Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 3

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 3 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 5 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 5, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 3

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Choose the odd one out

1. A. job

B. architect

C. designer

D. teacher

2. A. rich

B. poor

C. future

D. interesting

3. A. teddy bear

B. plane

C. yo-yo

D. ball

4. A. play

B. sing

C. club

D. dance

5. A. cat

B. cartoon

C. mouse

D. dog

II/ Read and write

do

don’t

does

doesn’t

1. Do you like reading in your free time? No, I __________.

2. What ___________ you do at weekends? I surf the Internet.

3. What ___________ your brother do on Sundays? He goes to cinema.

4. Does your mother go shopping in her free time?

No, she _________ go swimming

5. What _________ your grandparents do in their free time?

They watch TV

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. What ________ she often ________ in her free time? - She ________ cartoons

A. do/ do/ watch

B. does/ does/ watches

C. does/ do/ watch

D. does/ do/ watches

2. Why shouldn’t I _______ the stairs? - Because you may break your arm

A. running down

B. runs down

C. run down

D. running down

3. What would Tony like to be __________?

A. at the future

B. on the future

C. in the future

D. to the future

4. What the matter _________ you?

A. on

B. with

C. without

D. about

5. Many years ago, there _________ a very beautiful princess

A. were

B. was

C. are

D. is

IV/ Read the following text and answer the following questions

My name is Simon and I have a friend called Star. Yesterday, he waited for me in the cupboard when it rained. I opened the cupboard and he was there. He was a big and friendly dog. I laughed at him and I took him out of the cupboard to the garden. Then we played happily in the garden

1. What is the dog’s name?

______________________________________________

2. What did the dog look like?

______________________________________________

3. Where did Simon find the dog?

______________________________________________

4. Did Simon take the dog to the garage?

______________________________________________

5. What did they do in the garden?

______________________________________________

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. Would/ like/ fly/ you/ a/ to/ kite/ ?/

______________________________________________

2. free/ time/ I/ go/ often/ camping/ my/ in/

______________________________________________

3. Why/ he/ the/ tree/ shouldn’t/ climb/ ?/

______________________________________________

4. with/ Don’t/ James!/ play/ matches,/ the/

______________________________________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 - Đề 3

I/ Choose the odd one out

1. A

2. C

3. B

4. C

5. B

II/ Read and write

1. don’t

2. do

3. does

4. doesn’t

5. do

III/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. C

3. C

4. B

5. B

IV/ Read the following text and answer the following questions

1. The dog’s name is Star

2. He was big

3. Simon found the dog in the cupboard

4. No, he didn’t

5. They played in the garden

V/ Reorder these words to have correct sentences

1. Would you like to fly a kite?

2. I often go camping in my free time

3. Why shouldn’t he climb the tree?

4. Don’t play with the matches, James

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 3. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 818
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 Xem thêm