Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Thái Phiên - Hải Phòng

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2019
TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1: Diều của các động vật được hình thành từ bộ phận nào của ống tiêu hóa?
A. Tuyến nước bọt B. Thực quản C. Khoang miệng D. Dạ dày
Câu 2: Sản phẩm của pha sáng gồm:
A. ATP, NADPH B. ATP, NADP
+
và O
2
C. ATP, NADPH, O
2
D. ATP, NADPH và CO
2
Câu 3: Loại ARN nào mang bộ ba đối mã:
A. mARN B. ARN của vi rút C. tARN D. GARN
Câu 4: Điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ chủ yếu diễn ra ở giai đoạn:
A. phiên mã B. nhân đôi ADN C. dịch mã D. sau phiên mã
Câu 5: Hiện tượng hoán vị gen xảy ra trên cơ sở:
A. Các loại đột biến cấu trúc của các NST ở các tế bào sinh dục liên quan đến sự thay đổi vị trí của các
gen không alen.
B. Hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa các cromatit khác nguồn cảu các cặp NST tương đồng
trong quá trình giảm phân.
C. Thay đổi vị trí của các cặp gen trên cặp NST tương đồng do đột biến chuyển đoạn tương đồng,
D. Hiện tượng phân ly ngẫu nhiên giữa các cặp NST trong giảm phân và tổ hợp tự do của chúng trong
thụ tinh.
Câu 6: Điều nào dưới đây không đúng đối với di truyền ngoài nhiễm sắc thể?
A. Vai trò của mẹ lớn hơn hoàn toàn vai trò của bố đối với sự di truyền tính trạng.
B. Di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ.
C. Di truyền tế bào chất không có sự phân tính ở các thế hệ sau.
D. Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.
Câu 7: Trong các mức xoắn của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, mức xoắn 2 (sợi chất nhiễm sắc) có
đường kính
A. 30 nm B. 700 nm C. 11 nm D. 300 nm
Câu 8: Vùng điều hòa của gen cấu trúc nằm ở vị trí nào của gen?
A. Nằm ở cuối gen B. Đầu 5” mạch mã gốc. C. Nằm giữa gen. 1 D. Đầu 3 mạch mã gốc.
Câu 9: Thế nào là nhóm gen liên kết?
A. Các alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.
B. Các alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.
C. Các gen không alen cùng nằm trên một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.
D. Các gen không alen nằm trong bộ NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.
Câu 10: Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin quy định một sản phẩm xác định được gọi là:
A. ARN B. Cacbohydrat C. Gen D. peptit.
Câu 11: Gen đa hiệu là:
A. một gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều tính trạng.
B. một tính trạng do nhiều gen tương tác với nhau để cùng quy định.
C. một gen mang thông tin quy định tổng hợp nhiều loại protein.
D. gen có nhiều alen, mỗi alen có một chức năng khác nhau.
Câu 12: Tần số đột biến trung tính của từng gen khoảng
A. 10
-6
10
-4
B. 10
-7
- 10
-5
C. 10
-8
10
-6
D. 10
-5
10
-3
Câu 13: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm di truyền của tính trạng được quy định bởi gen
lặn trên vùng không tương đồng của NST giới tính X?
A. Có hiện tượng di truyền chéo.
B. Kết quả của phép lại thuận và phép lại nghịch là khác nhau.
C. Tính trạng có xu hướng dễ biểu hiện ở cơ thể mang cặp NST giới tính XX
D. Tỉ lệ phân tính của tính trạng biểu hiện không giống nhau ở hai giới.
Câu 14: Những tính trạng có mức phản ứng hẹp thường là những tính trạng:
A. Trội lặn hoàn toàn. B. Chất lượng. C. Số lượng D. Trội không hoàn toàn.
Câu 15: Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly độc lập của Menđen là:
A. Sự phân ly độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể.
B. Sự tái tổ hợp của các nhiễm sắc thể tương đồng.
C. Sự phân ly của các nhiễm sắc thể trong giảm phân.
D. Sự phân ly cùng nhau của các nhiễm sắc thể trong cặp tương đồng.
Câu 16: Cho các đặc điểm sau:
(1) Hình túi, được tạo thành từ nhiều tế bào
(2) Trật tự chuyển thức ăn trong túi tiêu hóa: miệng, dạ dày, thực quản, ruột non, ruột già.
(3) Có một lỗ thông duy nhất vừa làm chức năng miệng, vừa làm chức năng hậu môn.
(4) Các tế bào tuyến chỉ tiết pepsin và HCl để tiêu hóa protein.
(5) Thành túi có nhiều tế bào tuyến tiết enzyme vào lòng túi tiêu hóa.
Số đặc điểm của túi tiêu hóa là
A. 1 B. 2 C. 4 D. 3
Câu 17: Cho các đặc điểm sau: Sự di truyền của các tính trạng được quy định bởi gen trên NST Y có đặc
điểm là:
A. Chỉ biểu hiện ở cơ thể cái. B. Chỉ biểu hiện ở cơ thể đực
C. Có hiện tượng di truyền chéo. D. Chỉ biểu hiện ở cơ thể XY,
Câu 18: Cho các thông tin sau đây:
1. mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp protein.
2. khi riboxom tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất.
3. Nhờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi polipeptit vừa tổng hợp.
4. mARN sau phiên mã được cắt bỏ intron và nối các exon lại với nhau thành mARN trưởng thành.
Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã không có đồng thời với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là:
A. 1 và 3 B. 2 và 4 C. 1 và 4 D. 2 và 3
Câu 19: Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau.
B. Các tính trạng phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết.
C. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên một nhiễm sắc thể.
D. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau.
Câu 20: Operon Lac có thể hoạt động được hay không phụ thuộc vào gen điều hòa; gen điều hòa có vị trí
và vai trò nào sau đây?
A. Gen điều hòa nằm ngoài Operon Lac, mang thông tin quy định tổng hợp protein ức chế.
B. Gen điều hòa nằm ngoài Operon Lac và là nơi để ARN Polimeraza bám và khởi đầu phiên mã
C. Gen điều hòa nằm trong Operon Lac và là nơi để protein ức chế liên kết để ngăn cản sự phiên mã.
D. Gen điều hòa nằm trong Operon Lac và quy định tổng hợp các enzim tham gia phản ứng phân giải
đường Lactozo có trong môi trường
Câu 21: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Phần lớn đột biến điểm là dạng đột biến mất một cặp nucleotit.
B. Đột biến gen là nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa.
C. Đột biến gen có thể có lợi, có hại hoặc trung tính đối với thể đột biến.
D. Phần lớn đột biến gen xảy ra trong quá trình nhân đôi ADN.
Câu 22: Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây?
(1) Tạo lực hút đầu trên.
(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng.
(3) Khí khổng mở cho CO
2
khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.
(4) Giải phóng P
2
giúp điều hòa không khí.
Phương án đúng là:
A. (2), (3) và (4). B. (1), (3) và (4). C. (1), (2) và (3). D. (1), (2) và (4).
Câu 23: Trong một gia đình, gen ti thể của người con trai có nguồn gốc từ
A. Ti thể của bố B. Nhân tế bào của cơ thể mẹ
C. Ti thể của bố hoặc mẹ D. Ti thể của mẹ
Câu 24: Hình vẽ dưới đây mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến nào sau đây?
A. Chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể.
B. Chuyển đoạn không tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể.
C. Chuyển đoạn tương hỗ giữa các nhiễm sắc thể.
D. Đảo đoạn nhiễm sắc thể.
Câu 25: Hình bên dưới mô tả sơ lược về quá trình phiên mã và dịch mã, quan sát hình và cho biết trong
các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Hình vẽ bên mô tả quá trình phiên mã và dịch mã diễn ra ở sinh vật nhân sơ.
(2) Vùng nào trên gen vừa phiên mã xong thì đóng xoắn ngay lại.

Đề thi thử môn sinh 2019 có đáp án

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Thái Phiên - Hải Phòng. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Thái Phiên - Hải Phòng. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Soạn bài lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 362
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Xem thêm