Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7

Câu 81. Nhóm vi khun nào sau đây có khnăng chuyn hóa NO
3
-
thành N
2
?
A. Vi khun amôn hóa.
B. Vi khun cố định nitơ.
C. Vi khun nitrat hóa.
D. Vi khun phn nitrat hóa.
Câu 82. Cho các loi tế bào sau:
(1) Tế bào đơn bi ngưi.
(2) Tế bào tam bi ở đậu Hà Lan.
(3) Tế bào xôma châu chu đc.
(4) Tế bào giao tbình thưng rui gim.
(5) Thba nhim rui gim.
(6) Tế bào ca ngưi bị mắc hi chng Tớc-nơ.
(7) Tế bào ni nhũ ở đậu Hà Lan.
(8) Tế bào tứ bội ở củ cải.
Có bao nhiêu tế bào có bnhim sc thlà mt số lẻ?
A.3 B. 3 C. 5 D. 6
Câu 83. Ở tế bào nhân thc, quá trình nhân đôi ADN
(1) Din ra theo nguyên tc bsung và bán bo toàn
(2) Bao gicũng din ra đng thi vi quá trình dch mã
(3) Thưng din ra nhiu ln trong mt ln phân bào
(4) Chdin ra trong nhân tế bào
(5) Là cơ scho snhân đôi ca NST
Số phương án đúng là
A.4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu
84. nhng loài đng vt có htun hoàn kín. Máu chy trong đng mch có đc đim là
A. áp lực cao, tc đmáu chy chm hoc trung bình
B. áp lc thp hoc trung bình, tc đmáu chy chậm
C. áp lc thp hoc trung bình, tc đmáu chy nhanh
D. áp lc cao hoc trung bình tc đmáu chy nhanh
Câu 85. Sự thông khí trong các ng khí ca côn trùng thc hin đưc nh
A.
sự co dãn
ca phn bng
KÊNH GIÁO DỤC QUỐC GIA
VTV7
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN SINH HỌC
Năm học: 2017 - 2018
Thi gian làm bài: 90 phút;
(40 câu trc nghim)
--------------
B. sự vận đng ca cánh
C. sự di chuyn ca thân
D. sự nhu đng ca htiêu hoá
Câu 86. Chu trình cố định CO
2
thc vt C
4
din ra đâu?
A. Giai đon đu cđịnh CO
2
giai đon tái cđịnh CO
2
theo chu trình Canvin đu din
ra ở lục lp trong tế bào mô giậu
B. Giai đon đu cđịnh CO
2
giai đon tái cđịnh CO
2
theo chu trình Canvin đu din
ra ở lục lp trong tế bào bao bó mch
C. Giai đon đu cđịnh CO
2
din ra lục lp trong tế bào mô giu còn giai đon tái c
định CO
2
theo chu trình Canvin đu din ra ở lục lp trong tế bào bao bó mch
D. Giai đon đu cđịnh CO
2
din ra lục lp trong tế bào bao bó mch còn giai đon tái
cố định CO
2
theo chu trình Canvin đu din ra ở lục lp trong tế bào mô giậu
Câu 87: thc vt, hô hp sáng là quá trình
A. chỉ xảy ra thc vt C4
B. làm tăng sn phm quang hợp
C. sử dụng enzim PEP cacboxilaza
D. phthu
c vào cưng đánh sáng và nng đCO
2
CO
2
Câu 88: Một trong nhng đc đim ca thđa bi l
A. Cơ thphát trin chm, chng chu kém
B. Tế bào dinh ng mang 2n +1 hoc 2n 1 nhim sc th
C. Tế bào có hàm lưng AND tăng gp bi, tng hp các cht din ra mnh m
D. Hoàn toàn mt khnăng sinh sản
Câu 89: Phép lai P: AaBbDd x AaBbdd. Trong quá trình gim phân hình thành giao tử đực, ở một
số tế bào, cp NST mang cp gen Aa không phân li trong gim phân I, gim phân II bình thưng. Quá
trình gim phân cái din ra bình thưng. Theo lí thuyết, phép lai trên to F
1
có ti đa bao nhiêu kiu
gen?
A.56 B. 42 C. 18 D. 24
Câu 90: Phép lai P: AaBbDd x AaBbdd. Trong quá trình gim phân hình thành giao tử đực, ở một
số tế bào, cp NST mang cp gen Aa không phân li trong gim phân I, gim phân II bình thưng. Quá
trình gim phân cái din ra bình thưng. Theo lí thuyết, phép lai trên to F
1
có ti đa bao nhiêu kiu
gen?
A.1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 91: Khi tế bào sinh giao tcủa cá thcó kiu gen AaX
b
Y gim phân, cp NST gii tính không
phân li trong gim phân I, gim phân II din ra bình thưng. Giao tđưc to ra có th
A. AX
b
và aY
B. AX
b
Y hoc a hoc aX
b
Y hoc aX
b
Y hoc A
C. AaY hoc aX
b
D. AX
b
Y và a hoc aX
b
Y và A
Câu 92: Khi nói về đột biến cu trúc NST, phát biu nào sau đây đúng?
A. Đột biến lp đon không làm thay đi sng gen trên NST
B. Đột biến mt đon xut hin đng lot trên các cá thể cùng loài
C. Đột biến đo đon chphát sinh trong nguyên phân ca tế bào sinh dưng
D. Đảo đon có thkhông làm thay đi lưng gen và thành phn gen ca NST
Câu 93: Trt ttiêu hoá thc ăn trong ddày trâu như thế nào?
A. Dạ cỏ → dmúi khế → dlá sách → dạ tổ ong
B. Dạ cỏ → dạ tổ ong → d múi khế → dlá sách
C. Dạ cỏ → dlá sách → dạ tổ ong → dmúi khế
D. Dạ cỏ → dạ tổ ong → d lá sách → dmúi khế
Câu 94: Khi nói vquá trình dch mã, phát biu nào sau đây đúng
A. Quá trình dch mã chdin ra trong nhân tế o
B. Mỗi phân tmARN có thcó nhiu riboxom cùng dch mã
C. R
iboxom dch chuyn theo chiu 3’ 5’ trên phân tmARN
D. Mỗi phân ttARN mang mt vài axit amin cùng lúc khi tiến hành dch mã
Câu 95: Một loài thc vt có bnhim sc th2n = 6. Trên mi cp nhiễm sc th, xét mt gen có 2
alen. Do đt biến, trong loài đã xut hin dng thba tương ng vi các cp nhim sc th. Theo lí
thuyết, các thba này có ti đa bao nhiêu loi kiu gen vcác gen đang xét?
A.114 B. 108 C. 64 D. 36
Câu 96: Khi nói vnguyên nhân và cơ chế di truyn, biến d, có các phát biu sau :
(1) Đt biến thay thế cặp nuclêôtit trên gen phát sinh do sxut hin ca 1 bazơ hiếm
(2) Nếu trong tái bn ADN có acridin chèn vào mnh đang đưc tng hp sgây đt biến
thêm 1 cp nuclêôtit.
(3) Nếu trong tái bn ADN có tác nhân 5BU, sau 3 ln tái bn s xut hin 2 gen đt biến do
có sthay thế 1 cp A-T bng 1 cp G-X.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 kênh truyền hình Giáo dục Quốc gia VTV7. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 224
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm