Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa lần 2 trường THPT Yên Thế, Bắc Giang

Trang 1/4 - Mã đề thi 681
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT YÊN TH
Mã đề thi: 681
ĐỀ THI RÈN KỸ NĂNG LÀM BÀI LẦN II
Năm học 2022- 2023
Môn: Hóa học 12
Thời gian làm bài: 50 phút;
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Cho biết nguyên tử khi ca các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al =
27;
S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba =
137.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Protein được tạo nên từ các chuỗi peptit kết hợp lại với nhau.
B. Amino axit có tính chất lưỡng tính.
C. Protein bị thủy phân nhờ xúc tác axit.
D. Đipeptit có phản ứng màu biure.
Câu 2: Số nguyên tử oxi trong phân tử valin là:
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.
Câu 3: Chất nào sau đây là amino axit?
A. Metyl axetat. B. Metylamin.
C. Lysin. D. Glucozơ.
Câu 4: Số nguyên tử hiđro trong phân tử fructozơ là
A. 22. B. 12. C. 10. D. 6.
Câu 5: Phát biu nào sau đây đúng?
A. Sau khi lưu hóa, tính đàn hi ca cao su gim đi.
B. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ thiên nhiên.
C. Tơ nitron được điều chế bng phản ng trùng ngưng.
D. Polietilen là polime được dùng làm chất do.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ở điều kiện thường, saccarozơ là chất rắn kết tinh.
B. Saccarozơ có phản ứng tráng bạc.
C. Trong phân tử glucozơ có 4 nhóm ancol (OH).
D. Amilozơ và amilopectin đều có cấu trúc mạch phân nhánh.
Câu 7: Hòa tan hết 1,8 gam kim loại R (hóa trị II) trong dung dịch H
2
SO
4
loãng, thu được 0,075 mol
H
2
. Kim loại R
A. Zn. B. Ba. C. Fe. D. Mg.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Ở nhiệt độ thường, H
2
khử được Na
2
O.
B. Kim loại Fe không tác dụng với dung dịch HNO
3
đặc, nóng.
C. Cho Zn vào dung dịch CuSO
4
có xảy ra ăn mòn điện hóa học.
D. Kim loại Fe dẫn điện tốt hơn kim loại Ag.
Câu 9: điu kiện tng, kim loại nào sau đây ở trng thái lng?
A. Hg. B. Ag. C. Cu. D. Al.
Câu 10: Chất nào sau đây là tripeptit?
A. Gly-Ala. B. Ala-Val.
C. Val-Gly. D. Gly-Ala-Val.
Câu 11: Snguyên t cacbon trong phân tử axit stearic
A. 18. B. 16. C. 19. D. 15.
Câu 12: Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?
Trang 2/4 - Mã đề thi 681
A. Mg
2+
. B. Zn
2+
. C. Al
3+
. D. Cu
2+
.
Câu 13: Este X được tạo bởi ancol etylic và axit axetic. Công thức ca X
A. HCOOCH
3
. B. CH
3
COOC
2
H
5
.
C. CH
3
COOCH
3
. D. HCOOC
2
H
5
.
Câu 14: Chất nào sau đâyamin?
A. C
2
H
5
NH
2
. B. C
2
H
5
OH.
C. CH
3
COOC
2
H
5
. D. HCOOH.
Câu 15: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?
A. Na. B. Ba. C. Mg. D. Ag.
Câu 16: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A. poli(metyl metacrylat).
B. poli(etylen terephtalat).
C. polibutađien.
D. polietilen.
Câu 17: Chất nào sau đây este?
A. C
3
H
5
(OH)
3
. B. CH
3
COOH.
C. CH
3
COOCH
3
. D. CH
3
COONa.
Câu 18: Cho các phát biểu sau:
(a) Nước quả chanh không khử được mùi tanh của cá.
(b) Fructozơ là monosaccarit duy nhất có trong mật ong.
(c) Một số este hòa tan tốt nhiều chất hữu cơ nên được dùng làm dung môi.
(e) Vải làm từ tơ nilon-6,6 bền trong môi trường bazơ hoặc môi trường axit.
(d) Sản phẩm của phản ứng thủy phân saccarozơ được dùng trong kĩ thuật tráng gương
Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 19: Cho 2,25 gam H
2
NCH
2
COOH tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa m
gam muối. Giá trị của m là
A. 3,39. B. 2,85. C. 2,91. D. 3,42.
Câu 20: Polime nào sau đây thuc loại polime bán tng hp?
A. Tơ visco.
B. Poli(vinyl clorua).
C. Xenlulozơ.
D. Polietilen.
Câu 21: Có bao nhiêu polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp trong các polime: polietilen,
polibutađien, poliacrilonitrin, poliisopren?
A. 4. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 22: Chất nào sau đây thuc loại monosaccarit?
A. Saccarozơ. B. Glucozơ.
C. Tinh bt. D. Glixerol.
Câu 23: Công thức phân tử của đimetylamin là:
A. C
2
H
5
N B. CH
5
N C. C
2
H
7
N D. C
3
H
9
N
Câu 24: Tên gọi của este CH
3
COOCH
3
là :
A. metyl axetat. B. metyl propionat.
C. etyl fomat. D. etyl axetat.
Câu 25: Kim loi nào sau đây nh khmnh hơn kim loại Al?
A. Fe. B. Cu. C. Mg. D. Ag.
Câu 26: Cho các cặp sau đây, số cặp mà xảy ra ăn mòn kim loại Fe là: Fe-C, Fe-Al, Mg-Fe, Fe- Sn
Trang 3/4 - Mã đề thi 681
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 27: Kim loại nào sau đây không tác dụng được với dung dịch CuSO
4
?
A. Al. B. Zn. C. Ag. D. Fe.
Câu 28: Thủy phân saccarozơ, thu được hai monosaccarit X và Y. Chất X có trong máu người với
nồng độ khoảng 0,1%. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Y bị thủy phân trong môi trường kiềm.
B. X không có phản ứng tráng bạc.
C. X có phân tử khối bằng 180.
D. Y không tan trong nước.
Câu 29: Hòa tan hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lượng vừa đủ dung dịch
H
2
SO
4
loãng, thu được 1,344 lít hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 7,25. B. 8,98. C. 9,52. D. 10,27.
Câu 30: Cho sơ đồ phản ứng sau:
(a) Este X (C
6
H
10
O
4
) + 2NaOH
o
t

X
1
+ X
2
+ X
3
(b) X
2
+ X
3
24
,
o
H SO t

C
3
H
8
O + H
2
O
Cho các phát biểu sau:
(1) X có hai đồng phân cấu tạo.
(2) Từ X
1
có thể điều chế CH
4
bằng 1 phản ứng.
(3) X không phản ứng với H
2
và không có phản ứng tráng bạc.
(4) Trong X chứa số nhóm -CH
2
- bằng số nhóm -CH
3
.
Số phát biểu sai
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 31: Phát biu nào sau đây đúng?
A. Tơ xenlulozơ axetat thuc loại tơ bán tng hp.
B. Polietilen được điu chế bng phn ng trùng ngưng etilen.
C. Cao su lưu hóa có tính đàn hi kém hơn cao su thường.
D. Tơ poliamit rất bn trong môi tng axit.
Câu 32: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H
2
SO
4
loãng, Y là kim loại tác dụng được với
dung dịch Fe(NO
3
)
3
. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe
3+
/Fe
2+
đứng
trước Ag
+
/Ag)
A. Fe, Cu. B. Cu, Fe.
C. Ag, Mg. D. Mg, Ag.
Câu 33: Để trung hòa 25 gam dung dịch của một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100ml
dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là
A. C
3
H
5
N. B. C
2
H
7
N.
C. CH
5
N. D. C
3
H
7
N.
Câu 34: Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu trong O
2
dư, thu được 15,8 gam hỗn hợp Y
gồm các oxit. Hòa tan hết Y bằng lượng vừa đủ dung dịch gồm HCl 1M và H
2
SO
4
0,5M, thu được
dung dịch chứa 42,8 gam hỗn hợp muối trung hòa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m
A. 10,3. B. 8,3. C. 12,6. D. 9,4.
Câu 35: Cho các phát biểu sau:
(a) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.
(b) Muối đinatri glutamat là thành phần chính của mì chính (bột ngọt).
(c) Tơ nilon-6,6 được dùng dệt vải may mặc, bện dây dù, đan lưới.
(d) Xenlulozơ điaxetat được dùng làm thuốc súng không khói.
(e) Trong cơ thể người, chất béo là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng.
Số phát biểu đúng là

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa lần 2 trường THPT Yên Thế, Bắc Giang

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa lần 2 trường THPT Yên Thế, Bắc Giang được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo.

Đề thi được xây dựng theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm giống đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Bài viết biên soạn gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Mời các bạn cùng làm đề thi nhé.

Đáp án đề thi thử THPT môn Hóa trường Yên Thế

CâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp ánCâuĐáp án
1D11A21A31A
2B12D22B32A
3C13B23C33C
4B14A24A34D
5D15D25C35D
6A16B26B36B
7D17B27C37C
8C18D28C38D
9A19C29B39B
10D20A30A40B
Đánh giá bài viết
1 343
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm