Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Hậu Lộc 1 - Thanh Hóa (Lần 4)

Sở GD-ĐT Tỉnh Thanh Hoá ĐỀ THI TH TỐT NGHIP THPT QUC GIA LẦN 4
Trường THPT Hậu Lộc I NĂM HỌC 2017 - 2018
n: SINH HC; Ban KHTN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .
Câu 1.
Cho lưới thức ăn dưới đây.
Hãy cho biết bao nhiêu đáp án đúng?
(1) Lưới thức ăn trên 12 chuỗi thức ăn từ 3 mắt xích thức ăn tr n.
(2) Lưới thức ăn trên 2 loại chuỗi thức ăn.
(3) Trong lưới thức ăn trên nếu chim Robin chết thì chim ưng cáo sẽ không tồn tại trong lưới thức ăn trên.
(4) Nếu rắn mối không còn trong lưới thức ăn trên thì dòi sẽ phát triển mạnh hơn lưới thức ăn ban đầu.
(5) Trong lưới thức ăn trên thì chuỗi thức ăn dài nhất 4 bậc dinh dưỡng cáo là động vật ăn thịt bậc 3
(6) Đại bàng loài ăn thịt bậc 2 trong chuỗi thức ăn dài nhất mà tham gia của lưới thức ăn trên.
A.
5
B.
4
C.
3
D.
2.
Câu 2.
Trong trường hợp trội hoàn toàn, tỉ lệ phân tính 1: 1 sẽ xuất hiện trong kết quả của phép lai:
A.
Aa x Aa.
B.
Aa x aa.
C.
AA x Aa.
D.
Aa x Aa Aa x aa.
Câu 3.
Theo quan điểm tiến hoá hiện đại, giải thích nào sau đây về sự xuất hiện bướm sâu đo bạch dương màu
đen (Biston betularia) vùng Manchetxtơ (Anh) vào những năm cuối thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX đúng?
A.
Tất cả bướm sâu đo bạch dương cùng một kiểu gen, khi cây bạch dương màu trắng thì bướm
màu trắng, khi cây màu đen thì bướm màu đen.
B.
Khi sử dụng thức ăn bị nhuộm đen do khói bụi đã làm cho thể bướm bị nhuộm đen.
C.
Môi trường sống các thân cây bạch dương bị nhuộm đen đã làm phát sinh các đột biến tương ứng màu
đen trên thể sâu đo bạch dương.
D.
Dạng đột biến quy định kiểu hình màu đen bướm sâu đo bạch dương đã xuất hiện một cách ngẫu nhiên
từ trước được chọn lọc tự nhiên giữ lại.
Câu 4.
Đại nào đại sự sống di hàng loạt từ nước lên đất liền?
A.
Cổ sinh
B.
Nguyên sinh
C.
Tân sinh
D.
Trung sinh
Câu 5.
Sự hình thành giao tử đực cây hoa diễn ra như thế nào?
A.
Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử
1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế bào
sinh sản 1 tế bào ống phấn
Tế o sinh sản giảm phân tạo 4 giao tử đực.
B.
Tế o mẹ nguyên phân hai lần cho 4 tiểu bào tử
1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa
1 tế bào sinh sản 1 tế bào ống phấn
Tế o sinh sản nguyên phân1 lần tạo 2 giao tử đực.
C.
Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử
1 tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 2 hạt phấn chứa 1 tế bào
sinh sản 1 tế bào ống phấn
Tế o sinh sản nguyen phân 1 lần tạo 2 giao tử đực.
đề: 159
D.
Tế bào mẹ giảm phân cho 4 tiểu bào tử
Mỗi tiểu bào tử nguyên phân 1 lần cho 1 hạt phấn chứa 1 tế
bào sinh sản 1 tế bào ống phấn
Tế bào sinh sản nguyên phân một lần tạo 2 giao tử đực.
Câu 6.
Một quần các sinh vật sau:
(1) Tảo lục đơn bào. (2) rô. (3) Bèo hoa u. (4) Tôm.
(5) Bèo Nhật Bản. (6) trắng. (7) Rau muống. (8) trắm cỏ.
Trong các sinh vật trên, những sinh vật thuộc bậc dinh dưỡng cấp 1 là:
A.
(3), (4), (7), (8).
B.
(1), (2), (6), (8).
C.
(2), (4), (5), (6).
D.
(1), (3), (5), (7).
Câu 7.
Thay đổi xảy ra chỉ một cặp nuclêôtit của gen phát sinh trong nhân đôi ADN được gọi
A.
đột biến
B.
đột biến gen.
C.
thể đột biến.
D.
đột biến điểm
Câu 8.
Hạn chế của sinh sản tính là:
A.
Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ng chậm chạp trước điều kiện môi
trường thay đổi.
B.
Tạo ra các thế hệ con cháu không đồng nhất về mặt di truyền, nên thích nghi khác nhau trước điều kiện
môi trường thay đổi.
C.
Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ng đồng nhất trước điều kiện môi
trường thay đổi.
D.
Tạo ra các thế hệ con cháu đồng nhất về mặt di truyền, nên thích ng kém trước điều kiện môi trường
thay đổi.
Câu 9.
Những hoocmôn thực vật thuộc nhóm kích thích sinh trưởng :
A.
Auxin, Gibêrelin, Axit absixic.
B.
Auxin, Etylen, Axit absixic.
C.
Auxin, Gibêrelin, êtylen.
D.
Auxin, Gibêrelin, xitôkinin.
Câu 10.
Quan sát hình ảnh sau về chế hoạt động của operon Lac vi khuẩn E.coli:
bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Hình nh trên tả hoạt động của operon Lac trong môi trường lactose.
(2) Cấu trúc của operon Lac bao gồm các gen R, vùng 1, vùng 2 các gen Z, Y, A.
(3) Chất X được gọi chất cảm ứng.
(4) Vùng 2 được gọi vùng vận hành, vị trí chất X bám vào trong điều kiện môi trường không có lactose.
(5) Mỗi gen cấu trúc Z, Y, A đều một vùng điều hòa một vùng kết thúc riêng.
(6) Trên mỗi phân tử mARN1 mARN2 đều chỉ chứa một mở đầu một kết thúc
(7) Enzim ARN polimeraza chỉ bám vào vùng 1 khi chất X Lactozơ.
A.
2
B.
3
C.
5
D.
4
Câu 11.
3 tế bào sinh tinh của một thể kiểu gen AaBbddEe tiến hành giảm phân nh thường hình
thành tinh trùng. Số loại tinh trùng tối đa thể tạo ra là:
A.
8.
B.
4.
C.
6.
D.
2.
Câu 12.
sao người già, khi huyết áp cao dễ bị xuất huyết não?
A.
thành mạch dày lên, tính đàn hồi kém đặc biệt các mạch não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
B.
mạch bị cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các mạch o, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
C.
mạch bị cứng nên không co bóp được, đặc biệt các mạch não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
D.
mạch bị cứng, máu bị đọng, đặc biệt các mạch não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch.
Câu 13.
Hình n dưới tả chế phân tử của hồng cầu hình liềm. Quan sát hình bên dưới cho biết bao
nhiêu phát biểu đúng về đột biến hồng cầu hình liềm.
(1) Đột biến trên di truyền theo quy luật tác động đa hiệu của gen ảnh hưởng tới hoạt động của nhiều gen
khác.
(2) Đột biến gây bệnh di truyền trội trên NST giới tính
(3) Người mắc bệnh hồng cầu liềm mang gen dị hợp.
(4) Đột biến trên không y hậu quả nghiêm trọng chỉ thay thế cặp nuclêôtit cùng loại A - T thành T - A
(5) Dựa o hình trên thể kết luận bệnh do gen trên NST thường hoặc NST giới tính quy định.
(6) Đột biến trên hậu quả nghiêm trọng làm thay đổi toàn bộ bộ ba sau vị trí đột biến(dịch khung)
(7) Đột biến trên làm thay đổ axit amin Glutamic thành axit amin Valin do tính đặc hiệu của di truyền.
(8) Hồng cầu hình liềm khả năng vận chuyển khí oxi tốt hơn so với hồng cầu bình thường nhưng gây tắc
mạch máu.
A.
1.
B.
4.
C.
3.
D.
2.
Câu 14.
Đơn vị nhỏ nhất trong cấu trúc nhiễm sắc thể gồm đủ 2 thành phần ADN prôtêin histon
A.
sợi bản.
B.
nuclêôtit.
C.
nuclêôxôm.
D.
polixôm.
Câu 15.
Điều nào dưới đây không phải điều kiện nghiệm đúng định luật Hacđi - Vanbec
A.
Số alen của một gen nào đó được tăng lên.
B.
Không sự di nhập của các gen lạ vào quần thể.
C.
Sức sống sức sinh sản của các thể đồng hợp, dị hợp như nhau.
D.
Không chọn lọc tự nhiên, quần thể đủ lớn để ngẫu phối.
Câu 16.
Thân rễ của cây kiểu hướng động như thế nào?
A.
Thân hướng sáng dương hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương hướng trọng lực dương.
B.
Thân hướng sáng âm hướng trọng lực dương, còn rễ hướng ng dương hướng trọng lực âm.
C.
Thân hướng sáng dương hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm hướng trọng lực dương.
D.
Thân hướng sáng dương hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng âm hướng trọng lực dương.
Câu 17.
Diễn biến nào dưới đây không trong pha sáng của quá trình quang hợp?
A.
Quá trình khử CO
2
.
B.
Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng kích thích).
C.
Quá trình tạo ATP, NADPH giải phóng ôxy.
D.
Quá trình quang phân li nước.
Câu 18.
Khi nói về mức phản ứng, nhận định nào sau đây không đúng?
A.
Mức phản ứng không do kiểu gen quy định.
B.
Các giống khác nhau mức phản ứng khác nhau.
C.
Tính trạng số lượng thường mức phản ứng rộng.
D.
Tính trạng chất lượng thường mức phản ứng hẹp.
Câu 19.
quan tương tự những quan:
A.
cùng nguồn gốc, nằm những vị trí tương ứng trên thể, kiểu cấu tạo giống nhau.
B.
nguồn gốc khác nhau, nằm những vị trí tương ứng trên cơ thể, kiểu cấu tạo giống nhau.
C.
cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.
D.
nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau, hình thái tương tự.
Câu 20.
Cho các thành tựu sau:
(1). Tạo chủng vi khuẩn E.Coli sản xuất insulin người.
(2). Tạo giống dưa hấu tam bội không hạt, hàm luợng đường cao.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc.com xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Hậu Lộc 1 - Thanh Hóa (Lần 4), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Hậu Lộc 1 - Thanh Hóa (Lần 4). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 256
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm