Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1 nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 5 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Xem thêm: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 2 MỚI

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 5 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 5

Bên cạnh Tiếng Anh lớp 5, các bạn có thể tham khảo tài liệu môn Toán 5 và môn Tiếng Việt 5. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word that has the different main stress

1. A. exchange

B. problem

C. castle

D. greedy

2. A. accident

B. dangerous

C. preventing

D. balcony

3. A. forest

B. garden

C. return

D. listen

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. that

B. than

C. with

D. thin

2. A. dream

B. breakfast

C. pleasant

D. head

3. A. chief

B. tie

C. brief

D. thief

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. Is there _______ else you want?

A. a

B. an

C. some

D. anything

2. Oranges, bananas and apples are ________.

A. vegetables

B. fruits

C. drinks

D. cold drinks

3. How often do you go to the music club? - _____________ a week.

A. Third time

B. Three time

C. Three times

D. The three times

4. What would Tony like to be ________?

A. at the future

B. on the future

C. in the future

D. to the future

5. She has a pain in her back. - She has __________.

A. a backache

B. backaches

C. the backache

D. an backache

6. Don’t play with ____________!

A. an match

B. matches

C. a matches

D. match

7. Why shouldn’t I ________ the stairs? - Because you may break your arm.

A. running down

B. runs down

C. run down

D. runing down

8. My father ________ in the forest because he _______ sports

A. goes hiking/ like

B. goes hiking/ likes

C. go hiking/ likes

D. go hiking/ like

Exercise 4: Look at the picture and write

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1

1. A _ c _ t _ c t

2. _ i _ _ e r

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1

 Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1

3. W _ _ a t

4. S _ o _ e

Exercise 5: Read and complete

look

future

would

teacher

architect

Hello, I’m Sue. I have some close friends. We have different dreams about your (1) ________. Bill would like to be an English (2) __________. He (3) _________ like to teach children interesting English songs and chants. Jane and Sam would like to be doctors because they would like to (4) ________ after children’s health. I would like to be an (5) _________ because I would like to build towers. We want our dreams to be true one day.

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. would/ Where/ like/ he/ work/ to/ ?

_____________________________________________

2. your brother/ be/ like/ a/ Would/ footballer/ to/ ?

_____________________________________________

3. your/ What/ book?/ is/ favorite/

_____________________________________________

Đáp án đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 - Đề 1

Exercise 1: Choose the word that has the different main stress

1. A

2. C

3. C

Exercise 2: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. D

2. A

3. B

Exercise 3: Choose the correct answer A, B, C or D

1. D

2. B

3. C

4. C

5. A

6. B

7. C

8. B

Exercise 4: Look at the picture and write

1. Architect

2. Singer

3. Wheat

4. Stove

Exercise 5: Read and complete

1. future

2. teacher

3. would

4. look

5. architect

Exercise 6: Reorder these words to have correct sentences

1. Where would he like to work?

2. Would your brother like to be a footballer?

3. What is your favorite book?

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 1. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay như Trắc nghiệm từ vựng Unit 14 lớp 5: What happened in the story?, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 309
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm