Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Đốc Binh Kiều - Đồng Tháp (Đề 017)

4 220
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD&ĐT ĐỒNG THÁP
THPT ĐỐC BINH KIỀU
Đề 017
(Đề thi 05 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Môn thi: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. PHẦN CHUNG
Câu 1: Những kim loại sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân các dung dịch muối
A. Na, K, Cu, Ag. B. Ba, Ca, Sr, Ra.
C. Na, K, Mg, Ba. D. Cu, Ag, Au.
Câu 2: Khi cho Ba vào dung dịch Cu(NO
3
)
2
, thì sản phẩm của phản ng
A. Ba(NO
3
)
2
Cu. B. Ba(NO
3
) Cu(NO
3)2
C. Ba(NO
3)2
, Cu(OH)
2
, Cu, H
2
. D. Ba(NO
3
)
2
, Cu(OH)
2
, H
2
.
Câu 3: Cho 1,12 gam bột Fe 0,24 gam bột Mg tác dụngvới 250 ml dung dịch CuSO
4
, khuấy nhẹ cho đến khi
dụng dịch mất màu xanh thì khối lượng kim loại sau phản ứng 1,88 gam. Nồng độ mol/l của dung dịch
CuSO
4
trước phản ứng
A. 0,2M B. 0,25M C. 0,1M D. 0,4M.
Câu 4: Phản ứng ion Na
+
bị khử
A. NaOH tác dụng với HCl. B. nhiệt phân NaHCO
3
C. điện phân dung dịch NaCl. D. điện phân nóng chảy NaCl.
Câu 5: Các đơn chất kim loại kiềm đều cấu tạo mạng
A. nguyên tử bền vửng. B. lập phương tâm khối.
C. lập phương tâm diện. D. lăng trụ lục giác đều.
Câu 6: Trong quá trình điện phân dung dịch KBr catôt xẩy ra
A. sự khử ion K
+
. B. sự oxi hoá ion Br
-
. C. sự khử nước. D. sự oxi hoa ion K
+
.
Câu 7: Tất cả các kim loại trong dãy sau đều dể dàng khử nước nhiệt độ thường
A. Na, K. Ba, Fe. B. Ag, Ca, Mg, Sr. C. Na, K, Ba, Ca. D. Na, K, Ba, Cu.
Câu 8: Khi nhỏ từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa Ba(HCO
3
)
2
, thì sản phẩm tạo thành
A. Ba(OH)
2
NaHCO
3
. B. BaCO
3
, NaHCO
3
H
2
O.
C. BaCO
3
, Na
2
CO
3
H
2
O. D. Cả B C đều đúng.
Câu 9: Cho V(ml) dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch chứa 0,3 mol NaAlO
2
thu được 1,56 gam kết tủa, V
giá trị là
A. 40ml B. 120ml C. 60ml 80ml D. Cả A B.
Câu 10: Chất rắn X tác dụng với dung dịch HNO
3
vừa đủ chỉ thu được một khí duy nhất dung dịch Ychỉ
một muối.Tất cả các chất trong dãy nào sau đây phù hợp với X?
A. Al , Fe
3
O
4
, S , FeCl
2
, Cu
2
O. B. FeO , Cu , Fe(OH)
2
, Fe
3
O
4
, Cu
2
O.
C. Zn , FeCO
3
, CuCl
2
, Fe(NO
3
)
2
. D. CuFeS
2
, FeO , FeBr
2
, Cu
2
O , Zn.
Câu 11: Các chất nào sau đây chất lưởng tính?
A. Al, Al
2
O
3
, Al(OH)
3
. B. Al, NaHCO
3
, Al(OH)
3
.
C. Al(OH)
3
, Al
2
O
3
, NaHCO
3
. D. Na
2
CO
3
, Al(OH)
3
, Al
2
O
3
.
Câu 12: Điện phân nóng chảy hổn hợp NaCl BaCl
2
cho đến khi phản ứng kết thúc thu được 18,3 gam kim
loại 4.48lít(đkc) khí Cl
2
. Khối lượng Na Ba đả dùng
A. 4.6 gam Na 13,7 gam Ba. B. 2.3 gam Na 16 gam Ba.
C. 6.3 gam Na 12 gam Ba. D. 4.2 gam Na 14,1 gam Ba.
Câu 13: Phản ứng sau đây không dùng để điều chế HBr
A. NaBr(r) + H2SO
4
(đ, n) NaHSO
4
+ HBr
B. H
2
+ Br
2
2 HBr
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. PBr
3
+ 3 H
2
O 3 HBr + H
3
PO
3
.
D. Br
2
+ H
2
S HBr + S.
Câu 14: Để phân biệt hai bình chứa khí SO
2
CO
2
ta thể dùng
A. dung dịch NaOH. B. dung dịch Ca(OH)
2
.
C. dung dịch nước Br
2
. D. cả B, C đều đúng.
Câu 15: Khi dẩn khí etilen vào dung dịch kali manganat trong nước ta thu được sản phẩm là
A. CH
3
COOH. B. CH
3
CHO. C. CO
2
H
2
O. D. CH
2
OH-CH
2
OH.
Câu 16: Để oxi hóa 10.6 gam o-xylen bằng dung dịch KMnO
4
0,5M trong môi trường H
2
SO
4
thì thể tích dung
dịch X đả dùng là( dùng 20 %)
A. 0,12 lít B. 0,576 lít. D. 0,24 lít. D. 0, 48 lít.
Câu 17. Để phân biệt ba chất lỏng n- hexan, glixerin, glucozơ ta thể dùng một hóa chất duy nhất là
A. AgNO
3
/ NH
3
. B. Na. C. Cu(OH)
2
. D. cả A, C đều đúng.
Câu 18: Khối lượng gạo nếp phải dùng để khi lên men(hiệu suất lên men là 50%) thu được 460 ml rượu etylic
50
o
A. 430 gam. B. 520 gam. C. 760 gam. D. 810 gam.
Cho biết tỉ lệ tinh bột trong gạo nếp là 80% khối lượng riêng của rượu etylic 0,80 gam/ ml
Câu 19: Các loại đường sau đều tính khử
A. glucozơ, fructozơ, mantozơ. B. mantozơ, saccarozơ, fructozơ.
C. glucozơ, saccarozơ, mantozơ. D. tất cả đều đúng.
Câu 20: Số ợng đipeptit thể tạo thành từ hai aminoaxit alanin glixin
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 21: Sản phẩm cuối cùng của phản ứng thủy phân protit
A. H
2
N-CH
2
-COOH. B. H
2
N-(CH
2
)
2
-COOH.
C. các
-aminoaxit. D. không xác định được.
Câu 21: Đốt cháy hoàn toàn 8.7 gam aminoaxit(chưá một nhóm chức axit) thu được 0,3 mol CO
2
, 0,25 mol
H
2
O 1,12 lít N
2
(đktc). Từ aminoaxit này thể trực tiêp tạo thành
A. 1 polime. B. 2 polime. C. 3 polime. D. 4 polime.
Câu 22: Tiến hành phản ứng trùng hợp 5,2 gam stiren, sau phản ứng ta thêm 400 ml dung dịch nước brom
0,125M, khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn, sau đó lại thêm vào một lượng dung dịch KI, toàn bộ lượng I
2
sinh ra phản ứng vưà hết với 92 ml dung dịch Na
2
S
2
O
3
1M thì lượng polime sinh ra
A. 4,784 gam. B. 6,28 gam. C. 10.42 gam. D. 9,6 gam.
Câu 23: Số ợng các ancol đồng phân ng với công thức C
3
H
8
O
x
A.2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 24: Chất X CTPT C
4
H
8
O
2
, khi X tác dụng với dd NaOH sinh ra chất Y CTPT C
2
H
3
O
2
Na chất Z
CTPT C
2
H
6
O thì X
A. axit; B. este , C. anđehit , D. ancol.
Câu 25:Để chứng tỏ phenol tính axit yếu ta cho phenol phản ứng với
A. nước Br
2
. B. dung dịch NaOH. C. CO
2
+H
2
O. D. Na.
Câu 26 : Để trung hoà 150g dd một axit hữu no, đơn chức mạch hở X nồng độ 20% cần dùng 20 gam
NaOH, vậy công thức cấu tạo thu gọn của X là:
A. HCOOH. B. CH
3
COOH. C. C
2
H
5
COOH. D. C
3
H
7
COOH.
Câu 27: Những chất nào sau đây vừa tính oxi hóa vừa tính khử?
A. C
2
H
5
OH, CH
3
CHO. B. CH
3
CHO, CH
3
COOH.
C. CH
3
COOH, CH
3
OH. D. CH
3
COOCH
3
, CH
3
COOH.
Câu 28: Chất X không cộng Br
2
, không cho phản ứng tráng gương, tác dụng với CaO theo tỉ lệ mol 1:1. X
A. C
3
H
4
O
4
. B. C
3
H
4
O
4
C
4
H
4
O
6
. C. C
4
H
4
O
8
. D. C
4
H
10
O
4
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 29: 3 chất lỏng không màu benzen, toluen stiren. thể dùng chất nào sau đây để phân biệt 3 chất
trên?
A. Dung dịch Br
2
B. Dung dịch H
2
S0
4
C. Dung dịch Na0H D. Dung dịch KMn0
4
u 30: Cho 2 mol axit axetic 3 mol rượu etylic vào bình cầu để cho phản ứng sau xảy ra:
CH
3
COOH + C
2
H
5
OH CH
3
COOC
2
H
5
+ H
2
O
Khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, trong hỗn hợp 1,2 mol este. nhiệt độ đó, hằng số cân bằng của
phản ứng giá trị
A. 2,8 B. 3,2. C. 1,2. D.1,0.
Câu 31: Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Cho vài giọt CuSO
4
dung dịch NaOH vào dung dịch lòng trắng trứng thì dung dịch chuyển sang màu
xanh tím.
B. Cho HNO
3
đặc vào dung dịch lòng trắng trứng thì thấy xuất hiện kết tủa trắng, khi đun sôi thì kết tủa chuyển
sang màu vàng.
C. Axit lactic được gọi axit béo.
D. Lipit một hợp chất este
Câu 32: Cho các phản ứng sau:
A. 2Cl
2
+ 6KOH KClO
3
+ 5KCl + 3H
2
O
B. 2 KClO
3
2 KCl + 3O
2
C. CaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O Ca (HCO
3
)
2
D. 2CaOCl
2
+ CO
2
+ H
2
O CaCO
3
+ CaCl
2
+ HClO
Số phản ứng oxi hoá khử là:
A. 1 phản ứng. B. 2 phản ứng. C. 3 phản ứng D. 4 phản ứng.
Câu 33: các dung dịch AlCl
3
, NaCl, MgCl
2
, H
2
SO
4
. Chỉ được dùng thêm một thuốc thử nào sau đây để
phân biệt các dung dịch đó?
A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch AgNO
3
.
C. Dung dịch BaCl
2
. D. Dung dịch quỳ tím.
Câu 34: Những kim loại nào sau đây thể điều chế được từ oxit, bằng phương pháp nhiệt luyện nhờ chất khử
CO?
A. Fe, Al, Cu B. Mg, Zn, Fe . C. Fe, Mn, Ni D. Cu, Cr, Ca.
Câu 35: Cho khí H
2
S lội qua dung dịch CuS0
4
thấy kết tủa đen xuất hiện, chứng tỏ:
A. axit H
2
S mạnh hơn H
2
S0
4
. B. axit H
2
S0
4
mạnh hơn H
2
S.
C. kết tủa CuS không tan trong axit mạnh. D. phản ứng oxi hoá khử xảy ra.
Câu 36: Ngâm 5,6 gam sắt trong lượng dung dịch AgNO
3
cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được
m gam muối sắt, m giá trị bao nhiêu?
A. 24.2 gam. B. 18 gam.
C.36 gam. D.không xác định được.
Câu 37: Cho hỗn hợp A gồm 2 muối NaX NaY (X, Y hai halogen kế tiếp nhau). Để kết tủa hoàn toàn 2,2g
hỗn hợp A cần 150ml dung dịch AgN0
3
0,2M. Xác định X, Y biết phản ứng sau:
X
2
+ KY0
3
-> Y
2
+ KX0
3
A. X Cl, Y Br B. X Br, Y Cl
C. X Br, Y I D. X I, Y Br.
Câu 38 : Số ml dung dịch HCl 0,1M phản ứng vừa đủ với 0,75 g axit aminoetanoic
A. 100. B. 200. B. 150. D. 50.
Câu 39: Để phân biệt 2 khí S0
2
C
2
H
4
thể dùng dung dịch nào sau đây:
A. Dung dịch KMn0
4
trong H
2
0 B. Dung dịch Br
2
trong H
2
0

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Đốc Binh Kiều - Đồng Tháp (Đề 017), tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Đốc Binh Kiều - Đồng Tháp (Đề 017). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 220
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm