Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề thi 120
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU
K THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2019 - 2020
BÀI THI: KHTN - MÔN: Vật lí 12
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 120
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Con lc lò xo gồm vật nhỏ gắn với xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang. Lực kéo
về tác dụng vào vật ln
A. hướng vvị trí cân bằng. B. cùng chiều với chiều chuyển động của vật.
C. hướng vvị trí biên. D. cùng chiều với vectơ vận tốc của vật.
Câu 2: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Vận tc của vật
A. luôn giá trị dương. B. biến thiên điều hòa theo thời gian.
C. hàm bậc hai của thời gian. D. luôn giá trị không đổi.
Câu 3: Một con lắc đơn gồm sợi y nhẹ, không dãn, chiều dài l chất đim khi lượng m. Cho
con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Tần số góc của con lắc được tính bằng
công thức
A.
2
l
m
. B.
l
g
. C.
2
g
l
. D.
g
l
.
Câu 4: Một vật nh dao động điều hoà với biên đ A dọc theo trục Ox. Quỹ đạo của vật là một đoạn
thẳng có chiều dài
A. 3A. B. A. C. 4A. D. 2A.
Câu 5: Trong quá trình truyn sóng cơ, gọi
là bước sóng, v vận tc truyền sóng và f là tần số
sóng. Mối liên hệ gia các đại lượng này là
A.
. B.
v
f
. C.
vf
. D.
vf
Câu 6: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?
A. Ôtô chở nhiên liệu thường thả mt sợiy xích kéo lê trên mặt đường.
B. Sét giữa các đám mây.
C. Chim thường xù lông về mùa rét.
D. Về mùa đông lược dính rất nhiều tóc khi chải đầu.
Câu 9: Đin năng tiêu thụ của mạch được đo bằng
A. công tơ đin. B. ampe kế. C. tĩnh đin kế. D. vôn kế.
Câu 10: Dao động của mt vật tổng hợp của hai dao động điều hòa ng phương, cùng tần số,
ngược pha, biên độ ln lượt là A
1
và A
2
. Biên độ dao động của vật bằng
A.
22
12
AA
. B. A
1
+ A
2
. C.
12
AA
. D.
22
12
AA
.
Câu 11: Một con lắc xo gồm mt lò xo nhẹ độ cứng k, vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao
động điều hòa với chu kì là
A.
1
2
k
T
m
. B.
2
k
T
m
. C.
2
m
T
k
. D.
1
2
m
T
k
.
Câu 8: Bộ phn giảm xóc của ô tô và xe máy có tác dụng
A. giảm cường độ lực gây xóc và làm tắt dần dao động.
B. điều chỉnh để có hiện tượng cộng hưởng dao động.
C. truyn dao động cưỡng bức.
D. duy t dao động tự do.
Câu 7: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm dn theo thời gian
A. Biên độ tốc độ. B. biên độ và gia tc.
C. biên độ và năng lượng. D. li độ tốc độ.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - Mã đề thi 120
Câu 12: Hai dao động thành phần biên độ 5cm 12cm. Biên độ dao động tổng hợp thể
nhận giá trị nào
A. 6cm. B. 9cm. C. 4cm. D. 18cm.
Câu 13: Con lắc đơn có chiều dài ℓ = 2m, dao động với biên độ c
0
= 0,1 rad, biên độ i của con
lắc
A. 2cm. B. 20cm. C. 0,2cm. D. 0,2dm.
Câu 14: ng cơ truyền theo trục Ox có phương trình
4cos 50 0,125x ( )u t mm

(x đo bằng cm,
t đo bằng giây) của sóng cơ này bằng
A. 1,6cm. B. 16πcm. C. 16cm. D. 1,6πcm.
Câu 15: Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Động năng của vật này biến thiên điều hòa với chu
A. T/2. B. T. C. T
2
. D. 2T.
Câu 16: Một con lắc lò xo vật nh khối lượng 200g
dao động cưỡng bức ổn định dưới tác dụng của ngoi
lực biến thiên điều hòa với tn số f. Đồ thị biểu diễn sự
phụ thuộc của biên độ o tần số góc của ngoại lực tác
dụng lên hệ dạng như nh vẽ. Lấy
2
=10. Độ cứng
của lò xo là
A. 80N/m. B. 42,25N/m.
C. 50 N/m. D. 32N/m.
Câu 17: Một con lắc đơn dao động điều hòa với
phương trình là s = 6cos2πt(cm) (t tính bằng s). Chu kì
dao động của con lắc
A. (2π)
-1
s. B. π
-1
s. C. 0,5 s. D. 1 s.
Câu 18: Một ng y độ tcảm L, ng điện chạy qua ống dây I. Năng lưng ttrường của
ống dây là
A.
2
1
W
2
Li
. B.
W Li
. C.
2
W
2
i
L
. D.
2
1
W
2
Li
.
Câu 19: Để phân biệt được sóng ngang và sóng dọc ta dựa vào
A. phương dao động và tốc độ truyn sóng. B. phương truyền sóng tần số sóng.
C. tốc độ truyn sóng và bước sóng. D. phương dao động và phương truyền sóng.
Câu 20: Xét hai dao động điều hòa cùng phương, ng tần số, độ lệch pha không đổi theo thời gian.
Dao đng thứ nhất biên độ A
1
và pha ban đầu
1
, dao động thứ hai biên độ A
2
pha ban đầu
2
. Pha ban đầu của dao động tổng hợp xác định bởi ng thức
A.
1 1 2 2
1 1 2 2
cos cos
tan
sin sin
AA
AA


. B.
1 1 2 2
1 1 2 2
sin sin
tan
cos cos
AA
AA


.
C.
1 2 2 1
1 2 2 1
sin sin
tan
cos cos
AA
AA


. D.
1 2 2 1
1 2 2 1
cos sin
tan
cos sin
AA
AA


.
Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa vận tốc cực đại 60 cm/s gia tốc cực đại (m/s
2
).
Chn mc thế năng tại vị trín bằng. Thời điểm ban đầu (t = 0), chất đim có vận tốc 30 cm/s và thế
năng đang tăng. Chất đim có gia tốc bằng π (m/s
2
) lần đầu tiên ở thời điểm
A. 0,25s. B. 0,15s. C. 0,35s. D. 0,10s.
Câu 22: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tn số 5 Hz. Trong
quá trình dao động, chiều i lò xo biến đổi t40cm đến 56 cm. Chọn gốc tọa độ tại vị tcân bằng
chiều dương hướng lên, lúc t = 0 lò xo chiều dài 52cm vật đang ra xa vị trí cân bằng. Phương
tnh dao động của vật là
A.
2
8cos(10 )( )
3
x t cm

. B.
5
8cos 10 t - cm
6
x



.
ω(rad/s)
A (cm)
12
8
4
O
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - Mã đề thi 120
C.
16cos 10 t + cm
6
x



. D.
8cos 10 t - cm
6
x



.
Câu 23: Một sóng lan truyền trong mt môi trường với tốc độ 120cm/s, tần số của sóng thay đi
từ 10Hz đến 15Hz. Hai điểm cách nhau 12,5cm luôn dao động vng pha.ớc sóng của sóng cơ đó
A. 10 cm. B. 12 cm . C. 8 cm. D. 10,5 cm.
Câu 24: Cho mạch điện kín gồm nguồn điện suất đin động E = 12V, điện trtrong r = 2,5Ω,
mạch ngoài gồm điện trR
1
= 0,5Ω mắc ni tiếp với mt biến trR. Giá tr của R để công suất tiêu
thụ trên biến trở R đạt giá tr cực đại
A. 2,5Ω. B. 2Ω. C. 1,5Ω. D. 3Ω.
Câu 25: Tại một nơi, chu dao động điều hoà của một con lắc đơn 2,0 s. Sau khi tăng chiều i
của con lắc thêm 21 cm tchu dao động điều hoà của nó là 2,2 s. Chiều dài ban đầu của con lắc
này
A. 98 cm. B. 100 cm. C. 21 cm. D. 21m.
Câu 26: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà với biên độ
0
23
3
Al
(l
o
là độ dãn
của lò xo khi vật vị trí cân bằng). T số gia thời gian lò xo nén lò xo dãn trong 1 chu kdao
động là
A.
1
3
. B.
1
5
. C. 3. D. 5.
Câu 27: Một vật dao động điều hòa với phương trình
6cos 10
3
xt




(cm). Vận tốc của vật
độ lớn cực đại lần đầu tiên vào thời điểm
A.
1
60
. B.
1
15
. C.
1
40
. D.
1
30
.
Câu 28: Một con lắc xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100g mt lò xo nhẹ có độ cứng 40N/m. Khi
vật vị trí cân bằng, người ta truyền cho một vận tc ban đầu bằng 2m/s dọc theo trục lò xo. Sau
đó vật nh dao động điều hòa. Biên độ dao động của vật nh sau khi truyn vận tốc là
A. 4cm. B. 10cm. C. 2,5cm. D. 5cm.
Câu 29: Cho hai dao động điều hòa cùng phương phương trình ln lượt là x
1
= 4cost cm
2
x 3cos( t /2)
cm. Li độ dao động tổng hợp của hai dao động này không thể nhn giá trị nào
sau đây?
A. 4 cm. B. 6 cm. C. 0cm. D. 5cm.
Câu 30: Một vật nh khối lượng 200g dao động điều hòa với chu k 2,0s. Khi gia tốc của vật là 0,5
m/s
2
t động năng của vật là 1 mJ. Lấy π
2
=10. Biên độ dao động của vật xấp xỉ bng
A. 10cm. B. 15cm. C. 3cm. D. 6cm.
Câu 31: Một vật tham gia đồng thời hai dao động ng phương, phương trình lần lượt là x
1
=
3cos(10t - /3) cm; x
2
= 4cos(10t + /6) cm. Vận tốc cực đại của vật là
A. 50 m/s. B. 5cm/s. C. 5m/s. D. 50 cm/s.
Câu 32: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc bng 9
o
. thời điểm t
0
, vật nhỏ
của con lắc có li độ c li độ cung lần lượt 4,5
o
2,5π cm. Lấy g = 10 m/s
2
. Tc độ của vật
thời điểm t
0
bằng
A. 25cm/s. B. 1,4m/s. C. 43cm/s. D. 31cm/s.
Câu 33: Hai con lắc đơn A và B chiều dài lần lượt là 2ℓ được treo trần mt căn phòng. Cả
hai con lắc đang dao động điều hoà và có cùng tốc độ của mi vật khi đi qua vị t cân bằng. Biết li độ
góc cực đại của con lắc đơn A là 5
o
. Li độ c cực đại của con lắc đơn B là
A. 7,1
o
. B. 10
o
. C. 5
o
. D. 3,5
o
.
Câu 34: Một sóng cơ lan truyền trên một sợi dây i. Ở thời điểm t
o
, tốc độ dao động của các phần tử
tại B C đều bằng v
o
, n phần ttại trung điểm D của BC đang vị trí biên. thời điểm t
1
, vận
tốc của các phần tử tại B và C đều có giá tr bằng v
o
t phần tử D lúc đó có tốc độ bằng
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com biên soạn và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Vật lý năm 2020 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 194
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm