Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề thi 108
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
KÌ THI KS LỚP 12 LẦN I. NĂM HỌC 2019 - 2020
Đề thi môn: Lịch sử
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian giao đề
(Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi: 108
SBD: ………………… Họ và tên thí sinh: ………………………………………………………………..
Câu 1: K thù chính của nhân n các nước Đông Nam Á ngay sau khi Chiến tranh thế gii th hai
(1939-1945) kết thúc
A. chế độ phân bit chng tc. B. ch nghĩa thc dân cũ.
C. ch nghĩa thc dân mi. D. giai cấp đa ch phong kiến.
Câu 2: : Cơ quan nào dưới đây không trc thuc Liên hp quc?
A. a án quc tế. B. Ban thư kí. C. Hội đồng bo an. D. y ban châu Âu.
Câu 3: Đưng li của Đảng cng sn Trung Quc t sau năm 1978 đim gì mi so với trưc?
A. Nn dân ch nhân dân. B. Thc hin ci cách m ca.
C. S lãnh đạo của Đảng cng sn Trung Quc. D. Con đường hi ch nghĩa.
Câu 4: Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua ti hi ngh nào?
A. Xan Phranxixcô. B. Pốtxđam. C. Vécxai. D. Ianta.
Câu 5: Ý nào không phản ánh đúng vai trò ca Vit Nam trong ASEAN hin nay ?
A. Đóng vai trò tích cực trong vic thành lp Cng đồng ASEAN cuối năm 2015.
B. Góp phnch cc trong thúc đy kết np các nước n li,nh thành mt khi ASEAN thng nht gm 10
c.
C. Đảm nhim vai tCh tch ASEAN t năm 2010 đến nay.
D. Vit Nam một thành viên đáng tin cậy, trách nhim và tích cc trong SSEAN
Câu 6: Trong ng cuc xây dng đất nước hin nay, Vit Nam th rút ra kinh nghim gì t s phát
trin kinh tế của nhóm 5 nước sáng lp ASEAN ?
A. Xây dng nn kinh tế t ch kết hp vi hi nhp quc tế.
B. Tp trung ch đạo o sn xuất hàng hóa để xut khu.
C. Tp trung ch yếu sn xut hàng tiêu dùng ni địa.
D. Xây dng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sc dân tc.
Câu 7: Chiến tranh lnh chm dứt đã ảnh hưởng đến tình hình các nước Đông Nam Á như thế nào?
A. Các nước Đông Nam Á tham gia các khối liên minh quân s.
B. Các nước Đông Nam Á có điều kin kiến thiết lại đất nước.
C. Các nước ASEAN kí Hiệp ước thân thin và hp tác.
D. Vấn đề Campuchia từng bước được gii quyết.
Câu 8: Đim ging nhau gia Nht Bn và bn “con rng” kinh tế ca châu Á
A. không tham gia bt c liên minh chính tr, quân s nào.
B. không chi nhiu tin ca cho quc phòng, an ninh.
C. không tham gia vào nhóm G7 và G8.
D. đều đy mnh ci cách dân ch, ci cách m ca, hi nhp quc tế.
Câu 9: Ý nào dưới đây không phi là biu hin ca Nht Bản “ trở thành mt siêu cường tài chính s mt
thế giới” từ na sau những năm 80 của thế k XX?
A. Giúp đỡ tài chính cho nhiều nước thông qua ngun vn ODA.
B. Nht Bn tr tnh ch n ln nht thế gii.
C. D tr vàng và ngoi t ca Nht Bn gp 3 ln ca Mĩ.
D. D tr vàng và ngoi t ca Nht Bn gp 1,5 ln ca Cng hòa Liên bang Đức.
Câu 10: Giai đon th hai ca cuc cách mng khoa hc kĩ thut hiện đại din ra ch yếu trên lĩnh vc
o?
A. Thông tin liên lc. B. ng ngh. C. K thut. D. Giao thông vn ti.
Câu 11: K thù ch yếu ca phong trào gii phóng dân tc Mĩ Latinh sau chiến tranh thế gii th hai?
A. Chế độ phân bit chng tc. B. Ch nghĩa thc dân mi.
C. Giành độc lp dân tc. D. Ch nghĩa thc dân cũ.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - Mã đề thi 108
Câu 12: Điểm khác trong chính sách đối ngoi ca Liên với chính sách đi ngoi ca Ấn Đ
Campuchia sau Chiến tranh thế gii th hai
A. “Định hướng Âu Á B. Hòa bình, tích cc.
C. Trung lp, tiếp nhn vin tr t mi phía. D. Hòa bình, trung lp.
Câu 13: Cuc cách mng khoa hc- kĩ thut hin đại din ra theo trình t nào?
A. Sn xut khoa hc kĩ thut. B. Khoa hc kĩ thut - sn xut.
C. Sn xut - kĩ thut- khoa hc. D. Kĩ thut khoa hc sn xut.
Câu 14: T những năm 60 – 70 ca thế k XX, nhóm 5 nước sáng lp ASEAN tiến hành
A. xây dng nn kinh tế t ch.
B. m ca nn kinh tế.
C. chiếnlưc kinh tế ng ngoi.
D. chiếnlưc kinh tế ng ni.
Câu 15: Liên phải đẩy mnh khôi phc kinh tế và xây dng ch nghĩa hi ngay sau khi Chiến
tranh thế gii th hai kết thúc vì
Câu 16: Theo tha thun của ca
́
A. Đức, Pháp và Nht Bn. B. Mĩ, Anh và Liên.
C. các nước phương Tây. D. các nước Đông Âu.
Câu 17: Các tác phm Nhật kí người điên, AQ chính truyện… của nhà văn cách mạng ni tiếng o
dưới đây
A. Mác Tuên B. - Mác-ti. C. L Tn D. Vích-to Huy-gô
Câu 18: Đim khác biệt bản trong chính sách đi ngoi ca Nht sau Chiến tranh thế gii hai so vi
nhng năm 30 của thế k XX là gì?
A. Liên minh cht ch vi Mĩ.
B. Tr v với châu Á, tăng cường hp tác với Đông Nam Á.
C. Dùng sc mnh kinh tế để m rng phm vi ảnh hưởng.
D. M rng hp tác vi tt c các nước trên thế gii.
Câu 20: S kiện 33 nước châu Âu ng Mĩ Canada kí kết định ưc Henxinki (1975) tác động như
thế nào đến quan h quc tế?
A. Chm dt tình trạng đối đầu gia phe TBCN và XHCN trên toàn thế gii.
B. Đánh dấu s chm dứt đồi đầu giữa Đông Âu XHCN và Tây Âu TBCN châu Âu.
C. Tạo cơ hi cho Mĩ cng c quan h vi các c phương Tây để chng lại các nước XHCN.
D. M ra chiều hướng và điều kin gii quyết hòa bình các v tranh chp châu lc này.
Câu 21: Cho các s kin:
1) Trung Quc phóng tàu Thần Châu 5”.
2) Liên Xô phóng tàu vũ tr Phương Đông.
3) Mĩ phóng tàu Apôlô.
Sp xếp các s kin trên theo th t thi gian.
A. 1, 2, 3. B. 3, 2, 1 C. 2, 1, 3. D. 2, 3, 1.
Câu 22: Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhn thức đầu tiên ca Nguyn Tt Thành, khác vi các
nhà yêu nước đi trước là
A. cn phải đoàn kết vi nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh giành độc lp dân tc.
B. cn phải sang nước Pp để hiu rõ bn cht ca k thù, sau đó đánh đui chúng.
C. cn phải đoàn kết vi các dân tc b áp bức để đấu tranh giành độc lp dân tc.
c cưng quc ti Hi ngh Ianta, Đông Nam Á thuộc phm vi nh hưởng
ca
A. chạy đua vũ trang vi Mĩ, nhm duy t trt t thế gii “hai cực”.
B. khc phc hu qu chiến tranh và xây dng chế độ xã hi ch nghĩa.
C. mun cnh tranh v thế ng quc vi Mĩ.
D. t qua thế bao vây, cm vn ca Mĩ và các nước Tây Âu.
Câu 19: Mt trong nhng ý nghĩa quc tế to ln ca Cách mạng tháng Mười Nga là
A. to thế cân bng trong so sánh lực lượng gia ch nghĩa xã hi và ch nghĩa tư bản.
B. đập tan ách áp bc bóc lt phong kiến trên toàn thế gii.
C. c vũ và để li nhiu bài hc kinh nghip quý báu cho phong trào cách mng thế gii.
D. đưa đến s thành lp t chc quc tế mi ca giai cp công nhân quc tế.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - Mã đề thi 108
D. đâu bọn đế quc, thc dân cũng tàn bạo, độc ác; đâu người lao đng cũng b áp bc bóc lt
man.
Câu 23: Nguyên nhân ch yếu khiến các nưc Tây Âu liên kết kinh tế vi nhau t đầu những năm 50 của
thế k XX nhm
A. cnh tranh với các nước ngoài khu vc. B. thành lập Nhà nưc chung châu Âu.
C. thoát dn khi s l thuc vào Mĩ. D. khẳng đnh sc mnh và tim lc kinh tế.
Câu 24: Cuc binh biến ca sĩ quan binh lính yêu nưc Ai Cp (1952) ý nghĩa đối vi phong
trào gii phóng dân tc châu Phi?
A. Lật đổ vương triều Pharúc và nn thng tr ca thc dân Anh.
B. Lập nên nưc Cng hòa nhânn Ai Cp.
C. M đầu phong trào gii phóng dân tc châu Phi.
D. Lật đổ hoàn toàn ch nghĩa thc dân cũ châu Phi.
Câu 25: S kin nước Anh ri khi Liên minh Cu Âu (BREXIT - 2016) đã tác động như thế o đến
tình hình chung ca khi này?
A. Gây khó khăn trong vic quan h thương mi ca khu vc.
B. y khó khăn trong việc trao đổi hàng hóa gia Anh và khu vc.
C. m đo ln nn kinh tế tài chính ca khu vc.
D. Gây khó khăn trong quan hệ trao đổi v tài chính trong khu vc.
Câu 26: Ý nào không phn ánh đúng nét mi trong phong trào dân tc tư sản Đông Nam Á sau Chiến
tranh thế gii th nht?
A. Mục tiêu giành độc lập được đặt ra rõ ràng.
B. Diễn ra dưới nhiu hình thc phong phú.
C. Mt s chính đảng tư sản được thành lp và có ảnh hưởng rng rãi.
D. Có s liên kết vi các phong trào khác trong c c.
Câu 27: Phe liên minh do các nước đế quc lp ra trong chiến tranh thế gii I( 1914-1918) gm nhng
c nào?
A. Anh, Pháp, Mĩ và Nga. B. Đức cùng Áo Hung và I-ta-li-a.
C. Đức cùng Áo Hung và Nht Bn. D. Anh, Pháp, Mĩ và Liên.
Câu 28: T đầu những năm 80 của thế k XX, trên thế gii đã diễn ra
A. nhng thay đi ln v cơ cấu dân cư. B. xu thế toàn cu hóa.
C. cuc cách mng cht xám. D. cuc cách mng 4.0.
Câu 29: Hiệp ước Bali ( 2 - 1976) đánh dấu bước phát trin mi ca t chc ASEAN vì Hiệp ước đã xác
định
A. nhng nguyên tắc cơ bản trong chính sách hướng ngoi nhm thu hút vn.
B. nhng chính sách đối ni, đối ngoi của các nước ASEAN.
C. nhng nguyên tắc cơ bản trong quan h giữa các nước ASEAN.
D. nhng nguyên tắc cơ bản trong xây dng mt liên minh kinh tế, quân s.
Câu 30: Biến đổi nào ca khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế gii th hai p phn làm thay đi
bản đồ địa - chính tr thế gii?
A. Hàn Quc, Hồng Công, Đài Loan trở thành nhng con rng kinh tế châu Á.
B. c Cng hòa Nhânn Trung Hoa ra đi.
C. Nht Bn tr tnh nn kinh tế đứng th hai thế gii.
D. Hàn Quc tr tnh con rng kinh tế ni bt nhất Đông Bắc Á.
Câu 31: Vit Nam th rút ra bài hc kinh nghim gì t s phát trin kinh tế ca Nht Bn sau Chiến
tranh thế gii th hai (1945)?
A. Cng c quyn lc ca chính quyền tư sản, tranh th ngun lc bên ngoài.
B. Ch đẩy mnh sn xuất để xut khu, phát trin ngoi thương.
C. Coi trng giáo dục vì con người vn quý nht, là nhân t quyết định hàng đầu.
D. Xây dng nn kinh tế t ch, chú trng công nghip quân s.
Câu 32: Năm 1995, Mĩ bình thường hóa quan h ngoi giao vi Vit Nam vì do ch yếu nào dưới đây ?
A. Phù hp vi xu thế hòa bình, hp tác trên thế gii.
B. Đáp ứng nguyn vng ca nhân dân Vit Nam.
C. Do cuộc đấu tranh ca nhân dân tiến b trên thế gii.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com biên soạn và xin gửi tới các bạn cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Ngô Gia Tự, Vĩnh Phúc, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Tiếng Anh 12, Ngữ văn 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 440
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm