Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa Học năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - 120
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
ĐỀ THI KSCL THPT QUỐC GIA LẦN I
NĂM HỌC 2019 - 2020
BÀI THI KHTN MÔN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút;
Mã đề thi 120

..............................................................................
Câu 41: 
A.  B. 
C. t D. 
Câu 42: 
2
4,464 gam H
2

A. 5,456. B. 6,688. C. 10,032. D. 8,184.
Câu 43:  
A. dd AgNO
3
/NH
3
 B. 
C. dd Br
2
D. Cu(OH)
2
, t
0

Câu 44: 
2

2



A. 0,20. B. 0,10. C. 0,15. D. 0,18.
Câu 45: 
A. Phenylaxetat. B. Metylbenzoat. C. Etylfomat. D. Metylaxetat.
Câu 46: 








 , sau

16,4 
3,84 gam ancol. 

A. 64,91%. B. 35,09%. C. 60%. D. 40%.
Câu 47: 
A.  B. 
C. và glixerol. D. 
Câu 48:  
A. ancol benzylic. B. etylen glicol. C. ancol etylic. D. glixerol.
Câu 49: 
A. Axit oxalic. B. Axit axetic. C. Axit fomic. D. Axit stearic.
Câu 50: 
A. Ag
+
; Cl
-
. B. Cl
-
; Ca
2+
. C. OH
-
; Mg
2+
. D. H
+
; OH
-
.
Câu 51: 
A. C
2
H
2
. B. C
2
H
6
. C. C
2
H
4
. D. CH
4
.
Câu 52: Trong cô
A. xà phòng và ancol etylic. B. 
C. xà phòng và glixerol. D. 
Câu 53: 
Y
= M
X
+ 14, Z không
no 
mol O
2

Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - 120


2

A. 6 : 1 : 2 B. 4 : 3 : 2 C. 5 : 2 : 2 D. 9 : 5 : 4
Câu 54: 

 


2
SO
4


 đúng là
A. 4. B. 2. C. 3. D. 5.
Câu 55: 

A. CH
3
COOC
2
H
5
. B. C
2
H
3
COOCH
3
. C. CH
3
COOCH
3
. D. C
2
H
5
COOCH
3
.
u 56: 
2

2
CO
3

XX 
X 
2


A. 0,15. B. 0,2. C. 0,06. D. 0,1.
Câu 57: 
. Khí nào 

A. N
2
. B. CO
2
. C. O
2
. D. SO
2
.
Câu 58:  đúng?
A.  B. 
2
.
C. ân nhánh. D. 
3
/NH
3
.
Câu 59: 

A. C
3
H
6
O
2
. B. C
3
H
4
O
2
. C. C
4
H
8
O
2
. D. C
4
H
6
O
2
.
Câu 60: 
2

2


A. 3,36. B. 2,24. C. 6,72. D. 8,96.
Câu 61: Axit HCl HNO
3

A. Ag. B. Na
2
CO
3
và Ag. C. Na
2
CO
3
. D. Cu.
Câu 62: 
3
A.  B. 
C.  D. 
Câu 63: 
x
O
y

    

3


A. 14,5 B. 11,2 C. 17,0 D. 13,8
Câu 64: 
4
H
8
O
2
A. 5. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 65: 




,  , 
7,04 gam CO
2
.  



, 
25,6

. :
A. 2,04. B. 3,06. C. 3,02. D. 2,08.
Câu 66: 
2
H
2
, CH
3
COOH, CH
3
COOCH=CH
2
, HCOOCH
3
. 
 
A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - 120
Câu 67: Nhó
2


A. 
2
H
4
, C
2
H
2
. B. C
2
H
4
, CH
4
, C
2
H
2
.
C. 
3
COOCH
3
, benzen. D. C
2
H
6
, CH
3
COOCH
3

u 68:  

A. BaSO
3

2
. B. KMnO
4

2
MnO
4
+ MnO
2
+ O
2
.
C. CaC
2
+ H
2

2
+ C
2
H
2
. D. NH
4

3
+ HCl.
Câu 69: a tan hoàn toàn X 
3
)
2
 

2
SO
4
Y 

2
Z rung
 Z 
X gần giá trị nào nhất?
A. 18,5%. B. 18,1%. C. 19,1%. D. 20,1%.
Câu 70: 
2

V là
A. 2,912. B. 7,280. C. 17,472. D. 5,824.
Câu 71: X  Y, Z là hai
E X, Y,
Z 
2

E 
Y, Z X có trong E
A. 60,35%. B. 62,28%. C. 61,40%. D. 57,89%.
Câu 72: 
A. CH
2
=CHCOOCH
3
. B. CH
3
COOCH=CH
2
. C. CH
3
COOC
2
H
5
. D. C
2
H
5
COOCH
3
.
Câu 73: 
3
trong NH
3
2 gam

A. 25,20. B. 12,74. C. 12,60. D. 6,30.
Câu 74: 
A. CH
3
OH. B. C
2
H
5
OH. C. CH
3
CHO. D. CH
3
COOH.
Câu 75: 
A. C
15
H
31
COONa và etanol. B. C
17
H
35
COONa và glixerol.
C. C
17
H
35
COOH và glixerol. D. C
17
H
33
COOH và glixerol.
Câu 76: 


 12,9 gam este CH
2
=CHCOOCH
3

100 
 1M,
?
A. 15,3 gam. B. 13,7 gam. C. 11,0 gam. D. 9,4 gam.
Câu 77: X Y 

E X, Y 
2
g 0,12 mol E 
GG T T
1
,
T
2
, T
3

T1
< M
T2
< M
T3
T
3
T
1
T
3
T gần nhất 

A. 20%. B. 30%. C. 29%. D. 25%.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa Học năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa Học năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút và có đáp án kèm theo. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Hóa Học năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 426
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm