Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Thanh Hóa lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI
đề 485
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THPT QUỐC GIA (LẦN1)
NĂM HỌC: 2018 2019
MÔN: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút
(Bài thi gồm 4 trang,40 câu trắc nghiệm)
Họ tên học sinh:................................................................ Số báo danh: .............................
Câu 1: Xu thế chung trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh là gì?
A. Tăng cường liên kết khu vực để tăng cường tiềm lực kinh tế, quân sự.
B. Chống lại các tổ chức khủng bố, nhà ớc hồi giáo cực đoan.
C. Hòa bình, hợp tác để cùng nhau phát triển.
D. Cạnh tranh khốc liệt để tồn tại.
Câu 2: Cuc chiến tranh thế giới th nhất th hiện rõ nh chất cuộc chiến tranh
A. chính nghĩa của nhân dân.
C. phi nghĩa của các tập đoàn bản.
B. phi nghĩa giữa các nước đế quốc.
D. chính nghĩa bảo vệ hòa bình thế giới
Câu 3: Ý nào sau đây không phải biến đổi của các ớc Đông Nam Á sau chiến tranh thế
giới thứ hai?
A. Đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng phát triển kinh tế.
B. Từ thân phận thuộc địa trở thành những nước độc lập.
C. Thái Lan giành được độc lập từ tay Anh, Pháp.
D. Tham gia vào Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
Câu 4: sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai Việt Nam?
A. Để đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần th nhất gây ra.
B. Để thúc đẩy s phát triển kinh tế- hội Việt Nam.
C. Để nền công nghiệp, nông nghiệp Việt Nam phát triển.
D. Để vào những thiệt hại trong cuộc khai thác lần thứ nhất.
Câu 5: Sau khi đã hoàn thành về bản cuộc xâm lược Việt Nam, thực n Pháp đã:
A. tiến hàn khai thác thuộc địa lần thứ hai
B. bắt đầu xúc tiến việc thiết lập bộ máy chính quyền thực dân chế độ bảo hộ lên phần
lãnh thổ của Bắc Kì Trung Kì.
C. bắt đầu việc thiết lập bộ máy cai trị lên toàn cõi Việt Nam.
D. tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất
Câu 6: Nguyên nhân chung thúc đẩy kinh tế Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản phát triển sau chiến
tranh thế giới th hai(1939-1945) là gì?
A. Tinh thần tự lực tự cường của nhân dân.
B. Áp dụng khoa học thuật vào sản xuất.
C. Dựa vào tài nguyên thiên nhiên phong phú, đất đai màu mỡ.
D. Sự viện tr từ bên ngoài.
Câu 7: Trong các điểm sau, chỉ điểm khác nhau giữa ơng nh chính trị đầu tiên của
Đảng Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 là:
A. Phương ớng chiến lược của cách mạng
B. Vai trò lãnh đạo cách mạng
C. Phương pháp cách mạng
D. Chủ trương tập hợp lực lượng
Câu 8: Biến đổi quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai
gì?
A. Tổ chức ASEAN được ra đời.
B. Các nước giành được độc lập dân tộc.
C. Nền kinh tế, văn a, hội phát triển
D. Xóa bỏ mọi tàn của chế độ phong
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
mạnh.
kiến.
Câu 9: Chính sách “đồng hóa” về n hóa - hội của c triều đại phong kiến phương Bắc
đối với nước ta trong thời kỳ Bắc thuộc nhằm mục đích?
A. Phát triển nền văn hóa Văn Lang Âu Lạc
B. Khôi phục nền văn hóa thời kỳ Hùng ơng
C. Đưa văn hóa Trung Quốc xâm nhập vào nước ta
D. Biến nước ta thành quận huyện của Trung Quốc
Câu 10: Chiến tranh lạnh chấm dứt đã tác động như thế nào đến tình hình thế giới?
A. Hội đồng tương trợ kinh tế tuyên bố giải thể
B. Phạm vi ảnh hưởng của Liên đều bị thu hẹp
C. Nhiều xung đột tranh chấp đã được giải quyết bằng thương lượng hòa bình
D. Cuộc đua tranh giữa các cường quốc nhằm thiết lập trật t thế giới “đa cực” diễn ra mạnh
mẽ.
Câu 11: Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Ấn Độ trên những lĩnh vực nào?
A. Tôn giáo, chữ viết, kinh tế.
B. Chữ viết, văn hóa, nghệ thuật.
C. Điêu khắc, lễ hội, ch viết, kiến trúc.
D. Tôn giáo, kiến trúc, chữ viết.
Câu 12: Nhận xét nào dưới đây không đúng về cuộc khởi nghĩa Hương Khê?
A. Địa bàn khởi nghĩa rộng khắp bốn tỉnh Bắc Trung Kì.
B. Chế tạo s dụng khí hiện đại.
C. sự phối hợp với cuộc khởi nghĩa Ba Đình của Đinh Công Tráng.
D. Kéo dài nhất trong phong trào Cần vương.
Câu 13: Ý nào được coi thời lịch sử do xu thế toàn cầu hóa đem lại cho tất cả các
quốc gia trên thế giới?
A. Các nguồn vốn đầu tư, thuật công ngh kinh nghiệm quản từ bên ngoài.
B. Sự xung đột và giao thoa giữa các nền văn hóa trên thế giới.
C. Sự ra đời của các t chức liên kết kinh tế thương mại, i chính c khu vực.
D. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.
Câu 14: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, mâu thuẫn nào tr thành mâu thuẫn bản, cấp
bách hàng đầu của cách mạng Việt Nam?
A. Giữa sản dân tộc với Pháp.
B. Giữa nông dân với địa chủ.
C. Giữa công nhân với sản.
D. Giữa nhân dân Việt Nam với thực dân
Pháp.
Câu 15: nh chất chiến tranh thế giới th 2 khác so với chiến tranh thế giới th nhất?
A. Từ khi Liên tham gia thì đó chiến tranh chống phát xít.
B. Quan hệ quốc tế trở nên căng thẳng hơn.
C. Hậu quả ng nặng nề với 60 triệu người chết.
D. Quy mở rộng lớn hơn với 76 nước tham gia.
Câu 16: Đặc điểm nổi bật của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 ?
A. Các cuộc chiến tranh, xung đột sắc tộc, tôn giáo… liên tếp xảy ra nhiều nơi.
B. Hình thành ba trung tâm kinh tế - i chính lớn: Mỹ, y Âu, Nhật Bản.
C. Cuộc cách mạng khoa học - thuật đạt được nhiều thành tựu to lớn.
D. Thế giới hình thành hai phe: TBCN XHCN.
Câu 17: Tại sao nói tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn đầu
cuộc chiến tranh đế quốc, xâm lược phi nghĩa?
A. Chính sách dung túng, nhượng bộ phát xít của các ờng quốc phương Tây tạo điều kiện
cho phe phát xít gây ra cuộc chiến tranh thế giới thứ hai.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. Sự bành trướng của phát xít Đức Châu Âu đã chà đạp nghiêm trọng lên quyền độc lập,
tự chủ thiêng liêng của các dân tộc.
C. chủ nghĩa phát xít muốn xóa bỏ trật tự Vécxai Oasinhtơn.
D. Liên không tham chiến.
Câu 18: Đặc điểm quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc t năm 1920 đến năm 1930 là:
A. truyền chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.
B. chuẩn bị thực hiện chủ trương sản hóa” để truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào
Việt Nam.
C. thành lập ba tổ chức Cộng sản Việt Nam.
D. chuẩn bị về tưởng chính trị tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-
2-1930)
Câu 19: Một trong những nét độc đáo của cuộc khởi nghĩa Yên Thế so với các cuộc khởi
nghĩa lớn
trong phong trào Cần vương là:
A. Nhiều cuộc chiến đấu quyết liệt diễn ra tại các ng căn cứ.
B. Buộc thực dân Pháp phải chấp nhận giảng hòa với nghĩa quân.
C. Cuộc đấu tranh chống thực n Pháp diễn ra quyết liệt.
D. Phong trào sự tham gia của đông đảo nhân dân
Câu 20: Thanh Hóa nơi đầu tiên phát hiện ra nền văn hóa đồng thau rực rỡ với tên gọi:
A. Văn hóa Sa
Huỳnh.
B. Văn hóa Hòa
Bình.
C. Văn hóa Đông
Sơn.
D. Văn hóa Bắc Sơn.
Câu 21: Điểm khác nhau bản của phong trào Cần vương từ năm 1888 đến năm 1896 so
với phong trào từ năm 1885 đến 1888 là:
A. lãnh đạo chủ yếu phu, n thân.
B. phát triển mạnh.
C. không diễn ra dưới sự chỉ đạo của triều
đình.
D. lan rộng Bắc Trung .
Câu 22: Quyền lực trong hội Địa Trung Hải nằm trong tay:
A. lão các th tộc
B. Bình dân thành thị
C. Ch nô, chủ ởng, nhà buôn
D. Tăng lữu
Câu 23: Đặc điểm nổi bật nhất của cách mạng khoa học- công nghệ gì?
A. Khoa học trở thành lực ợng sản xuất trực tiếp.
B. Khoa học- thuật đáp ứng nhu cầu của cuộc sống.
C. Khoa học đi trước mở đường cho sản xuất phát triển.
D. Khoa học mở đường cho công cụ mới phát triển.
Câu 24: Chiến thắng đại nào được xem mốc đánh dấu kết thúc thời kỳ ngàn năm Bắc
thuộc?
A. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền (938)
B. Họ Khúc giành được quyền tự chủ (905-907)
C. Chiến thắng của sự ra đời nhà nước Vạn Xuân độc lập (544)
D. Chiến thắng của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng (776-791)
Câu 25: Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước
đúng đắn cho dân tộc Việt Nam?
A. Nguyễn Ái Quốc tham gia ng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).
B. Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến Hội ngh cxai (18-6-1919).
C. Nguyễn Ái Quốc đọc thảo Luận cương của Lênin v vấn đề dân tộc thuộc địa (7-
1920).
D. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam ch mạng Thanh niên (6-1925).

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Nguyễn Trãi - Thanh Hóa lần 1. Tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

-------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.994
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm