30 đề ôn thi THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 có đáp án

Trang
3
/4 đề 462 Lịch sử
ĐỀ THI THỬ 1
THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: Khoa học hội; Môn: Lịch sử
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí
sinh:…………………………………………………………. Số báo
danh:……………………………………………….
Câu 1. Với chiến thắng của phong trào “Đồng Khởi”, quân dân miền Nam đã làm phá sản chiến
lược chiến tranh nào của Mĩ?
A. “Chiến tranh cục bộ” B. “Chiến tranh đặc biệt”
C. “Việt Nam hóa chiến tranh” D. “Chiến tranh đơn phương”
Câu 2. Thành tựu quan trọng nhất của Liên trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa hội là:
A. Phóng thành công tàu trụ bay vòng quanh trái đất B. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo
C. Trở thành cường quốc công nghiệp lớn thứ hai thế giới D. Chế tạo thành công bom nguyên tử
Câu 3. Năm 1995, thành công lớn nhất của ngoại giao Việt Nam gia nhập:
A.
ASEAN B. APEC C. WTO D. Liên Hợp Quốc
Câu 4. Cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975 đã lần lượt trải qua các chiến dịch nào?
A. Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng, H Chí Minh B. Huế - Đà Nng, Tây Nguyên, Hồ Chí Minh
C. Tây Nguyên, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh D. Plâyku, Huế - Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
Câu 5. Ý nào sau đây không phải nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc (1954 1965)?
A. Hàn gắn vết thương chiến tranh B. Khôi phục kinh tế
C. Đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa hội D. Đấu tranh chống Diệm
Câu 6. Những nước nào sau đây Đông Nam Á đã giành được độc lập trong tháng 8 năm 1945?
A. Việt Nam Lào B. Việt Nam Inđônêxia C. Việt Nam Campuchia D. Lào Inđônêxia
Câu 7. Cuộc kháng chiến của n tộc Việt Nam chống thực dân Pháp (1945 1954) được kết thúc
bằng sự kiện lịch sử nào?
A. Hiệp định Giơnevơ m 1954 về Đông Dương được kết B. Chiến dịch Biên giới thu - đông
1950
C. c cuộc tiến công chiến lược trong đông xuân 1953 1954 D. Chiến dịch Điện Biên Ph năm 1954
Câu 8. Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc gồm những quốc gia nào?
A.
Liên (Nga) Nhật Bản Trung Quốc - Anh
B.
Đức Nhật Bản Trung Quốc - Pháp
C.
Anh Pháp Trung Quốc Nhật Bản
D.
Liên (Nga) Anh Pháp Trung Quốc
Câu 9. Trong c biện pháp giải quyết nạn đói Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám (1945), biện
pháp nào quan trọng nhất?
A. Lập gạo tiết kiệm B. Tổ chức ngày đồng tâm
C. Tăng cường sản xuất D. Chia lại ruộng đất cho nông dân
Câu 10. Sắp xếp theo thứ t thời gian các chiến lược chiến tranh thực hiện Việt Nam trong
những năm 1954 - 1973?
1. “Chiến tranh cục bộ” 2. “Việt Nam hóa chiến tranh”
3. “Chiến tranh đặc biệt” 4. “Chiến tranh đơn phương”
A. 1 2 3 4 B. 1 4 2 3 C. 4 3 1 2 D. 4 3 2 -
1
Câu 11. Nguyên nhân chủ yếu nhất buộc Liên chấm dứt Chiến tranh lạnh là:
A.
Sự phát triển của khoa học thuật xu thế toàn cầu hóa
Trang
4
/4 đề 462 Lịch sử
B.
Cuộc chạy đua trang làm cho hai nước tốn kém, suy giảm nhiều mặt
C.
Sự lớn mạnh của Trung Quốc, Ấn Độ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới
D.
Tây Âu Nhật Bản vươn lên mạnh m trở thành đối thủ của
Câu 12. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) sự hợp nhất của các tổ chức cách mạng nào?
A.
Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đảng Cộng sản Đông Dương
B.
Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn
C.
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng Đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng
D.
An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng
Câu 13. sao Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5/1941) ý nghĩa quan trọng đối với sự thành
công của Cách mạng tháng Tám (1945)?
A.
Chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc
B.
Hoàn chnhquátrìnhchuynhướngch đo chiến lưc được đềra t HộinghTrungươngtháng11/1939
C.
Giải quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân
D.
Củng cố khối đoàn kết toàn dân
Câu 14. Đâu không phải nội dung của hội nghị Ianta đặt ra?
A. Nhanh chóng đánh bại chủ nghĩa phát xít B. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh
C. Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận D. Hợp tác để phát triển kinh tế
Câu 15. Những chiến thắng quân sự nào góp phần làm phá sản chiến lược Chiến tranh đặc biệt” của ?
A. Bình Giã, Ba Gia, Đồng Xoài, núi Thành B. Ấp Bắc, Bình Giã, Vạn Tường, An Lão
C. Ấp Bắc, Bình Giã, An o, Ba Gia, Đồng Xoài D. p Bắc, núi Tnh, Vạn ng,Đồng Xoài
Câu 16. Tác phẩm tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện chính trị
Quảng Châu (Trung Quốc) trong những m 1925 1927 là:
A. “Chính cương vắn tắt” B. “Bản án chế độ thực dân Pháp”
C. “Đường Kách Mệnh” D. “Nhật trong tù”
Câu 17. Sự kiện nào đánh dấu bước chuyển biến của phong trào công nhân Việt Nam từ đấu tranh tự phát
sang tự giác?
A.
Bãi công của công nhân Sài Gòn Chợ Lớn
B.
Bãi công của công nhân viên chức các sở công thương của Pháp Bắc năm 1922
C.
Bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định năm 1924
D.
Bãi công của công nhân xưởng y Ba Son Sài Gòn 8/1925
Câu 18. Giai cấp công nhân Việt Nam nguồn gốc xuất thân chủ yếu là:
A. Giai cấp tư sản bị phá sản B. Công chức, viên chức bị sa thải
C. Thợ thủ công bị thất nghiệp D. Nông dân bị tước đoạt ruộng đất
Câu 19. Việc Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba tham gia sáng lập Đảng
Cộng sản Pháp (12/1920) ý nghĩa gì?
A.
Chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam
B.
Đánh dấu bước chuyển biến trong tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, từ chiến yêu nước trở thành
chiến cộng sản
C.
Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới
D.
Phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ từ t phát lên t giác
Câu 20. Nước Việt Nam ngay sau Cách mạng tháng Tám (1945) phải đối phó với những khó khăn nào?
A.
Nạn đói, nạn dốt, nạn ngoại xâm
B.
Nạn đói, nạn dốt, nội phản
C.
Nạn đói, nạn dốt, ngân sách nhà nước trống rỗng
D.
Nạn đói, nạn dốt, ngân sách nhà nước trống rỗng, ngoại xâm nội phản
Câu 21. Điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành bảo vệ độc lập dân tộc khu vực latinh sau
chiến tranh thế giới thứ hai là:
Trang
5
/4 đề 462 Lịch sử
A. Chống lại chế độ độc tài Batixta B. Chống lại chế độ thực dân Tây Ban Nha
C. Chống lại chế độ thực dân B Đào Nha D. Chống lại chế độ độc tài thân
Câu 22. Kẻ t nguy hiểm nhất của nước Việt Nam Dân ch Cộng hòa trong năm đầu sau Cách mạng
tháng Tám (1945) là:
A. Phát xít Nhật B. Thực dân Pháp C. Trung Hoa n quốc D. Thực dân Anh
Câu 23. Câu văn nào được trích trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến thể hiện cuộc kháng chiến
của ta cuộc kháng chiến toàn dân?
A.
“…Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng,
thực dân Pháp càng lấn tới, chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa…”
B.
“…Hễ người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực n Pháp để cứu Tổ quốc…”
C.
“…Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu
làm lệ…”
D.
“…Nước Việt Nam có quyền ng tự do độc lập, sự thật đã tr thành một nước tự do, độc lập…”
Câu 24. Hệ quả quan trọng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ giai đoạn đầu những m 80 của
thế kỉ XX đến nay là:
A.
Những thay đổi lớn về cấu dân
B.
Xu thế toàn cầu hóa xuất hiện
C.
Xuất hiện những phát minh quan trọng trong lĩnh vực công nghệ
D.
Sự ra đời của thế hệ máy tính điện tử
Câu 25. Thách thức lớn nhất của thế giới trong thập kỉ đầu tiên của thế kỉ XXI gì?
A. Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng B. Nguy cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên
C. Chiến tranh, xung đột nhiều khu vực trên thế giới D. “Chủ nghĩa khủng bố” hoành hành
Câu 26. tưởng cốt lõi trong “Cương lĩnh chính trị” đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là:
A.
Tự do dân chủ B. Ruộng đất cho dân cày
C. Đoàn kết với cách mạng thế giới D. Độc lập tự do
Câu 27. Tổ chức quốc tế nào ra đời tháng 3 năm 1919 với mục đích thúc đẩy sự phát triển của phong trào
cách mạng thế giới?
A.
Hội Quốc liên B. Ln Hợp Quốc C. Quc tếCộng sản D. Hội Ln hiệp c dân tộc thuộc địa
Câu 28. Ý nào sau đây không phải mục tiêu bản trong “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ?
A.
Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, khống chế các nước đồng minh
B.
Ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới xóa bỏ ch nghĩa hội trên thế giới
C.
Thiết lập sự thống trị trên toàn thế giới
D.
Sử dụng khẩu hiệu “Thúc đẩy n chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác
Câu 29. Những quốc gia vùng lãnh thổ nào khu vực Đông Bắc Á được gọi con rồng” kinh tế
châu Á?
A. Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan B. Triều Tiên, Hàn Quốc, Đài Loan
C. Nhật Bản, Ma Cao, Hàn Quốc D. Hồng Kông, Hàn Quốc, Đài Loan
Câu 30. Nguyên nhân tính chất quyết định nhất đưa đến thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp
của nhân dân ta?
A.
Nhân dân ta truyền thống u nước nồng nàn
B.
Sự quyết tâm đồng lòng của quân dân ta
C.
sự giúp đỡ của các nước hội chủ nghĩa anh em tinh thần đoàn kết chiến đấu của nhân
dân ba nước Đông Dương
D.
Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng
Câu 31. Lịch sử thế giới ghi nhận năm 1960 “năm châu Phi”vì:
A. 17 nước châu Phi được trao trả độc lập B. Cả châu Phi giành được độc lập

30 đề ôn thi THPT quốc gia môn Lịch sử

Để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu 30 đề ôn thi THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018, chắc chắn bộ tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: 30 đề ôn thi THPT quốc gia môn Lịch sử năm 2018 có đáp án. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 3.662
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử Xem thêm