Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

Trang 1/5 - đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU
THI KSCL NĂM HỌC 2019-2020 LẦN 2
Môn thi: TOÁN (Thời gian làm bài: 90 phút)
Họ tên thí sinh: ................................................. Số báo danh: .............................
Câu 1: Đường cong trong hình bên đồ thị của một trong bốn
hàm số dưới đây. Tìm hàm số đó.
A.
3
3 2y x x
B.
4
2
1
y x x
C.
4
2
1
y x x
D.
3
3 2y x x
Câu 2: Tính thể tích khối trụ bán kính đáy bằng 3 chiều cao bằng 4.
A.
48
B.
12
C.
36
D.
24
Câu 3: Trong không gian
,O
xyz
cho mặt phẳng
:
3 2 4 0.
P
x y z
Một vec pháp tuyến của (P)
tọa độ là:
A.
B.
(
1;2; 3)
C.
(
1; 3;2)
D.
Câu 4: Nghiệm của phương trình
3
log (2 1) 2
x
là:
A.
9
2
B. 4 C. 5. D. 6
Câu 5: Cho hàm số
( )y f x
bảng
biến thiên như hình bên. Tìm kết luận
đúng:
A. Hàm số giá trị cực đại bằng 0
B. Hàm số giá trị cực đại bằng –1
C. Hàm số đạt cực tiểu tại
3
x
D. Hàm số giá trị cực tiểu bằng 2
Câu 6: Phần ảo của số phức
2 3z i
là:
A. 3 B. 2 C. 3i D. 2i.
Câu 7: Cho hai số phức
1
2
z
i
2
1
z
i
. Điểm biểu diễn của số phức
1
2
2
z
z
tọa độ
A.
5
; 1
B.
0
; 5
C.
1
; 5
D.
5
; 0
Câu 8: Đường tiệm cận ngang của đồ thị
3
2
4
x
y
x
là:
A.
3
4
x
B.
4
x
C.
3
4
y
D.
3
y
Câu 9: Công thức tính diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay bán kính đáy
r
độ dài đường
sinh
l
A.
2
x
q
S
rl
. B.
xq
S
rl
. C.
2 .
xq
S
rl
D.
x
q
S
rl
.
Câu 10: Thể tích khối bát diện đều cạnh bằng 2 là:
A.
1
6
3
B.
8
2
3
C.
4
2
3
D.
8
3
Câu 11: Cho hàm số
y
f x
liên tục trên các khoảng
(
;2),(2; )
bảng biến thiên như sau:
đề thi 132
–∞
+∞
0
1
y’
y
0
x
0
2
+
+
–1
–∞
–∞
+∞ +∞
3
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - đề thi 132
Số nghiệm thực của phương trình
( ) 3 0
f x
là:
A. 3. B.
0
. C. 2 D.
1
.
Câu 12: Cho
log 2
a
b
(với
0, 0, 1a b a
). Tính
log ( )
a
ab
.
A. 2 B. 4 C. 5 D. 3
Câu 13: Cho cấp số nhân
1 4
2, 54.
u u
Tính
2
.u
A. 12 B. 6 C. 9 D. 18
Câu 14: Nguyên hàm của hàm số
sin2y x
là:
A.
cos 2
2
x
C
B.
cos2
x C
C.
cos2
x C
D.
cos2
2
x
C
Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình
2 1
3 27
x
là:
A.
1
( ; )
2

B.
(3; )
C.
(2; )
D.
1
( ; )
3

Câu 16: Đạo hàm của hàm số
2
x
y
là:
A.
1
' .2
x
y x
B.
' 2 .ln 2
x
y C.
' 2
x
y
D.
1
' .2 .ln 2
x
y x
Câu 17: Cho
2 2
1 1
( ) 3, ( ) 5.
f x dx g x dx
Tính
2
1
(2 ( ) 3 ( )) .f x g x dx
A. –9 B. –2 C. 21 D. 8
Câu 18: nh din tích mặt cầu ngoại tiếp hình lp phương cạnh bng 1.
A.
B.
4
3
C.
4
D.
3
Câu 19: hiệu
2
n
A
số chỉnh hợp chập 2 của n phần tử, tìm khẳng định đúng:
A.
2
( 1)
n
A n n
B.
2
( 1)
2
n
n n
A
C.
2
( 1)
2
n
n n
A
D.
2
( 1)
n
A n n
Câu 20: Tính thể tích khối lăng trụ diện tích đáy bằng 4 chiều cao bằng 3.
A.
4
B.
12
C.
4
D.
12
Câu 21: Cho hàm số
f x
bảng xét dấu đạo hàm như sau:
Hàm số
f x
đồng biến trên khoảng nào sau đây?
A.
0;1 .
B.
1;0 .
C.
; 1 .
D.
1; . 
Câu 22: Tính môđun của số phức
,z
biết
2 3 2 .z z i
A.
13
B.
10
C.
5
D.
2
Câu 23: Trong không gian
Oxyz
, cho đường thẳng
1 2
:
2 1 1
x y z
mặt phẳng
( ): (2 1) (5 1) ( 1) 5 0.
P m x m y m z
Tìm m để song song với (P).
A.
1
m
B.
3
m
C.
1
m
D.
.
m
Câu 24: Gọi S tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số
4 2
2 1
y x mx m
giá trị cực
tiểu bằng –1. Tổng các phần tử thuộc S là:
–∞
+∞
x
–1
0
0
+
+
0
1
0
f ’(x)
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - đề thi 132
A. –2. B. 0. C. 1. D. –1.
Câu 25: Cho hình chóp S.ABC SA vuông góc với mặt
phẳng (ABC), đáy là tam giác đều,
3
,
2
a
SA AB a
(tham khảo hình vẽ bên). Tính góc giữa hai mặt phẳng
(SBC) (ABC).
A.
0
30
B.
0
45
C.
0
60
D.
0
90
Câu 26: Tính môđun của số phức
z
biết
4 3 1
z i i
.
A.
25 2
z
B.
2
z
C.
5 2
z
D.
7 2
z
Câu 27: Cho hàm số
( )f x
đạo hàm
2 2 2 3
'( ) ( 1) ( 4) .
f x x x x S điểm cực tiểu của hàm số
( )f x
là:
A. 3 B. 2 C. 1 D. 5
Câu 28: Cho
2
log (3 ) 3
x y
5 .125 15625.
x y
Tính
5
log (8 ).x y
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 29: Cho một tấm nhôm hình vuông cạnh
12
cm. Người ta cắt bốn góc của tấm nhôm đó bốn
hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông cạnh
bằng
x
(cm), rồi gập tấm nhôm lại để được một
cái hộp không nắp( tham khảo hình vẽ bên). Tìm
x
để hộp nhận được thể tích lớn nhất(giả thiết
bề dày tấm tôn không đáng kể).
A.
2
x
B.
3
x
C.
4
x
D.
6
x
Câu 30: Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
(1;2;3), ( 2; 4;9).
A B
Điểm M thuộc đoạn thẳng AB sao
cho
2 .MA MB
Độ dài đoạn thẳng OM là:
A. 5 B.
3.
C.
17
D.
54.
Câu 31: Cho hình thang ABCD vuông tại A D,
, 2 .AD CD a AB a
Quay hình thang ABCD quanh cạnh AB, thể tích khối tròn xoay thu được là:
A.
3
a
B.
3
5
3
a
C.
3
3
a
D.
3
4
3
a
Câu 32: Biết phương trình
2
0( , )
z az b a b
một nghiệm
1 2 ,i
tính
2 .a b
A. 6 B. 12 C. 8 D. 10
Câu 33: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:
2
, 2 3.
y x y x
A.
16
3
. B.
109
6
. C.
32
3
. D.
91
6
.
Câu 34: Bất phương trình
2
2 1
2
1
log 4 1 log ( )
1
x x
x
tập nghiệm khoảng
( ; ).a b
Tính
2 .b a
A. 6 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 35: Trong không gian
Oxyz
, cho mặt cầu
2 2 2
: 25
S x y z
mặt phẳng
: 2 2 12 0.
P x y z
Tính bán kính đường tròn giao tuyến của (S) (P).
A. 4 B. 16 C. 9 D. 3
S
A
B
C
A
B
C
D
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An để bạn đọc tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn tham khảo.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 2 trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 502
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm