Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2022 - 2023 có file nghe - Đề 2

Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 5 năm 2022

Xin giới thiệu đến quý độc giả Đề thi tiếng Anh giữa kì 2 lớp 5 có đáp án nằm trong chuyên mục Tài liệu học tập lớp 5 được biên soạn và đăng tải dưới đây bởi VnDoc.com; đây là nguồn tài liệu hay và hữu ích với nội dung bài giải chi tiết giúp các em chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

*** Tham khảo thêm: 15 đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2022 - 2023

Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2022 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct

1. WATERIMELON

: ______________________

2. PRIENCE

: ______________________

3. PROBILEM

: ______________________

4. ARETIST

: ______________________

5. ENGIRNEER

: ______________________

Exercise 2: Choose the best answer A, B, C or D

1. Phong will take part in the Sports Day ____________ school.

A. in

B. at

C. of

D. with

2. ____________ is the matter with you, Phong? - I have a headache

A. Where

B. Which

C. How

D. What

3. An Tiem and his family could go back home __________ the end

A. in

B. on

C. of

D. with

4. This is a magic ___________.

A. pizzas

B. apple

C. rice

D. noodles

5. Don’t ride too fast. You may ____________ your bike.

A. swing

B. glide down

C. scratch

D. fall off

6. I can’t watch TV because I have too __________ homework

A. much

B. very

C. a lot

D. many

7. Phong is going to play soccer ________ Sports Day

A. at

B. on

C. with

D. in

8. What books do you like ________? - I like reading science books.

A. reading

B. read

C. reads

D. reader

Exercise 3: Read the text and choose the correct answers

My name is Van Anh. I am going back to my hometown to visit my grandparents. They live in a small house in the village. There are some tall trees near the house. My grandpa often goes fishing in a pond behind the house in his free time. He is old but his health is good. My grandma usually plants flowers in the garden in her free time. She likes working in the garden because the air is fresh. I like living in the countryside very much. When I have free time, I often play with my friends in the field.

1. Where do her grandparents live?

They live in a small ____________ in the village

A. school

B. house

C. flat

D. hotel

2. What are there near the house?

There are some _______________.

A. animals

B. flowers

C. shops

D. trees

3. What does her grandpa do in his free time?

He often _________________

A. goes fishing

B. goes shopping

C. goes climbing

D. goes camping

4. What does her grandma usually do in her free time?

She usually plants _____________ in the garden

A. flowers

B. roses

C. orange trees

D. apple trees

5. What does Van Anh do in her free time?

A. goes camping

B. plays with her friends

C. takes photos

D. reads books

Exercise 4: Find the mistake in each sentence

1. We (A) often go (B) to school (C) in (D) bus.

2. Phong likes (A) drawing pictures (B) and play (C) chess (D)

3. Trang often go (A) camping with (B) her family (C) once a month (D)

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. your/ What/ book?/ is/ favorite/

__________________________________________

2. island./ live/ Mai An Tiem/ on/ an/ had/ to/

__________________________________________

3. would/ He/ like/ a/ be/ to/ lawyer.

__________________________________________

Exercise 6: Listen and complete the sentences

1. She works in an ______________.

2. She likes ___________________.

3. He ____________ his homework yesterday.

4. Mai’s grandparents live in the ____________.

Exercise 7. Fill the the blanks.

1. What _______ your father do in ______ free time? - ________ goes fishing.

2. My sister ________ to music and ________ the internet in her free time.

3. His mother ___________ shopping ________ weekends.

4. I _________ my house everyday.

5. My friends often _______ karate in the evening.

-The end-

Đáp án Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2022

Exercise 1: Leave ONE unnecessary letter in these words to make them correct

1. Watermelon

2. Prince

3. Problem

4. Artist

5. Engineer

Exercise 2: Choose the best answer A, B, C or D

1. D

2. D

3. A

4. B

5. D

6. A

7. B

8. A

Giải thích

1 - at + địa điểm

2 - What's the matter with you? Câu hỏi về tình trạng sức khỏe ai đó

3 - in the end: cuối cùng

4 - sau a chia danh từ số ít

5 - fall of the bike: ngã xe

6 - homework là danh từ không đếm được dùng much

7 - on + Day

8 - sau like + Ving: thích làm gì

Exercise 3: Read the text and choose the correct answers

1. B

2. D

3. A

4. A

5. B

Google dịch

Tôi tên là Vân Anh. Tôi sắp về quê thăm ông bà ngoại. Họ sống trong một ngôi nhà nhỏ trong làng. Có một số cây cao gần nhà. Ông tôi thường đi câu cá ở ao sau nhà khi rảnh rỗi. Ông ấy đã già nhưng sức khỏe còn tốt. Bà tôi thường trồng hoa trong vườn khi rảnh rỗi. Cô ấy thích làm việc trong vườn vì không khí trong lành. Tôi thích sống ở nông thôn lắm. Khi rảnh rỗi, tôi thường cùng các bạn ra đồng chơi.

Exercise 4: Find the mistake in each sentence

1. D (in => by)

2. C (play => playing)

3. A (go => goes)

Giải thích

1 - đi bằng phương tiện gì dùng by

2 - động từ chia giống nhau sau liên từ And

3 - Chủ ngữ số ít chia động từ theo số ít ở thì hiện tại đơn

Exercise 5: Reorder these words to have correct sentences

1. What is your favorite book?

2. Mai An Tiem had to live on an island

3. He would like to be a lawyer

Exercise 6: Listen and complete the sentences

1. Office

2. Maths

3. Did

4. countryside

Exercise 7. Fill the the blanks.

1. What ____does___ your father do in ___his___ free time? - ___He_____ goes fishing.

2. My sister ____listens____ to music and _____surfs___ the internet in her free time.

3. His mother _______goes____ shopping ___at_____ weekends.

4. I ____clean/ sweep_____ my house everyday.

5. My friends often ____do___ karate in the evening.

Xem thêm: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2021 - Đề 3 MỚI

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2022 có đáp án - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 5 hay khác nhau được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 6.750
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 5

    Xem thêm