Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc

Trang 1/6 - đề thi 120
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
UTRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
Mã đề thi: 120
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG 12 LẦN 1
Năm học: 2019 - 2020
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ và tên thí sinh: ..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Cho hàm số
dcxbxaxxf +++=
23
)(
có đồ thị
như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị hàm số
)]()([
1)23(
)(
2
2
xfxfx
xxx
xg
+
=
có bao nhiêu tiệm cận đứng?
A. 4
B. 3
C. 5
D. 2
u 2: Tìm m để hàm số
cos 2
cos
x
y
xm
=
nghịch biến trên khoảng
0;
2
π



.
A. m > 2
B.
C. -1 < m < 1
D.
Câu 3: Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy 15 và chiều cao 2 là
A. 15
B. V = 30
C. 20
D. 10
Câu 4: Xét khối chóp S. ABC có đáy ABC là tam giác đều, SA vuông góc với đáy, khoảng cách từ
đến mặt phẳng
()SBC
bằng
2
. Gọi
là góc giữa 2 mặt phẳng
()SBC
()ABC
. Tính
cos
α
khi thể
tích khối chóp S. ABC nhỏ nhất.
A.
5
cos
3
α
=
B.
2
cos
3
α
=
. C.
3
cos
3
α
=
D.
2
cos
3
α
=
Câu 5: Bảng biến thiên trong hình bên dưới của hàm số nào dưới đây?
A.
3
34yx x=−+
B.
42
23yx x=−−
C.
1
21
x
y
x
=
D.
3
32yxx
=−+ +
Câu 6: Cho hàm số
( )
42
1 2 1.y m x mx m= +−
Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số
để hàm số
có đúng một cực trị.
A.
( )
; 0 1; .

−∞ +∞

B.
(
;1 .
−∞
C.
)
0; .
+∞
D.
0;1 .


Câu 7: Cho tập hợp
M
30
phần tử. Số tập con gồm
5
phần tử của
M
A.
4
30
A
.
B.
5
30
.
C. 5P
30
P.
D.
5
30
C
.
Câu 8: Khối chóp S.ABC SA vuông góc với (ABC), đáy ABC là tam giác vuông tại B, biết
SB = 2a, BC = a và thể tích khối chóp là aP
3
P. Khoảng cách từ A đến (SBC) là:
A. 3
B. 2a
C.
D.
Câu 9: . Hàm số
32
3 9 20yxx x=−− + +
đồng biến trên các khoảng.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/6 - đề thi 120
A.
( )
;1−∞
.
B.
( )
3; +∞
.
C.
( )
1; 2
.
D.
( )
3;1
.
Câu 10: Ông An gửi
320
triệu đồng vào ngân hàng ACB và VietinBank theo phương thức lãi kép. Số
tiền thứ nhất gửi vào ngân hàng ACB với lãi suất
2,1%
một quý trong thời gian
15
tháng. Số tiền còn lại
gửi vào ngân hàng VietinBank với lãi suất
0,73%
một tháng trong thời gian
9
tháng. Biết tổng số tiền lãi
ông An nhận được ở hai ngân hàng là
26670725,95
đồng. Hỏi số tiền ông An lần lượt ở hai ngân hàng
ACB và VietinBank là bao nhiêu (số tiền được làm tròn tới hàng đơn vị)?
A.
120
triệu đồng và
200
triệu đồng.
B.
200
triệu đồng và
120
triệu đồng.
C.
140
triệu đồng và
180
triệu đồng.
D.
180
triệu đồng và
140
triệu đồng.
Câu 11: Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm
. Biết
SA SC
=
SB SD=
. Khẳng
định nào dưới đây sai?
A.
AC SD
B.
()SO ABCD
C.
()CD SBD
.
D.
BD SA
Câu 12: Cho cấp số cộng
( )
n
u
với uR
1
R= 3 và uR
2
R = 5 thì công sai bằng
A.
1
.
B.
2
.
C.
2
.
D.
3
.
Câu 13: Kim tự tháp Kêốp ở Ai Cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước Công nguyên. Kim tự
tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147 m, cạnh đáy dài 230 m. Thế tích của nó là:
A. 7776300 m
P
3
B. 3888150 m
P
3
C. 2592100 m
P
2
D. 2592100 m
P
3
Câu 14: Cho hàm số
( )
y fx=
có đồ thị như sau.
Tìm tất cả các giá trị của tham số
m
để phương trình
( )
2 3 30fx m+ −=
có 3 nghiệm phân biệt.
A.
5
1
3
m
−≤ ≤
. B.
5
1
3
m−< <
. C.
5
1
3
m−< <
. D.
5
1
3
m
−≤
.
Câu 15: Giá trị của
2
2
1
23
lim
1
x
xx
x


là:
A.
2
.
B.
1
.
C.
0
.
D.

.
Câu 16: Cho hàm số
( )
y fx=
xác định và liên tục trên đoạn
7
0;
2



có đồ thị hàm số
( )
y fx
=
như hình vẽ. Hỏi hàm số
( )
y fx=
đạt giá trị
nhỏ nhất trên đoạn
7
0;
2



tại điểm
0
x
nào dưới đây?
A. xR
0
R = -1
B.
0
0x =
C.
0
1x =
D.
0
3x =
Câu 17: Giá trị nhỏ nhất của hàm số có bảng biến thiên sau trên đoạn
[ ]
2;3
là:
A.
[ ]
2;3
min 0y
=
B.
[ ]
2;3
min 7y
=
C.
[ ]
2;3
min 1y
=
D.
[ ]
2;3
min 3y
=
Câu 18:
Cho hàm số f (x) có bảng biến thiên như hình vẽ sau
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/6 - đề thi 120
Hàm số f (x) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
( )
2;2 .
B.
(
)
0;2 .
C.
( )
;3 .−∞
D.
( 2;0).
Câu 19:
Đợt xuất khẩu gạo của tỉnh A thường kéo dài trong 2 tháng (60 ngày). Người ta nhận thấy số
lượng xuất khẩu gạo tính theo ngày thứ t được xác định bởi công thức
S(t) = tP
3
P - 72tP
2
P+ 405t + 3100 (1 t ). Hỏi trong mấy ngày đó thì ngày thứ mấy có số lượng xuất
khẩu gạo cao nhất?
A. 1
B. 60
C. 3
D. 45
Câu 20: Tìm m hàm số
( )
32
y x mx 3 m 1 x 2m=+ ++
đạt cực trị tại điểm
x1=
A.
m1
=
B.
m2=
C.
m1=
D.
m0=
Câu 21: Cho hàm số bậc ba
( )
y fx=
có đồ thị như hình bên.
Tất cả các giá trị của tham số
m
để hàm số
( )
y fx m
= +
có ba điểm cực trị là:
A.
13m≤≤
.
B.
3m ≤−
hoặc
1
m
.
C.
1m ≤−
hoặc
3m
.
D.
1m =
hoặc
3m =
.
Câu 22: Tìm tất cả các giá trị nguyên dương nhỏ hơn 5 của tham số
m
để hàm số
(
)
(
)
32
12
1 23
33
yxmx m x
= +− +
đồng biến trên
( )
1; +∞
.
A.
6
.
B.
5
.
C.
4
.
D.
3
.
Câu 23: Cho hình chóp
.S ABCD
đáy
ABCD
là hình vuông cnh
a
,
SA ABCD
và mt bên
SCD
hp vi mt phẳng đáy
ABCD
mt góc
0
60
. Tính khong cách t điểm
A
đến
mp SCD
.
A.
3
2
a
B.
2
3
a
C.
2
2
a
D.
3
3
a
Câu 24: Cho hàm số
( )
fx
có đạo hàm
(
) ( ) ( ) ( )
23
1 12fx x x x
=+−−
. Hàm số
( )
fx
có số điểm cực trị là:
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 25:
Cho hàm số
1
xb
y
cx
+
=
có đồ thị như hình bên.
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. c < 0 ; b < 0
B. c > 0 ; b < 0
C. c < 0 ; b > 0
D. c > 0 ; b > 0
Câu 26: Cho hàm số
( )
2
1
khi 1
.
1
1 khi 1
x
x
fx
x
ax x
<
=
+≥
Tìm a để hàm số liên tục trên
A.
1
2
a =
B.
1
a
=
C.
1a =
D.
3a =
x
x
y
y
O
O
3
3
1
1
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 122
Sắp xếp theo

    Thư viện Đề thi

    Xem thêm