D. Châu Á, châu Phi cu Âu.
Câu 12: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, đối tượng mục tiêu bản Ấn Độ đưa ra trong các
cuộc đấu tranh
A. chống thực dân Anh, giành độc lập dân tộc.
B. chống chnghĩa thực dân Anh đòi quyền tự trị.
C. chống chế độ phong kiến, xây dựng xã hội dân chủ.
D. chống thực dân Anh, tnh lập Liên đoàn Hồi giáo.
Câu 13: Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nước CHNDTrung Hoa là
A. m cho chủ nghĩa xã hội lan rộng khắp toàn cầu.
B. Lật đổ chế độ phong kiến.
C. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tc dân chủ của nhân dân Trung Quốc, đưa TrungQuốc bước
o kỉ nguyên độc lập, tự do, tiến lên chnghĩa xã hội.
D. Hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, k nguyên xây dựng chủ nghĩa cộng sản bắt đầu.
Câu 14: Nối nội dung cột A cho phù hợp với cột B
A
B
1. Địa chủ
a.bao gồm học sinh,sinh viên,công chức,viên chức...
2. Nông dân
b. xuất thân từ nông dân,làm việc trong các hm mỏ,đồn đin,xí
nghiệp...
3. Tầng lớp tư sản
c .là người sở hữu số lượng ruộng đất lớn,câu kết chặt chvới đế quốc
4. Tầng lớp tiểu tư sản
d. chiếm số lượng đông đảo, bị áp bức bóc lột nặng nề
5. Giai cấp công nhân
e. là những người làm trung gian,thầu khoán cho Pháp...
A. 1-c, 2-d, 3-e, 4-a, 5-b B. 1-c, 2-e, 3-d, 4-a, 5-b
C. 1-b, 2-d, 3-e, 4-a, 5-c D. 1-b, 2-e, 3-d, 4-a, 5-c
Câu 15: Một trong những nguyên nhân làm cho chế độ xã hội chủ nghĩa Liên và Đông Âu
khủng hoảng và sụp đổ là do
A. Đảng Cộng sản bị đình chỉ hoạt động.
B. hoạt động chống phá của các thế lực thù đch trong và ngoài nước.
C. tổ chức Hiệp ước Vacsava chấm dứt hoạt động.
D. không tiến hành cải tổ đất nước.
Câu 16: Sau Chiến tranh lnh Mỹ có âm mưu gì?
A. Dùng sức mạnh kinh tế để thao túng các nước khác.
B. Chuẩn bị đề ra chiến lược mới.
C. Vươn lên chi phi, lãnh đạo toàn thế giới.
D. Thực hin chính sách đối ngoại hòa bình.
Câu 17: Ý nào dưới đây không phi là điểm tương đồng vlịch sử của cả ba nước Đông Dương
trong giai đoạn 1945 -1975?
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - Mã đề thi 120
A. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Lào và Camphuchia góp phần o sự sụp đổ của chủ nghĩa
thực dân kiểu cũ và kiểu mới.
B. Ba nước tiến hành kháng chiến chng Pháp và chống Mĩ xâm lược.
C. Có những giai đoạn thực hin chính sách hòa bình, trung lập và đấu tranh chống lại chế độ diệt
chng.
D. S đoàn kết của ba dân tộc góp phần vào thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp và
chng Mĩ.
Câu 18: Sắp xếp các dữ liệu theo thứ tthời gian về thành tựu khoa học-thuật Liên tsau năm
1945:
1. Liên phóng thành công vệ tinh nhân tạo.2. Liên chế tạo thành ng bom nguyên tử.3.
Liên Xô phóng tàu vũ trụ, mở đầu k nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.
A. 2,1,3. B. 1,3,2. C. 3, 2,1. D. 2,3,1.
Câu 19: Về đối ngoại từ năm 1950 đến 1973, bên cạnh việc cố gắng đa dạng hóa, đa phương hóa, các
nước tư bản Tây Âu vẫn tiếp tục chủ trương
A. mở rộng hợp tác với các nước Đông Bắc Á. B. liên minh chặt chẽ với Mĩ.
C. liên minh với CHLB Đức. D. hợp tác với Liên Xô.
Câu 20: Nguyên nhân chyếu dẫn đến nhng cuc xung đột trang trong thời sau Chiến tranh
lạnh
A. do vấn đề năng lượng nguyên tử và vũ khí hạt nhân.
B. mâu thuẫn về sắc tộc tôn giáo và tranh chấp lãnh th.
C. do tác động của chủ nghĩa khủng bố quốc tế.
D. sự đua tranh của các cường quốc trong việc thiết lập trật tự thế giới mới.
Câu 21: Vấn đề quan trọng hàng đầu cấp bách nhất đặt ra cho các nước đồng minh tại Hội nghị
Ianta là
A. Phân chia tnh quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.
B. Tổ chức li thế giới sau chiến tranh.
C. Giải quyết vấn đề các nước phát xít chiến bại.
D. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.
Câu 22: Những thành tựu trong ng cuộc xây dựng chủ nghĩa hội Liên tnăm 1950 đến
nửa đầu những năm 70 của thế k XX có ý nghĩa
A. mở đầu k nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.
B. đưa Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng hàng thhai trên thế gii.
C. hệ thống xã hi chnghĩa hình thành và phát triển.
D. thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hi trên mi lĩnh vực.
Câu 23: Những năm sau Chiến tranh thế gii thứ hai, mi lo ngại nhất của Mĩ gì?
A. Nhật Bản và Tây Âu đã vươn lên trở thành trung tâm kinh tế - tài chính của thế giới.
B. Nước Cộng hòa Nhânn Trung Hoa ra đời.
C. Liên Xô đã chế to thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyn về vũ khí nguyên tử của Mĩ.
D. CNXH đã trở thành hệ thống thế gii, trảii từ Đông Âu đến châu Á.
Câu 24: Điểm khác nhaun bản của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La tinh với phong trào giải
phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi?
A. La tinh đấu tranh giành độc chủ quyền của dân tộc.
B. Mĩ La tinh đấu tranh chống li bọn đế quốc thực dân và bn tay sai để giải phóng dân tộc.
C. Hình thành tổ chức thống nhất chung sự đấu tranh.
D. Latinh đấu tranh chống các thế lực thân Mĩ, thành lập chính phủ dân tc dân chủ. Qua đó
giành độc lập chủ quyền của dân tộc.
Câu 25: Đến giữa những năm 50 của thế kỷ XX, ở khu vực Đông Nam Á diễn ra tình hình nổi bật là
A. các nước tiếp tục chịu sự thống trị của chủ nghĩa thực dân mới.
B. các nước tham gia khối phòng thủ chung Đông Nam Á (SEATO).
C. tất cả các quốc gia trong khu vực đều giành được độc lập.
D. hầu hết các quốc gia trong khu vực đã giành được độc lập.
Câu 26: Nguyên nhân chủ yếu thúc đẩy haiờng quốc và Liên Xô chấm dứt Chiến tranh lạnh là
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com biên soạn và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 243
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm