Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT TX Quảng Trị (Lần 2)

Trang 1/7 - Mã đề thi 132
SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 7 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN II NĂM 2018
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn : SINH HỌC
Thi gian làm bài : 50 phút, không k thi gian giao đề
Mã đề thi 132
Họ và tên:..........................................................................; SBD:.................................
Câu 1:
Khi nói về sự vận chuyển các chất trong cây, động lực nào sau đây đúng với dòng mạch
rây?
A. Lực đẩy của rễ.
B. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan đích (củ, quả...).
C. Lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước).
D.
Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ.
Câu 2:
Qúa trình hô hấp có liên quan chặt chẽ với nhân tố nhiệt độ vì:
A. nhiệt độ ảnh hưởng đến lượng nước là nguyên liệu của hô hấp.
B.
mỗi loài chỉ hô hấp trong điều kiện nhiệt độ nhất định.
C. hô hấp bao gồm các phản ứng hóa học cần sự xúc tác của enzym, nên phụ thuộc chặt chẽ vào
nhiệt độ.
D. nhiệt độ ảnh hưởng đến cơ chế đóng mở khí khổng ảnh hưởng đến nồng độ oxy.
Câu 3:
Có bao nhiêu nội dung sau đây là sai?
(1). Ở hầu hết động vật, nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể.
(2). Càng xa tim huyết áp càng tăng, tốc độ máu chảy càng lớn.
(3). Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm.
(4). Huyết áp cực đại ứng với lúc tim co, cực tiểu lúc tim dãn.
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 4:
Trong quá trình quang hợp, từ nơi được tạo ra, ôxi phải đi qua my lp màng mi đi ra
khỏi tế bào?
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
Câu 5:
một loài động vật vú, một tế bào sinh dục chín có kiểu gen X
A
b
X
a
B
thực hiện quá
trình giảm phân tạo giao tử. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Tính theo thuyết,
các loại giao tử được tạo ra từ quá trình trên có tỉ lệ
A. 1:1:1:1. B. tùy thuộc vào tần số hoán vị gen.
C. 1:1. D. 100%.
Câu 6: Cho sơ đồ phả hệ sau:
Bệnh P được quy định bởi gen trội (P) nằm trên NST thường; bệnh Q được quy định bởi gen lặn
(q) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không alen tương ứng trên Y. Biết rằng không có đột
biến mới xảy ra. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?
(1). Có 7 người chắc chắn xác định được kiểu gen.
(2). Xác suất để cặp vợ chồng thế hệ thứ III trong đồ phả hệ trên sinh con đầu lòng con trai
và mắc cả hai bệnh trên là 12,5%.
(3). Xác suất để cặp vợ chồng thế hệ thứ III trong sơ đồ phả hệ trên sinh con đầu lòng không mắc
Trang 2/7 - Mã đề thi 132
cả hai bệnh trên là 87,5%.
(4). Ngưi đàn ông thế h th III ly ngưi v mc bnh Q thì con ca h sinh ra có 50% mc
bệnh Q và 50% không mắc bệnh Q.
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 7:
Khi nói về bệnh ung thư ở người, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong hệ gen của người, các gen tiền ung thư đều là những gen có hại.
B.
Bệnh ung thư thường liên quan đến các đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể.
C. Những gen ung thư xuất hiện trong tế bào sinh dưỡng di truyền được qua sinh sản hữu tính.
D. Sự tăng sinh của các tế bào sinh dưỡng luôn dẫn đến hình thành các khối u ác tính.
Câu 8:
Kết quả phép lai thuận nghịch khác nhau, đời con luôn biểu hiện kiểu hình giống mẹ là đặc
điểm của quy luật di truyền nào?
A. Hoán vị gen. B. Tương tác gen.
C. Quy luật Menđen. D. Di truyền ngoài nhân.
Câu 9:
Thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm:
A. Vận tốc lớn, không được điều chỉnh. B. Vận tốc nhỏ, được điều chỉnh.
C. Vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh. D. Vận tốc lớn, được điều chỉnh.
Câu 10:
Quan sát hình sau cho biết tế bào này đang nào của quá trình phân o nào bộ
nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là bao nhiêu?
A. Kì sau của quá trình giảm phân 2; 2n = 4.
B. Kì sau của quá trình nguyên phân; 2n = 4.
C. Kì sau của quá trình nguyên phân; 2n = 8.
D.
Kì sau của quá trình giảm phân 2; 2n = 8.
Câu 11:
Trong chọn giống cây trồng, việc sử dụng
kỹ thuật lai xa phổ biến ở những giống cây trồng có khả năng sinh sản sinh dưỡng vì:
A. Hạt phấn của loài này có thể nảy mầm trên vòi nhụy cùa loài kia.
B.
Chiều dài ống phấn và chiều dài của vòi nhụy của 2 loài phù hợp nhau.
C. Bộ NST của 2 loài cùng có khả năng sinh sản sinh dưỡng giống nhau.
D. Không cần khắc phục hiện tượng bất thụ của cơ thể lai xa.
Câu 12:
Trong các phát biểu sau, bao nhiêu phát biểu đúng khi nói vquá trình hình thành
loài?
(1). Hình thành loài bằng con đường sinh thái thường xảy ra đối với các loài động vật có khả năng
phát tán mạnh.
(2). Quá trình hình thành các quần thể với các đặc điểm thích nghi luôn dẫn đến quá trình hình
thành loài mới.
(3). Hình thành loài mới bằng lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng
ít xảy ra đối với các loài động vật.
(4). Quá trình hình thành loài thường gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi.
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 13:
Cho các thông tin sau:
(1) Làm thay đổi chiều dài phân tử ADN.
(2) Làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên nhiễm sắc thể.
(3). Xảy ra ở thực vật, ít gặp ở động vật.
(4). Làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào.
Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về đột biến lệch bội?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 14:
Phân tử axit nuclêic không chứa nuclêotit loại Uraxin là
A. ADN. B. mARN. C. rARN. D. tARN.
A
b
C
d
A
b
C
d
Trang 3/7 - Mã đề thi 132
Câu 15: Ở một loài động vật, kiểu gen Aa qui định không có vảy; kiểu gen aa qui định có vảy;
kiểu gen AA làm trứng không nở. Theo lí thuyết, phép lai giữa các cá thể không có vảy thu được
F
1
, cho các cá thể F
1
ngẫu phối, F
2
có tỉ lệ kiểu hình là:
A. 2 không vảy : 1 có vảy. B. 1 không vảy : 2 có vảy.
C.
1 có vảy : 1 không vảy. D. 3 không vảy : 1 có vảy.
Câu 16:
Hiện tượng nào sau đây là biểu hiện của mối quan hệ đối kháng trong quần xã sinh vật?
A. Cây tầm gửi sống trên các cây gỗ khác.
B. Vi khuẩn lam sống trong nốt sần cây họ đậu.
C. Cây phong lan sống bám trên các cây thân gỗ khác.
D. Trùng roi có khả năng phân giải xenlulôzơ sống trong ruột mối.
Câu 17:
một loài động vật ngẫu phối, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 10. Mỗi cặp nhiễm
sắc thể chỉ xét một locut gen. Giả sử gen thứ 3 5 alen, các gen còn lại mỗi gen đều 2 alen.
Khi phân tích bộ nhiễm sắc thể của các cá thể trong quần thể của loài chỉ phát hiện các dạng đột
biến thể bốn liên quan đến cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen số III. thể tối đa bao nhiêu loại
đột biến thể bốn trong quần thể?
A. 810 B. 2835 C. 270 D. 5670
Câu 18: mt loài thc vt lưng bi, alen A qui đnh thân cao tri hoàn toàn so với alen a qui
định thân thấp; alen B qui định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b qui định hoa vàng. Hai gen
cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, hoán vị gen chỉ xảy ra ở quá trình phát sinh giao tử đực.
Cho cây thân cao, hoa vàng thuần chủng giao phấn với cây thân thấp hoa đỏ thuần chủng (P), thu
được F
1
. Cho F
1
giao phấn với nhau thu được F
2
. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo thuyết,
trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng về F
2
?
(1). Có 10 loại kiểu gen.
(2). Có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1.
(3). Có 2 loại kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen.
(4). Có 3 kiểu gen qui định kiểu hình thân cao, quả đỏ.
A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
Câu 19:
Khi nói v vn đ qun lí tài nguyên cho phát trin bn vng, phát biểu nào sau đây
không đúng?
A. Cần có biện pháp chống ô nhiễm làm thoái hóa đất do chất độc hóa học, thuốc trừ sâu, nước
thải công nghiệp chứa chất độc hại.
B. Xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia và các khu bảo tồn thiên nhiên.
C. Quản lí chặt chẽ việc khai thác khoảng sản, tránh lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường.
D. Tài nguyên không tái sinh đang suy giảm nghiệm trọng, do đó cần khẩn trương khai thác triệt
để, kịp thời.
Câu 20:
Cho các phát biểu sau đây nói về hô hấp của thực vật:
(1) Quá trình hô hấp luôn tạo ra ATP.
(2) Quá trình hô hấp luôn giải phóng CO
2.
(3) Quá trình hô hấp luôn giải phóng nhiệt.
(4) Thực vật không có cơ quan chuyên trách về hấp.
Có bao nhiêu phát biểu đúng ? A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 21: Thức ăn được biến đổi sinh học trong ống tiêu hóa của động vật ăn cỏ diễn ra ở:
A. dạ cỏ B. dạ tổ ong C. dạ múi khế D. dạ lá sách
Câu 22:
Cho các hiện tượng sau đây:
(1). Cây luôn vươn về phía có ánh sáng.
(2). Vận động bắt mồi của cây nắp ấm.
(3). Phản ứng tự vệ của cây trinh nữ khi va chạm.
(4). Rễ cây mọc tránh xa chất gây độc.
(5). Hiện tượng nở hoa của cây bồ công anh.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT TX Quảng Trị (Lần 2), tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT TX Quảng Trị (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 132
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm