Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Quang Hà - Vĩnh Phúc (Lần 2)

Trang 1/7 - Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT QUANG
ĐỀ KHẢO SÁT ÔN THI THPT
NĂM HỌC 2017-2018, LẦN 2
Môn: Sinh; Khối 12
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi
132
Câu 1: Một loài thực vật bộ nhiễm sắc th2n = 10. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể số 1, số 2
số 3 xét một gen 2 alen, trên mỗi cặp nhiễm sắc thể số 4 số 5 xét một gen có 1 alen. Do đột
biến, trong loài đã xuất hiện 5 dạng thể ba tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết,
các thể ba này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét?
A. 108. B. 135. C. 180. D. 162.
Câu 2: một loài thực vật, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen quy định. Tính trạng màu
sắc hạt do một cặp gen khác quy định. Cho cây quả tròn, hạt vàng thuần chủng giao phấn với cây
quả bầu dục, hạt xanh thuần chủng, thu được F
1
gồm 100% cây quả tròn, hạt vàng. Cho các cây F
1
tự thụ phấn, thu được F
2
gồm 4 loại kiểu hình, trong đó y quả tròn, hạt xanh chiếm tỉ lệ 9%.
Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số
như nhau. Cho các kết luận sau về phép lai trên:
I. F
2
có 9 loại kiểu gen.
II. F
2
có 5 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình quả tròn, hạt vàng.
III. Ở F
2
, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của F
1
chiếm tỉ lệ 50%.
IV. F
1
xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.
Trong các kết luận đó, có bao nhiêu kết luận đúng?
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 3: Cho một y hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F
1
kiểu nh phân li theo tỉ lệ 56,25%
cây hoa màu đỏ : 43,75% cây hoa màu trắng. Cho biết không đột biến xảy ra, tính theo
thuyết, trong số cây hoa đỏ thu được ở F
1
tỉ lệ cây có kiểu gen giống cây ban đầu (P) là
A. 1/16. B. 4/9. C. 4/16. D. 1/4.
Câu 4: một quần thể ngẫu phối, xét hai gen: gen thứ nhất 3 alen, nm trên đoạn không
tương đồng của nhiễm sắc thể gii tính X; gen th hai 5 alen, nằm trên nhiễm sắc thể thường.
Trong trường hp không xy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả hai gen trên có thể đưc tạo
ra trong quần thểy
A. 135. B. 15. C. 45. D. 90.
Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không có ở đột biến?
A. Di truyền cho đời sau và là nguyên liệu của tiến hóa. B. Phát sinh trong quá trình sinh
sản hữu tính.
C. Có thể có lợi, có hại hoặc trung tính. D. Xuất hiện đồng loạt theo một hướng xác
định.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về mối quan hệ giữa các loài sinh vật trong
quần xã?
Trang 2/7 - Mã đề thi 132
A. Những loài cùng sử dụng một nguồn thức ăn không thể chung sống trong cùng một sinh
cảnh.
B. Quan hệ cạnh tranh giữa các loài trong quần xã được xem là một trong những động lực của
quá trình tiến hóa.
C. Mối quan hệ vật chủ và vật kí sinh là sự biến tướng của quan hệ con mồi - vật ăn thịt.
D. Trong tiến hóa các loài gần nhau về nguồn gốc thường hướng đến sự phân li về ổ sinh thái
của mình.
Câu 7: Khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Cạnh tranh cùng loài có thể là nguyên nhân làm mở rộng ổ sinh thái của loài.
B. Cạnh tranh gay gắt dẫn đến những cá thể yếu sẽ bị đào thải khỏi quần thể.
C. Cạnh tranh chỉ xảy ra ở động vật mà không xảy ra ở thực vật.
D. Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài thể hiện qua hiệu quả nhóm.
Câu 8: Tương quan giữa hooc môn GA/AAB điều tiết sinh lý của hạt như thế nào?
A. Trong hạt khô, GA và AAB đạt trị số ngang nhau.
B. Trong hạt khô, GA rất thấp, AAB đạt trị số cực đại. Trong hạt nảy mầm GA tăng nhanh, đạt
trị số cực đại, AAB giảm xuống rất mạnh.
C. Trong hạt khô, GA đạt trị số cực đại, AAB rất thấp. Trong hạt nảy mầm GA giảm xuống rất
mạnh, AAB đạt trị số cực đại.
D. Trong hạt nảy mầm, AAB đạt trị sốlớn hơn GA.
Câu 9: ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen;
alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Các gen quy định màu
thân hình dạng cánh đều nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội
hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm trên đoạn không ơng đồng của nhiễm sắc thể
giới tính X. Cho phép lai P: ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với ruồi đực thân m,
cánh dài, mắt đỏ. Trong tổng số các ruồi thu được F
1
, ruồi kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt
trắng chiếm tỉ lệ 2,5%. Biết rằng không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám,
cánh dài, mắt đỏ ở F
1
A. 45,0%. B. 60,0%. C. 30,0%. D. 7,5%.
Câu 10: Một loài sinh vật bộ nhiễm sắc th2n. Tế bào sinh dưỡng của thể một thuộc loài y
có bộ nhiễm sắc thể là
A. 2n + 1. B. n + 1. C. n 1. D. 2n 1.
Câu 11: Con người đã ứng dụng những hiểu biết về ổ sinh thái vào bao nhiêu hoạt động sau đây?
I. Trồng xen các loại cây ưa bóng và cây ưa sáng trong cùng một khu vườn.
II. Khai thác vật nuôi ở độ tuổi càng cao để thu được năng suất càng cao.
III. Trồng các loại cây đúng thời vụ.
IV. Nuôi ghép các loài cá ở các tầng nước khác nhau trong một ao nuôi.
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 12: ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng.
Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con kiểu hình
phân li theo tỉ lệ: 1 cái đỏ: 1 cái trắng: 1 đực đỏ: 1 đực trắng?
A. X
A
X
a
x X
A
Y. B. X
A
X
a
x X
a
Y. C. X
A
X
A
x X
a
Y. D. X
a
X
a
x X
A
Y.
Câu 13: Cođon nào sau đây quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã?
Trang 3/7 - Mã đề thi 132
A. 5’AUG3’. B. 3’UAA5’. C. 5’UAA3’. D. 5’ AAX3’.
Câu 14: Một loài thực vật 3 cặp nhiễm sắc thể hiệu Aa, Bb, Dd. Trong các thể bộ
nhiễm sắc thể sau đây, có bao nhiêu thể ba?
I. AaBbDd. II. AaBbd. III. AaBbDdd.
IV. AaBbbDd. V. AaBDd. VI. AaaBbDd.
A. 3. B. 5. C. 1. D. 4.
Câu 15: Trong quá trình sinh tổng hợp protein, phân tử đóng vai trò làm khuôn tổng hợp chuỗi
pôlipeptit là
A. tARN. B. rARN. C. ADN. D. mARN.
Câu 16: Đối với quá trình tiến hoá nhỏ, nhân tố đột biến có vai trò cung cấp:
A. các biến dị tổ hợp, làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể.
B. các alen mới, làm thay đổi tần số các alen theo một hướng xác định.
C. nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên.
D. các alen mới, làm thay đổi tần số alen của quần thể một cách chậm chạp.
Câu 17: Một quần xã sinh vật có độ đa dạng càng cao thì
A. số lượng loài trong quần xã càng giảm. B. lưới thức ăn của quần xã càng phức tạp.
C. ổ sinh thái của mỗi loài càng rộng. D. số lượng cá thể của mỗi loài càng lớn.
Câu 18: Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật?
A. Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể.
B. Có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường.
C. Tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn.
D. Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.
Câu 19: Một quần thể thực vật tự thụ phấn cấu trúc di truyền 0,45AA: 0,3Aa: 0,25aa. Cho
biết các thể kiểu gen aa không khả năng sinh sản. Tính theo thuyết, tỉ lệ các kiểu gen
thu được ở F
1
A. 0,4AA: 0,2Aa: 0,4aa. B. 0,36AA:0,48Aa:0,16aa.
C. 0,525AA:0,15Aa:0,325aa. D. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa.
Câu 20: Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen quy định. Cho 2 cây đều hoa m
giao phấn với nhau, thu được F
1
gồm 100% cây hoa đỏ. Cho các cây F
1
tự thụ phấn, thu được F
2
tỉ lệ kiểu hình: 56,25% y hoa đỏ: 37,5% cây hoa m: 6,25% cây hoa trắng. Biết rằng không
có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. F
2
có 5 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa tím.
II. Trong tổng số cây hoa đỏ ở F
2
, số cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/9.
III. Cho tất cả các y hoa tím ở F
2
giao phấn với tất cả cácy hoa đỏ ở F
2
, thu được F
3
số
cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 1/27.
IV. Cho tất cả các cây hoa tím ở F
2
giao phấn với cây hoa trắng, thu được F
3
có kiểu hình phân
li theo tỉ lệ: 1 cây hoa đỏ: 2 cây hoa tím: 1 cây hoa trắng.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 21: một loài động vật, khi cho con đực thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con cái
thân xám, mắt đỏ thuần chủng thu được F
1
đồng loạt thân xám, mắt đỏ. Cho các thể F
1
giao
phối ngẫu nhiên với nhau, ở thế hệ F
2
có 100% con cái thân xám, mắt đỏ, 40% con đực thân xám,

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Quang Hà - Vĩnh Phúc (Lần 2), tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh chuẩn bị tốt chi kỳ thi THPT quốc gia môn Sinh học 2019. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Quang Hà - Vĩnh Phúc (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 229
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm