Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 2 năm 2022 - 2023

Đề thi tiếng Anh giữa kì 2 lớp 5 có đáp án

Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 5 năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi giữa kì 2 tiếng Anh lớp 5 có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh ôn tập những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Choose the correct answer to complete the sentence.

1. What ………………….Linda do in the afternoon? - She often goes cycling in the afternoon.

A. do

B. does

C. did

2. What did they do……………….? - They went fishing.

A. today

B. tomorrow

C. last week

3. Do you often……………………..TV? - No, I don't.

A. watch

B. watching

C. watches

4. My mother ……………………some souvenirs in Ha Noi yesterday.

A. buy

B. buying

C. bought

5. I like going fishing when I have ………………

A. free time

B. homework

C. money

6. We ………………..seafood at Ha Long Bay last month.

A. enjoys

B. enjoy

C. enjoyed

Read and fill in the blank.

1. What do you do in your free time? – I often _______chess with my friends.

2. What are you doing? I’m __________ comic books.

3. They are ________________the apple tree. They may fall.

4. Maria likes __________ to music in her free time.

5. He’d like to __________ to the zoo.

Read the following text and decide these following sentences are True or False.

My name is Simon and I have a friend called Star. Yesterday, he waited for me in the cupboard when it rained. I open the cupboard and he was there. He was a big and friendly dog. I laughed at him and I took him out of the cupboard to the garden. Then we played happily in the garden.

1. Simon's dog is Star.

2. Star is big and ugly.

3. Star was behind the cupboard.

4. Simon took Star to the house.

5. Simon and Star played happily.

Mark the sentence with an appropriate response.

1. What does she often do in her free time?a. Yes, I do
2. Do you like drawing pictures?b. I went to Nha Trang last week.
3. I visited Ho Chi Minh city yesterday.c. She often plays the piano.
4. Let’s go fishing this weekendd. What did you do in Ho Chi Minh city?
5. Where did you go last week?e. Great idea!

ĐÁP ÁN

Choose the correct answer to complete the sentence.

1 - B; 2 - C; 3 - A; 4 - C; 5 - A; 6 - C;

Read and fill in the blank.

1. What do you do in your free time? – I often ___play____chess with my friends.

2. What are you doing? I’m ____reading______ comic books.

3. They are _________climbing_______the apple tree. They may fall.

4. Maria likes _____listening_____ to music in her free time.

5. He’d like to _____go_____ to the zoo.

Read the following text and decide these following sentences are True or False.

1 - True; 2 - False; 3 - False; 4 - False; 5 - True;

Google dịch

Tên tôi là Simon và tôi có một người bạn tên là Star. Hôm qua, anh đợi tôi trong chạn khi trời mưa. Tôi mở tủ và anh ấy đã ở đó. Anh ấy là một con chó lớn và thân thiện. Tôi cười nhạo nó và tôi mang nó ra khỏi tủ ra vườn. Sau đó chúng tôi chơi vui vẻ trong vườn.

Mark the sentence with an appropriate response.

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - e; 5 - b;

Trên đây là Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa kì 2 có đáp án. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Đánh giá bài viết
14 3.129
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm