Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 liên trường THPT Nghệ An

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 1/6 - Mã đề thi 101
SỞ GD & ĐT NGH AN
LIÊN TRƯỜNG THPT
(Đề thi 05 trang)
THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2020
Môn thi: TOÁN
Thời gian m bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ tên thí sinh:.......................................................... Số báo danh: ..................
đề: 101
Câu 1: Hàm số y = –x
3
+ 3x đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (-1;1) B. (-∞;-1) C.
0; 3
D. (1;+∞)
Câu 2: Cho 2 đường tròn nằm trên 2 mặt phẳng phân biệt và có chung dây cung AB. Có bao nhiêu mặt cầu
chứa cả 2 đường tròn đó?
A. 0 B. 1 C. 2 D. vô số
Câu 3: Trong không gian Oxyz cho M(1;2;–3), khoảng cách từ M đến mặt phẳng (Oxy) bằng:
A. 6 B. 3 C. 10 D.
5
Câu 4: Cho khối trụ chiều cao h = 8, bán kính đường tròn đáy bằng 6, cắt khối trụ bởi một mặt phẳng
song song với trục và cách trục một khoảng bằng 4. Diện tích thiết diện tạo thành là:
A.
16 3
B.
32 3
C.
32 5
D.
16 5
Câu 5: Tìm tập xác định của hàm số:
2
y log x 2 3log x
.
A. (-2;0)
(0;+∞) B. (0;+∞) C. (-2;+∞) D. [-2;+∞)
Câu 6: Số điểm cực trị của hàm số:
3 2
4
y x 2x x 3
3
là:
A. 0 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 7: Cho biểu thức
, (a>0). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
5
12
P = a
B.
7
12
P = a
C.
3
4
P = a
D.
3
2
P = a
Câu 8: Hàm số nào sau đây nghịch biến trên
;
?
A. y =
x
3
B. y = (1,5)
x
C. y =
x
2
e
D. y =
x
3 1
Câu 9: Cho F(x) là một nguyên hàm của f(x) = sin2x và
F 1
4
. Tính
F
6
?
A.
5
F
6 4
B.
3
F
6 4
C.
F 0
6
D.
1
F
6 2
Câu 10: Đồ thị hàm số
2
x 1
y
x 1
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang:
A. 4 B. 2 C. 3 D. 1
Câu 11: Giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) = x.e
x
trên [-2;-1] bằng:
A.
1
e
B.
1
e
C.
2
2
e
D.
2
2
e
Câu 12: Cho hàm số y = f(x) có đạo hàm
f '(x)
< 0

x
R. Tìm x để
1
f f 2
x
A.
1
;0 ;
2
 
B.
1
;
2

C.
1
;0 0;
2

D.
1
0;
2
Câu 13: Cho khối tứ diện ABCD có thể tích bằng 60cm
3
và điểm K trên cạnh AB sao cho AB = 4KB. Tính
thể tích V của khối tứ diện BKCD.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 2/6 - Mã đề thi 101
A. V = 20cm
3
B. V = 12cm
3
C. V = 30cm
3
D. V = 15cm
3
Câu 14: Tổng bình phương các nghiệm của phương trình
2
x
3x 2
1
4
4
bằng:
A. 5 B. 2 C. 3 D. 9
Câu 15: Tập nghiệm S của bất phương trình
2
1 2
2
log x 6x 5 log x 1 0
là:
A. S = (1;+∞) B. S = [5;6) C. S = (1;6) D. S = (5;6)
Câu 16: Cho hàm số y = f(x) đạo hàm
f '(x)
= x
2
(x–1)(x
2
–4) xR. Hàm số đã cho bao nhiêu điểm
cực trị.
A. 2 B. 4 C. 5 D. 3
Câu 17: Cho hình chóp SABC có
ABC đều cạnh
a 3
và SA vuông góc với đáy. Góc tạo bởi cạnh SB và
mặt phẳng (ABC) bằng 30
0
. Thể tích khối chóp SABC là:
A.
3
a 3
4
B.
3
9a
8
C.
3
3a 3
4
D.
3
a 3
12
Câu 18: Cho hình nón đỉnh S, tâm đáy O, bán kính đáy bằng a, đường sinh l, góc tạo bởi đường sinh
và đáy bằng 60
0
. Tìm kết luận sai?
A. l = 2a B.
C.
2
xq
S 2 a
D.
2
TP
S 4 a
Câu 19: Phương trình
25 2 5 5
2log x log 25.log 2 log 26 x
hai nghiệm. Tích của hai nghiệm đó
bằng:
A.
5
B. 25 C. 5 D. 4
Câu 20: Trong hệ tọa độ Oxyz, cho
a
(1;m;–1) và
b
(2;1;3). Tìm giá trị của m để
a b
.
A. m = –2 B. m = 2 C. m = –1 D. m = 1
Câu 21: Cho hình lăng trụ tam giác đều tất cả các cạnh đều bằng
a 3
. Tính theo a thể tích V của khối
lăng trụ đó.
A. V =
3
2a 3
B. V =
3
9a
4
C. V =
3
3a
4
D. V =
3
3a 3
3
Câu 22: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?
A.
2x 1
y
x 1
B.
x 21
y
1 x
C.
2x 1
y
x 1
D.
x 1
y
2x 1
Câu 23: Trong các giới hạn sau, giới hạn nào đúng?
A.
2
2
x
3x x 2
lim 3
x 1

B.
4
2 4
x
2x x 1
lim 2
2 x x

C.
2
2
x
2x x 3
lim 3
x x 1

D.
2
x
x 4
lim 1
x 1

Câu 24: Cho hàm số
y f x
liên tục trên
3;2
bảng biến thiên như sau. Gọi
,M m
lần lượt
là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
y f x
trên đoạn
1;2 .
Giá trị của 2
M m
bằng:
x
-3
-1
0
1
2
f’(x)
+
0
0
+
0
f(x)
3
2
-2
0
1
x
-∞
-1
+∞
y'
+
+
y
+∞
2
2
-∞
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trang 3/6 - Mã đề thi 101
A. 7 B. 8. C. 6. D. 4.
Câu 25: Tìm tập xác định của hàm số:
10
2x 1
y
x
.
A. R\{0} B.
1
;
2

C.
1
;0 ;
2

D. R
Câu 26: Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ cạnh đáy bằng a, M điểm trên cạnh AA’ sao cho
3a
AM
4
. Tang của góc tạo bởi hai mặt phẳng (ABC) và (MBC) là:
A.
3
2
B. 2 C.
2
2
D.
1
2
Câu 27: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau:
Số nghiệm của phương trình là f(x
2
–2) = 4 là:
A. 4 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 28: Hàm số nào dưới đây không phải là nguyên hàm của hàm số f(x) = x
3
.
A.
4
x
y 2
4
B.
4
x
y
4
C. y = 3x
2
D.
4
2019
x
y 2
4
Câu 29: Một mặt cầu có bán kính R = 4. Diện tích mặt cầu đó bằng:
A. 16
B.
64
3
C. 128
D. 64
Câu 30: Một hình hộp đứng hai đáy là hình thoi (không phải hình vuông) bao nhiêu mặt phẳng đối
xứng?
A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 31: Bạn An trúng tuyển đại học nhưng không đủ tiền nộp học phí nên An quyết định vay ngân hàng
trong 4 m, mỗi năm 10 triệu đồng với lãi suất 3%/năm (thủ tục vay một năm một lần vào thời điểm đầu
năm học). Khi ra trường An thất nghiệp chưa trả được tiền cho ngân hàng nhưng phải chịu lãi suất 8%/năm.
Số tiền An nợ ngân hàng bốn năm đại học và một năm thất nghiệp xấp xỉ bằng:
A. 46.538.000 đồng B. 45.188.000 đồng C. 43.091.000 đồng D. 48.621.000 đồng
Câu 32: Cho hình chóp SABC SA = a, SB =
3a 2
, SC =
2a 3
,
0
ASB BSC CSA 60
. Thể ch
khối chóp SABC là:
A.
3
2a 3
B.
3
a 3
3
C.
3
a 3
D.
3
3a 3
x
-∞
-2
3
+∞
y'
+
0
0
+
y
4
+∞
-∞
-2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 liên trường THPT Nghệ An để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 liên trường THPT Nghệ An vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Toán năm 2020 liên trường THPT Nghệ An, mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Chia sẻ, đánh giá bài viết
2
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Toán 12

    Xem thêm