Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Phú Bình - Thái Nguyên

Trang 1/5 - 109

TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN THI: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
.....SBD:.............
Mã đề thi 109
Câu 1: 

 


A. 3. B. 2. C. 1. D. 4.
Câu 2: 









          


A. (2), (7), (9), (10). B. (1), (2), (3), (4). C. (2), (4), (8), (9). D. (1), (5), (6), (7).
Câu 3: 
A. Giun tròn. B.  C. Cua. D. 
Câu 4:  


 
I. AaBb × Aabb. II. Aabb × Aabb. III. AaBb × AaBb. IV. aaBb × aaBb.
V. aaBb × AaBB. VI. aabb × aaBb. VII. AaBb × aabb. VIII. Aabb × aabb.
A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.
Câu 5: 

 
I. 
1
là: 0,36 AA : 0,48
Aa : 0,16 aa.
II. 

III. 

1
là: 0,6 AA : 0,2 Aa : 0,2 aa.
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 6: 
A. - 6,0.
B. 
C. 
Trang 2/5 - 109
D. 
2

Câu 7: 
A. tARN. B. ADN. C. mARN. D. rARN
Câu 8: 3A 

A. 20%. B. 40% C. 30%. D. 10%.
Câu 9: 
hóa?
A.  B. 
C.  D. 
Câu 10: n cao,


 

II. 

1

3.
A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 11: 
A. Aa x aa B. AA × AA. C. Aa × Aa. D. AA × aa.
Câu 12:                   

I. 
II. 
III. 

A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 13:  AB/abX
D
X
d
× Ab/abX
D

1



I. 


f= 40%.


A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 14: 

A.  B.  C.  D. 
Câu 15:  Vanbec?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 16:  

Trang 3/5 - 109
A.  B.  C.  D. 
Câu 17: Khi n
i v
c
c nhân t
ti
n h
   

A. Giao ph
i không ng
B. CLTN t
ng tr
c ti

nh v
gi
n ti
p l
m bi

i t
n s

C. Di 
m 
i t
n s
alen c
a qu
n th
theo mt chi

nh.
D. 
Câu 18: 
A. AabbDD. B. aaBBDd. C. aaBbDD. D. AaBbDd.
Câu 19: 

 
AaBbDd AaBbDd

A. 3/32 B. 1/64 C. 15/64 D. 5/16
Câu 20: 
phân kh
phép lai P:
AB
ab
AB
ab

1


1


A. 44,25%. B. 48,0468%. C. 46,6875%. D. 49,5%.
Câu 21: T




A. 0,25 AA : 0,6 Aa : 0,15 aa. B. 0,805 AA : 0,045 Aa : 0,15 aa.
C. 0,65 AA : 0,2 Aa : 0,15 aa. D. 0,4225 AA : 0,455 Aa : 0,1225 aa.
Câu 22: 






Ad
Bb
aD
.



A. 3. B. 1 C. 4. D. 2.
Câu 23: 

 
3


A. 0,7AA + 0,2Aa +0,1aa = 1 B. 0,6AA + 0,3Aa +0,1aa = 1
C. 0,1AA + 0,6Aa +0,3aa = 1 D. 0,3AA + 0,6Aa +0,1aa = 1
Câu 24: Nucleot
A. ADN. B.  C.  D. Protein

Đề thi thử Sinh học năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Phú Bình - Thái Nguyên. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Phú Bình - Thái Nguyên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 301
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm