Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2022 - 2023 số 4

Đề thi tiếng Anh giữa kì 2 lớp 5 có đáp án

Nằm trong bộ đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023, Đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 5 giúp các em ôn tập tại nhà hiệu quả.

Read and complete the sentences.

My name is Mary. I’d like to be a nurse in the future. I’d like to look after patients and work with other people in a hospital. It is an important and very exciting job. I’d also like to meet a lot of people. I’m studying hard at school. I hope my dream will come true one day.

1. Her name is __________.

2. She want to be a _________ in the future.

3. She'd like to look after ________.

4. Doctor is an _________ and very ________ job.

Reorder these words to have correct sentences.

1. should/ Mrs. Nhi/ some/ drink /warm water/.

_____________________________________

2. My/ often/ grandpa/ in/ reads/ magazine/ his/ in/ free/ time/.

_____________________________________

3. like / would / future / the / Nam / to / What / do / in/?

_____________________________________

4. a famous/ singer/ Linda/ yesterday/ met/.

_____________________________________

5. should/ hospital/ go/ the/ He/ to/.

_____________________________________

Choose the correct answer.

1. Lisa always ...............his teeth before going to bed.

A. brushing B. brush C. brushes D. brushed

2. She...........to Quy Nhon beach last March.

A. goes B. go C. went D. going

3. If you have a sore throat, you ........drink cold water.

A. shouldn’t B. should C. wouldn’t D. X

4. I have a fever, I feel very ...........

A. tired B. well C. hungry D. strong

5. He wants to be an............... in the future.

A. teacher B. actor C. pilot D. farmer

Read the passage and answer the question.

My name is Nga. I’m 12 years old. In my free time, I often go swimming with my brothers. We often go swimming at weekends. My mother likes reading. She usually reads books in the morning. My father plays chess and watches sport programmes in his free time. My brothers and I like sport, so we often go hiking in the forest.

1. How old is Nga?

_________________________________________________

2. What does she do in her free time?

_________________________________________________

3. What does Nga’s mother like?

_________________________________________________

4. What does Nga’s father do in his free time?

_________________________________________________

5. What do Nga and her brothers like ?

____________________________________

ĐÁP ÁN

Read and complete the sentences.

1. Her name is _____Mary_____.

2. She want to be a ____doctor_____ in the future.

3. She'd like to look after ___patients_____.

4. Doctor is an _____important____ and very ____exciting____ job.

Reorder these words to have correct sentences.

1. should/ Mrs. Nhi/ some/ drink /warm water/.

___Mrs. Nhi should drink some warm water._______

2. My/ often/ grandpa/ in/ reads/ magazine/ his/ in/ free/ time/.

___My grandpa often reads magazine in his free time.____

3. like / would / future / the / Nam / to / What / do / in/?

____What would Nam like to do in the future?____

4. a famous/ singer/ Linda/ yesterday/ met/.

____Linda met a famous singer yesterday.____

5. should/ hospital/ go/ the/ He/ to/.

___He should go to the hospital.______

Choose the correct answer.

1 - C; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - B;

Read the passage and answer the question.

1 - She is 12 years old.

2 - She often goes swimming in her free time.

3 - She likes reading.

4 - He plays chess and watches sport programmes in his free time.

5 - They like sports.

Hướng dẫn dịch

Tôi tên là Nga. Tôi 12 tuổi. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thường đi bơi với anh em của tôi. Chúng tôi thường đi bơi vào cuối tuần. Mẹ tôi thích đọc sách. Cô ấy thường đọc sách vào buổi sáng. Bố tôi chơi cờ vua và xem các chương trình thể thao trong thời gian rảnh rỗi. Anh em tôi thích thể thao, vì vậy chúng tôi thường đi bộ đường dài trong rừng.

Trên đây là Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 giữa kì 2 có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Đánh giá bài viết
1 1.936
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm