Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định

THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG NAM ĐỊNH
ĐỀ THI KSCL LỚP 12 NĂM HỌC 2019 2020
Môn thi: Toán
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: bao nhiêu cách chn ra hai hc sinh gm c nam n t nhóm 10 hc sinh gm 4 nam 6
n?
A.
2
10
.C
B.
2
10
.A
C.
11
46
.CC
D.
11
46
..CC
Câu 2: Cho cp s nhân
n
u
vi
1
3u
2
9u
. Công bi ca cp snày bng
A.3. B. 6. C. 27. D. -6.
Câu 3: Nghim của phương trình
A.
2x
. B.
15.x
C.
9.x
D.
17.x
Câu 4: Tính th tích
V
ca khi hp ch nhật có ba kích thước lần lượt là 2,3,4.
A.
24.V
B.
9.V
C.
8.V
D.
12.V
Câu 5: Tập xác định ca hàm s
1
2
(2 )yx
A.
2;
B.
;2
C.
;2

D.
2;

Câu 6: Xét
,f x g x
là các hàm sđạo hàm liên tc trên .Phát biểu nào sau đây sai?
A.
.f x g x dx f x dx g x dx
B.
.f x g x dx f x dx g x dx
C.
2
2
.f x dx f x dx

D.
.f x d g x f x g x g x d f x

Câu 7: Cho khối lăng trụ có diện tích đáy
3B
chiu cao
4h
. Th tích ca khối lăng trụ này bng
A.12. B. 4. C. 24. D. 6.
Câu 8: Cho hình tr có bán kính đáy
2r
chiu cao
3h
. Din tích xung quanh ca hình tr này bng
A.
24
B.
12
C.
6
D.
20
Câu 9: Cho khi cu có bán kính
6R
. Th tích ca khi cu bng
A.
144 .
B.
36 .
C.
288 .
D.
48 .
Câu 10: Cho hàm s
fx
liên tc trên và có bng biến thiên như sau:
Hàm s
fx
đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
2; .
B.
; 2 .
C.
2;0 .
D.
; 1 .
Câu 11: Vi
,ab
là các s thc dương tùy ý,
5 10
log ab
bng
A.
5log 10log .ab
B.
1
log log .
2
ab
C.
5log .ab
D.
10log .ab
Câu 12: Cho khối nón có bán kính đáy là
r
và đường cao là
h
.Th tích ca khi nón bng
A.
2
1
.
3
rh
B.
2
.rh
C.
2
2.rh
D.
2
1
.
3
rh
0
0
1
x
-2
+
5
+
_
_
1
f'(x)
f
(x)
+
THPT Chuyên Lê Hng Phong Nam Định
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
fx
có đạo hàm liên tc trên và du ca do hàm cho bi bng sau:
Hàm s
fx
có mấy điểm cc tr?
A. 3. B. 2. C. 1. D. 5.
Câu 14: Đồ th ca hàm s nào sau đây có dạng như đường cong cong trong hình v bên?
A.
32
3.y x x
B.
3
3.y x x
C.
42
2.y x x
D.
42
2.y x x
Câu 15: Đưng tim cn đứng của đồ th hàm s
1
x
y
x
A.
1.x
B.
0.x
C.
1.y
D.
0.y
Câu 16: Tp nghim ca bất phương trình
21
5 25
x
A.
1
;.
2




B.
1
;.
2




C.
1
;.
2



D.
1
;.
2



Câu 17: Cho hàm só
fx
liên tc trên và có đồ th là đường cong như hình vẽ i
S nghim của phương trình
2 1 0fx
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 18: Cho hàm s
,f x g x
liên tc trên
0;2


22
00
2, 2.f x dx g x dx

Tính
2
0
3 f x g x dx


A. 4. B. 8. C. 12. D. 6.
Câu 19: Cho s phc
23zi
.Môđun của
z
bng
A.
5.
B.
7.
C. 7. D. 5.
Câu 20: Cho các s phc
2zi
3 2 .wi
Phn o ca s phc
2zw
bng
A. 8. B.
3.i
C.
4.
D.
3.
Câu 21: Cho s phc
2 1.zi
Điểm nào sau đây là điểm biu din ca s phc z trên mt phng tọa độ?
A.
1;2 .H
B.
1; 2 .G
C.
2; 1 .T
D.
2;1 .K
Câu 22: Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm
3;1;2M
trên trc Oy là điểm
A.
3;0;2 .E
B.
0;1;0 .F
C.
0; 1;0 .L
D.
3;0; 2 .S 
Câu 23: Trong không gian Oxyz, cho mt cu
2 2 2
: 2 4 1 0.S x y z x y
Tính din tích ca mt cu
.S
A.
4.
B.
64 .
C.
32
.
3
D.
16 .
0
-3
0
+
+
-2
x
+
f'(x)
0
+
-1
O
x
y
-3
1
-2
O
x
y
2
THPT Chuyên Lê Hng Phong Nam Định
Câu 13: Cho hàm s

Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
?P
A.
0; 2;1 .V
B.
2; 3;4 .Q
C.
1; 1;1 .T
D.
5; 7;6 .I
Câu 25: Trong không gian Oxyz, cho đưng thng
2
1
:
1 2 2
y
xz
d

có mt vectơ chỉ phương
1; ; .u a b
Tính giá tr ca
2
2.T a b
A.
8.T
B.
0.T
C.
2.T
D.
4.T
Câu 26: Cho hình chóp S.ABC SA vuông góc vi mt phng
,1ABC SA
và đáy ABC là tam giác đu
với độ dài cnh bng 2. Tính góc gia mt phng
SBC
mt phng
.ABC
A.
60 .
B.
45 .
C.
30 .
D.
90 .
Câu 27: Cho hàm s
fx
tha mãn
2
1 , .f x x x x
 
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.
fx
có hai điểm cc tr. B.
fx
không có cc tr.
C.
fx
đạt cc tiu ti
1.x
D.
fx
đạt cc tiu ti
0.x
Câu 28: Giá tr ln nht ca hàm s
2
21
2
xx
y
x

trên đoạn
0;3


bng
A. 0. B.
1
.
2
C.
3
.
2
D.
4
.
5
Câu 29: Biết rng
3
log 4 a
12
log 18.T
Phát biểu nào sau đây là đúng?
A.
2
.
22
a
T
a
B.
4
.
22
a
T
a
C.
2
.
1
a
T
a
D.
2
.
1
a
T
a
Câu 30: S giao đim ca đồ th hàm s
42
31y x x
vi trc hoành là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 0.
Câu 31: Tp nghim ca bt phương trình
25
22
log 2 1 logxx
A.
0;4 .
B.
0;2 .
C.
2;4 .


D.
1;4 .


Câu 32: Cho tam giác đều ABC din tích bng
1
s
AH đường cao. Quay tam giác ABC quanh đưng
thng AH ta thu đưc hình nón có din tích xung quanh bng
2
.s
Tính
1
2
.
s
s
A.
23
.
B.
3
.
2
C.
3
.
D.
4
.
3
Câu 33: Xét tích phân
4
21
0
d,
x
I e x
nếu đặt
21ux
thì I bng
A.
3
1
1
d.
2
u
ue u
B.
4
0
d.
u
ue u
C.
3
1
d.
u
ue u
D.
3
1
1
d.
2
u
eu
Câu 34: Gi
H
hình phng gii hn bởi các đồ th
2
2 , 0y x x y
trong mt phng Oxy. Quay hình
H
quanh trục hoành ta được mt khi tròn xoay có th tích bng
A.
2
2
0
2 d .x x x
B.
2
2
0
2 d .x x x
C.
2
2
2
0
2 d .x x x
D.
2
2
2
0
2 d .x x x
Câu 35: Cho s phc
z a bi
(vi
,)ab
tha mãn
1 2 3.z i i
Tính
.ab
A.
6
.
5
T 
B.
0.T
C.
2.T
D.
1.T
THPT Chuyên Lê Hng Phong Nam Định
Câu 24: Trong không gian Oxyz, cho mt phng
P
: 2x y z 3 0.
Điểm nào sau đây không thuộc
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 914
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm